Noutati

Rezultate concurs post contabil sef

Rezultate proba scrisa - din ...

citeste tot ..

Consiliul elevilor are un nou președinte!

Începând din data de 31.10.2013, eleva Elena-Tereza Ciobotariu din clasa a IX-a A este noua preşedintă a consiliului elevilor din Liceul Teoretic ,,Mihail Săulescu”. Fire puternică, răzbătătoare, ...

citeste tot ..

Calendar activități - sfârșitul anului școlar 2012-2013

Vineri, 31.05.2013 - ora 10.30 (sala de sport a liceului) „Ultimul clopoțel”clasele terminale de liceu Vineri, 31.05.2013 - ora 13.00 (lângă piața Predeal/Sala de Cultură) „Ziua co...

citeste tot ..

Ziua Porților Deschise

În data de 25.05.2013 Liceul nostru organizează Ziua Porților Deschise între orele 9-13. Sunt așteptați elevi, părinți, profesori și reprezentanți ai comunității locale. Cu această ocazie ...

citeste tot ..

Înscrierea în învățământul primar - 2013-2014

Vă informăm, pe această cale, că înscrierile pentru ciclul primar (clasa pregătitoare și clasa I) în anul școlar 2013-2014 sunt organizate de Liceul Teoretic „Mihail Săulescu” Predeal, ...

citeste tot ..

Clasa pregătitoare - „Ziua porților deschise”

În data de 03.IV.2013, între orele 9.00 - 13.00, Liceul Teoretic „Mihail Săulescu” Predeal va organiza „Ziua porților deschise”, în vederea înscrierilor pentru clasa pregătitoare din anul ...

citeste tot ..

Youth Equilateral Space

7 elevi (clasele a Xa A, a XIa și a XII a A) si un profesor (prof Ivan Valentina) au participat la programul educational non-formal din ...

citeste tot ..

Economia bazata pe cunoastere

Economia bazata pe cunoastere Incepand cu anul 2008 liceul nostru este parte a proiectului Economia bazata pe cunoastere, al carui scop principal este de a facilita participarea ...

citeste tot ..

Promovarea tolerantei si includerii sociale prin sport

Promovarea tolerantei si includerii sociale prin sport Partener: Asociatia voluntarilor pentru viata Data 10.10.2012 Participanti Elevi: clasa a IX-a A și a X-a A Prof.: dir. ...

citeste tot ..
Regulament de ordine interioara PDF Imprimare


Cuprins

CAPITOLUL  I-  DISPOZIŢII GENERALE    5
CAPITOLUL II -  ORGANIZAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ÎN LICEUL TEORETIC „MIHAIL SĂULESCU“ PREDEAL    6
CAPITOLUL  III – PERSONAL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC    7
DISPOZITII GENERALE    7
III.1. PERSONALUL DIDACTIC    8
III.1.2. CONDUCEREA LICEULUI TEORETIC„MIHAIL SĂULESCU” - DISPOZIŢII GENERALE    9
III.1.2.1. DIRECTORUL    10
III.1.2.2. DIRECTORUL ADJUNCT    12
III.1.2.3. CONSILIER EDUCATIV / COORDONATOR PENTRU PROIECTE ŞI PROGRAME EDUCATIVE    13
III.1.2.4. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE    14
III.1.2.5.  CONSILIUL PROFESORAL    15
III.1.3..DIRIGINTELE    17
III.1.4.CONSILIUL CLASEI    18
III..2. PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC    19
III.3. PERFECTIONAREA PERSONALULUI DIDACTIC SI DIDACTIC AUXILIAR    22
III.4. RECOMPENSE ACORDATE PERSONALULUI DIDACTIC SI DIDACTIC AUXILIAR    26
III.5. Abateri  disciplinare Şi sancŢiunile aplicabile    27
CAPITOLUL IV - COMISIILE DE LUCRU CU CARACTER PERMANENT ŞI TEMPORAR    29
IV.1. COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII    29
IV.2.  CONSILIUL PENTRU CURRICULUM    29
IV.3.  COMISIA  TEHNICĂ DE  PREVENIRE ŞI STINGEREA INCENDIILOR    30
IV.4.COMITETUL DE SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ    30
IV.5.COMISIA PENTRU COORDONAREA ACTIVITĂŢII  DE  PREGĂTIRE A APĂRĂRII CIVILE    32
IV.6. COMISIA PENTRU EDUCAŢIE RUTIERĂ    32
IV.7. COMISIA ARIEI CURRICULARE CONSILIERE ŞI ORIENTARE    33
IV.8. COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI  EXTRAŞCOLARE    34
IV.9. COMISIA PENTRU ELABORAREA ORARULUI ŞI ORGANIZAREA SERVICIULUI PE ŞCOALĂ    35
IV.10. COMISIA DE MONITORIZARE A ABSENŢELOR    37
IV.11. COMISIA DE DISCIPLINĂ PENTRU ELEVI    37
1V.12. COMISIA DE ELABORARE ŞI IMPLEMENTARE PAS    38
IV.13.COMISIA PENTRU ACTUALIZAREA R.O.I.    39
IV.14. COMISIA PENTRU DEZVOLTAREA METODICO-ŞTIINŢIFICĂ ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE    40
IV.15.COMISIA PENTRU ORGANIZAREA CONCURSURILOR ŞCOLARE    40
IV.16. COMISIA PENTRU INTEGRAREA ELEVILOR  CU CERINŢE EDUCATIVE SPECIALE    41
IV.17. COMISIA PENTRU ÎNFRUMUSEŢAREA SPAŢIILOR ŞCOLARE    41
IV.18.COMISIA PENTRU EVIDENŢA ŞI GESTIONAREA MANUALELOR    41
IV.19.COMISIA PENTRU VERIFICAREA CATALOAGELOR ŞI A NOTĂRII RITMICE A ELEVILOR    42
IV.20. COMISIA DE INVENTARIERE ANUALĂ A PATRIMONIULUI    43
IV.21. COMISIA PENTRU PROMOVAREA OFERTEI EDUCAŢIONALE SI A IMAGINII ŞCOLII    43
IV.22. COMISIA DE REZOLVARE A CONTESTAŢIILOR PRIVIND EVALUAREA PERSONALULUI DIDACTIC/DIDACTIC AUXILIAR    44
IV.23. COMISIA PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE    45
CAPITOLUL V -  ELEVII    58
V.1.EXERCITAREA CALITATII DE ELEV    58
V.2.DREPTURILE ELEVILOR    59
V.3.ÎNDATORIRILE ELEVILOR    61
V.4.CONSILIUL ELEVILOR    62
V.5.EVALUAREA REZULTATELOR ELEVILOR    64
V.6. ÎNCHEIEREA SITUATIEI SCOLARE    66
V.7.TRANSFERUL ELEVILOR    69
V.8.   SANCTIUNI APLICATE ELEVILOR    71
V.9.RECOMPENSE ACORDATE ELEVILOR    79
V.10.TRANSPORTUL ELEVILOR    79
V.11.SARCINILE ELEVILOR DE SERVICIU PE SCOALA    80
CAPITOLUL VI - EXAMENE ORGANIZATE DE LTMS    82
CAPITOLUL VII - PARINTII    84
CAPITOLUL VIII – REGULI PRIVIND PROTECTIA, IGIENA SI SECURITATEA IN MUNCA    87
VIII.1. DISPOZIŢII GENERALE    87
VIII.2.REGULI PRIVIND RESPECTAREA NEDISCRIMINĂRII ŞI AL ÎNLĂTURĂRII ORICĂREI FORME DE ÎNCĂLCARE A DEMNITĂŢII.    88
VIII.3.        DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR    91
VIII.3.1.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ANGAJATORULUI    91
VIII.3.2.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE SALARIAŢILOR Liceului Teoretic „Mihail Săulescu”    93
VIII.4.    REGULI   PRIVIND  PROTECŢIA, IGIENA ŞI  SECURITATEA ÎN MUNCĂ    95
VIII.5.   DISCIPLINA MUNCII   ŞI   RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ    98
VIII.5.1.REGULI DE BAZĂ PRIVIND DISCIPLINA MUNCII    98
VIII.5.2.  SANCŢIUNI DISCIPLINARE    99
VIII.6.  SOLUŢIONAREA PETIŢIILOR INDIVIDUALE ALE  SALARIAŢILOR    101
CAPITOLUL IX -   CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR    102
CAPITOLUL X – DISPOZITII FINALE    105
ANEXE    107


 

CAPITOLUL  I-  DISPOZIŢII GENERALE

    Art.1 Prezentul regulament este întocmit conform „Constituţiei României”/2003, Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, „Legii nr.87/2006 privind asigurarea calităţii educaţiei”, a ”Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat” OMEdC 4925/2005,  şi alte acte normative elaborate de M.E.C.T.S.
    Art.2. Respectarea regulamentului este obligatorie pentru directori, personalul didactic de predare si personalul didactic auxiliar si nedidactic, elevi si părinţi care vin în contact cu Liceul Teoretic „Mihail Săulescu”.   
    Art.3. În România, potrivit art.32 din Constituţia României, statul garantează fiecărui cetăţean dreptul la educaţie, indiferent de sex, de rasă, de naţionalitate, de apartenenţă politică sau religioasă, fără restricţii care ar putea constitui o discriminare sau segregare.
    Art.4. Statul coordonează şi sprijină organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ de pe teritoriul ţării. Sprijinul acordat de stat nu afectează, în limitele legii, independenţa instituţională în organizarea şi desfăşurarea activităţilor proprii.
    Art.5. Activitatea de instruire şi educaţie din cadrul Liceului Teoretic „Mihail Săulescu” se desfăşoară potrivit principiilor Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, ale Convenţiei cu privire la Drepturile Copilului şi potrivit actelor normative generale şi speciale.
    Art.6. (1) Liceul Teoretic „Mihail Săulescu” este organizat şi funcţionează în baza legislaţiei generale şi speciale, a actelor normative elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, a deciziilor Inspectoratului Şcolar Judeţean Braşov şi a prezentului regulament de ordine interioară.
(2) Regulamentul de ordine interioară, elaborat împreună cu reprezentanţii organizaţiilor sindicale din Liceul Teoretic „Mihail Săulescu” cuprinde numai prevederi specifice condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii în concordanţă cu dispoziţiile legale în vigoare. Acesta este aprobat prin hotărâre a consiliului profesoral, la care participă şi personalul auxiliar şi nedidactic şi a consiliului de administraţie. După aprobare, acesta trebuie respectat de tot personalul unităţii de învăţământ, de elevi si părinţi/tutori.
    Art.7. Învăţământul preuniversitar se organizează, potrivit legii, după caz, în următoarele forme de învăţământ: zi, seral, cu frecvenţă redusă şi la distanţă; în unitatea noastră existând doar formele de învăţământ de zi ,  seral şi frecvenţă redusă.
    Art.8. Înfiinţarea şi desfiinţarea unităţilor de învăţământ, tipurile şi nivelurile de organizare a activităţii de instruire şi educare sunt reglementate de Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    Art.9. In incinta Liceului Teoretic „Mihail Săulescu” sunt interzise, potrivit legii, crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni politice, desfăşurarea activităţilor de propagandă politică şi prozelitism religios, orice formă de activitate care încalcă normele generale de moralitate şi care pun în pericol sănătatea fizică sau psihică a elevilor, precum şi a personalului didactic şi nedidactic.
    Art.10. (1) Anul şcolar începe la 1 septembrie şi se încheie la 31 august din anul calendaristic următor.
(2) Structura anului de învăţământ, respectiv perioadele de desfăşurare a cursurilor, vacanţelor şi sesiunilor de examene se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, cu consultarea federaţiilor reprezentative la nivel de ramura - învăţământ.
(3) In situaţii obiective, precum epidemii, calamităţi naturale etc., cursurile şcolare pot fi suspendate pe o perioadă determinată.
(4) Suspendarea cursurilor şcolare se poate face, după caz:
a) la nivelul unităţii de învăţământ, la cererea directorului, cu consultarea sindicatelor şi cu aprobarea inspectorului şcolar general;
b) la nivelul grupurilor de unităţi din acelaşi judeţ, la cererea inspectorului şcolar general, cu aprobarea Ministerului Educaţiei , Cercetării ,Tineretului şi Sportului;
c) la nivel regional sau naţional prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, turismului şi sportului.
(5) Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei şcolare până la sfârşitul semestrului, respectiv anului şcolar. Aceste măsuri vor fi stabilite prin decizia directorului unităţii de învăţământ.
    Art.11. Prezentul regulament este intitulat Regulamentul de ordine interioară (R.O.I.) şi conţine prevederi vizând organizarea şi funcţionarea Liceului Teoretic „Mihail Săulescu” Predeal în conformitate cu Constituţia României cu modificările şi completările aduse prin Legea de revizuire din 18.09.2003, cu Codul muncii (Legea 53/2003), cu modificările şi completările din Legea 40/2011, cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu Statutul Personalului Didactic şi cu Regulamentul de organizare si funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (R.O.F.U.I.P./2005) elaborat de M.E.C.T.S.
    Art.12. Potrivit art. 6 alin. (2) din  R.O.F.U.I.P., prezentul R.O.I. cuprinde prevederi specifice personalităţii Liceului Teoretic„Mihail Săulescu” Predeal.


CAPITOLUL II -  ORGANIZAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ÎN LICEUL TEORETIC „MIHAIL SĂULESCU“ PREDEAL

    Art.13.(1) În Liceul Teoretic „Mihail Săulescu” se organizează cursuri de zi, ale învăţământului preuniversitar, după cum urmează:
a) Învăţământ primar
b) Învăţământ gimnazial
c) Învăţământ liceal
(2) Cursuri serale la învăţământul liceal
(3) Cursuri de frecvenţă redusă la învăţământul liceal
    Art.14. Numărul de clase pe nivel de an de studii este stabilit prin decizia Consiliului profesoral şi aprobat de către I.S.J. Braşov, respectiv M.E.C.T.S.
    Art.15. Planul de şcolarizare se aprobă potrivit Legii educaţiei naţionale nr.1/2011.
    Art.16.(1) La înscrierea în învăţământul gimnazial şi liceal, continuitatea studiului limbilor moderne se asigură în funcţie de oferta educaţională a unităţii şcolare.
(2) La înscrierea in învăţământul gimnazial şi liceal, directorul unităţii de învăţământ poate interveni pentru inversarea ordinii de studiere a celor două limbi.
    Art.17. (1) În Liceul Teoretic „Mihail Săulescu” cursurile se desfăşoară , între orele 8.00-14.00, învăţământ de zi, 16.00 – 21.00 învăţământ seral, 16.00 – 21.00 învăţământ  frecvenţă redusă în intervalul de trei săptămâni/semestru, stabilit  de directorul unităţii şcolare.
(2)Ora de curs este de 50 de minute cu o pauză de 10 minute după fiecare oră; .
(3) In situaţii speciale pe o perioadă determinată, durata orelor de curs şi durata  pauzelor  pot fi modificate, cu aprobarea inspectorului şcolar general, la propunerea  consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.    
(4) În ocazii deosebite, se sistează pe durata zilei  respective cursurile, cu acordul I.S.J.
        Art.18. Repartiţia sălilor de clasă, se modifică, în funcţie de necesităţi, de către director, în fiecare an şi se ataşează la prezentul R.O.I. (anexa 1).
    Art.19. Programul de desfăşurare a activităţii departamentelor Liceului Teoretic „Mihail Săulescu” este următorul:
a) Secretariat: 8.00 - 16.00   Program cu publicul: zilnic între orele 12.00-14.00
b) Laborant şi inginer de sistem : 8.00 - 16.00
c) Centrul de documentare şi informare: 8.00 - 18.00
d) Contabilitate: 8.00 - 16.00
e) Serviciul Administrativ: 7.00 - 15.00
f) Personal de îngrijire: 7.00 - 21.00
    Art.20. Psihologul şcolar şi medicul/asistentul medical vor afişa la cabinetele specifice orarul de funcţionare.
    Art.21. Directorul şi directorul adjunct vor afişa programul de audienţe cu părinţii şi elevii.
    Art.22. În situaţia de alarmă, când se impune părăsirea de urgenţă a şcolii, evacuarea elevilor se face sub supravegherea cadrelor didactice aflate la ora de curs în clasa respectivă.
    Art.23. În cadrul procesului de învăţământ, cadrele didactice realizează un ansamblu de acţiuni pentru formarea şi dezvoltarea personalităţii elevilor în concordanţă cu cerinţele idealului educaţional prevăzut de Legea Educaţiei nr.1/2011.
    Art.24 Procesul instructiv – educativ se realizează prin activităţi curriculare (lecţii, lucrări de laborator, etc.) şi extracurriculare (cercuri, formaţii artistice, echipe sportive, etc.).

CAPITOLUL  III – PERSONAL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC

    DISPOZITII GENERALE

    Art.25.(1) Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, reglementează funcţiile, competenţele, responsabilităţile, drepturile si obligaţiile personalului didactic de predare şi ale personalului didactic auxiliar.
(2) Prezentul Regulament de ordine interioară face precizări pe baza legilor mai sus amintite.
(3) Organigrama Liceului Teoretic „Mihail Săulescu” se găseşte în anexa 3 a acestui regulament.
    Art.26.(1)Drepturile personalului Liceului Teoretic „Mihail Săulescu” conf. art. 39 Codul muncii:
a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;
b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
c) dreptul la concediu de odihna anual;
d) dreptul la egalitate de şanse si de tratament;
e) dreptul la demnitate în muncă;
f) dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
g) dreptul la acces la formarea profesionala;
h) dreptul la informare şi consultare;
i) dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de muncă;
j) dreptul la protecţie în caz de concediere;
k) dreptul la negociere colectivă şi individuală;
l) dreptul de a participa la acţiuni colective;
m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;
n) alte drepturi prevăzute de lege sau contractele colective de muncă. (conform modificării şi completşrii Legii nr.53/203 Codul muncii, art.39 alin (2) litrea n )
    Art.27(1) În Liceul Teoretic „Mihail Săulescu”  funcţionează personal didactic de predare şi personal didactic auxiliar cu pregătire de specialitate, metodică şi pedagogică, cu calităţi morale, apt din punct de vedere medical, capabil sa relaţioneze corespunzător cu elevii, părinţii şi colegii.
(2) Personalul didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic trebuie să manifeste respect faţă de colegi, elevi si părinţi. Personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic nu îi este permis să facă din naţionalitatea, religia, starea sociala sau familială a elevilor, colegilor şi a părinţilor obiect de jignire sau insultă.
(3) Personalul didactic trebuie sa aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care trebuie să le transmită elevilor şi să nu sufere de afecţiuni medicale de natură sa pericliteze relaţiile cu elevii şi colegii.
    Art.28. Obligaţiile personalului Liceului Teoretic „Mihail Săulescu",  conf. art. 39 Codul muncii:
a)obligaţia de a realiza norma de muncă, şi după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului ;
b)obligaţia de a respecta disciplina muncii ;
c)obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în prezentul  regulament de ordine interioară, în contractul colectiv de muncă aplicabil, precum şi în contractul individual de muncă;
d)obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea obligaţiunilor de serviciu;
e)obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate ;
f)obligaţia de a respecta secretul de serviciu;
g)obligaţia de a efectua anual, analizele medicale;
h) alte obligaţii prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile (conform modificării şi completării Legii nr.53/203 Codul muncii, art.39 alin (2) litera f)

III.1. PERSONALUL DIDACTIC

    Art.29.Conform Statutului personalului didactic din Legea Educaţiei Naţionale 1/2011 art.233 alin (1) si ( 2) personalul didactic din cadrul Liceului Teoretic „Mihail Săulescu” Predeal cuprinde:
(1)    persoanele responsabile cu instruirea şi educaţia;
(2)    persoanele care îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de lege, care au capacitatea deplină a drepturilor, o conduită morală conformă deontologiei  profesionale şi sunt apte din punct de vedere medical şi psihologic pentru îndeplinirea funcţiei.
    Art.30. Atribuţiile personalului didactic:
Conform Statutului, personalul didactic din Liceul Teoretic„Mihail Săulescu” are drepturi şi obligaţii care decurg din legislaţia în vigoare, din statut, precum şi din prevederile contractului colectiv de munca şi se regăsesc în fişa postului.
    Art.31. Personalul didactic are obligaţii şi răspunderi de natură profesională, materială şi morală care garantează realizarea procesului instructiv-educativ, conform legii.
    Art.32.Libertatea iniţiativei profesionale a personalului didactic se referă, în principal, la: a) conceperea activităţii profesionale şi realizarea obiectivelor instructiv-educative ale disciplinelor de învăţământ, prin metodologii care respectă principiile psihopedagogice;
b) utilizarea bazei materiale şi a resurselor învăţământului în scopul realizării obligaţiilor profesionale;
c) punerea în practică a ideilor novatoare pentru modernizarea procesului de învăţământ;
d) organizarea, cu elevii, a unor activităţi extraşcolare cu scop educativ sau de cercetare ştiinţifică;
e) colaborarea cu părinţii, prin lectorate, si alte acţiuni colective cu caracter pedagogic;
f) înfiinţarea în unităţile şi în instituţiile de învăţământ a unor laboratoare, ateliere, cabinete, cluburi, cercuri, cenacluri, formaţii artistice şi sportive, publicaţii, conform legii;
g) evaluarea performanţelor la învăţătură ale elevilor în baza unui sistem validat şi potrivit conştiinţei proprii;
h) participarea la viaţa şcolară, în toate compartimentele care vizează organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ, deontologiei profesionale şi, după caz, contractului colectiv de muncă.
    Art. 33. (1) Personalul didactic este încurajat să participe la viaţa socială şi publică, în beneficiul propriu, în interesul învăţământului şi al societăţii româneşti.
(2) Personalul didactic are dreptul să facă parte din asociaţii şi organizaţii sindicale, profesionale şi culturale, naţionale şi internaţionale, precum şi din organizaţii politice legal constituite, în conformitate cu prevederile legii.
(3) Personalul didactic poate exprima liber opinii profesionale în spaţiul şcolar şi poate întreprinde acţiuni în nume propriu în afara acestui spaţiu, dacă acestea nu afectează prestigiul învăţământului şi demnitatea profesiei de educator.
    Art. 34. (1) Cadrele didactice au obligaţia morală să-şi acorde respect reciproc şi sprijin în îndeplinirea obligaţiilor profesionale.
(2) Cadrele didactice au obligaţia de a motiva absenţele elevilor întârziaţi în cazul în care acestea au fost cauzate de motive întemeiate.
(3) Cadrele didactice nu au dreptul de a da elevul afară din clasă pentru acte de indisciplină, nepregătirea lecţiei, cu excepţia cazului în care se periclitează sănătatea celorlalţi elevi (simptome de boală) , când se va anunţa conducerea şcolii şi elevul va fi predat părinţilor sau condus la cabinetul medical ( policlinica oraşului).

III.1.2. CONDUCEREA LICEULUI TEORETIC„MIHAIL SĂULESCU” - DISPOZIŢII GENERALE

    Art.35. (1) Conducerea Liceului Teoretic„Mihail Săulescu” este asigurată în conformitate cu prevederile art. 96 si 97 din Legea educaţiei nr.1/2011.
    Art.36. Conducerea şcolii este asigurată de director, director adjunct, Consiliul de administraţie şi Consiliul profesoral potrivit art. 15-26 din ROFUIP. Aceste organe îşi desfăşoară activitatea pe baza unor planuri de muncă anuale şi semestriale supuse aprobării Consiliului de administraţie.
    Art.37. Fiecare consiliu va avea o mapă care va conţine: regulamentul de funcţionare, acte normative privind activitatea comisiei, planuri de activitate, registrul de procese verbale, alte materiale etc. Mapa este administrată de responsabilul comisiei.
    Art.38. Procesele verbale întocmite la fiecare şedinţă vor consemna ordinea de zi, prezenţa, hotărârile adoptate. Vor fi semnate de cei prezenţi, iar cei absenţi vor semna ulterior de luare la cunoştinţă.


III.1.2.1. DIRECTORUL

DISPOZIŢII GENERALE
    Art.39. Drepturile şi obligaţiile directorului LICEULUI TEORETIC„MIHAIL SĂULESCU” prevăzute în art. 97 din Legea nr.1/201 sunt :
(1) Directorul exercită conducerea executivă a unităţii de învăţământ. În cazul unităţilor de
învăţământ cu predare integrală în limbile minorităţilor naţionale, directorul are obligaţia cunoaşterii limbii respective.
(2) Directorul unităţii de învăţământ de stat are următoarele atribuţii:
a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a
acesteia;
b) este ordonatorul de credite al unităţii de învăţământ;
c) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele
unităţii de învăţământ pe care o conduce;
d) propune spre aprobare consiliului de administraţie regulamentul de organizare şi
funcţionare al unităţii de învăţământ;
e) propune spre aprobare consiliului de administraţie proiectul de buget şi raportul de execuţie bugetară;
f) răspunde de selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea
raporturilor de muncă ale personalului din unitatea de învăţământ;
g) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, conform legii;
h) prezintă anual un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea sau în instituţia pe care o
conduce. Raportul este prezentat în faţa comitetului de părinţi şi este adus la cunoştinţa
autorităţilor administraţiei publice locale şi a inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului
Bucureşti;
i) coordonează colectarea şi transmite inspectoratului şcolar datele statistice pentru sistemul
naţional de indicatori privind educaţia.
     Art.40. Drepturile si obligaţiile directorului prevăzute în art. 19 din ROFUIP/2005 sunt:a) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare pe termen mediu al liceului  prin care se stabileşte politica educaţională a acestuia;
b) poate lansa proiecte de parteneriat cu şcoli similare din Uniunea Europeană sau din alte zone.
c) emite decizii şi note de serviciu care vizează realizarea obiectivelor politicii educaţionale şi de dezvoltare instituţională;
d) propune inspectorului şcolar general proiectul planului de şcolarizare aprobat de consiliul de administraţie şi de consiliul profesoral;
e) numeşte diriginţii la clase, la propunerea comisiilor şi catedrelor metodice, potrivit principiului continuităţii şi performanţelor educaţionale;
f) stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu;
g) numeşte echipa de întocmire a orarului unităţii de învăţământ.
h) în baza propunerilor primite, numeşte şefii catedrelor şi ai comisiilor metodice, ai compartimentelor funcţionale, ai comisiilor şi colectivelor pe domenii şi solicită avizul consiliului profesoral cu privire la programele de activitate ale acestora;
i) propune consiliului profesoral, spre aprobare, cadrele didactice care să facă parte din consiliul de administraţie şi solicită consiliului elevilor şi consiliului reprezentativ al părinţilor desemnarea unui reprezentant în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ;
j) stabileşte atribuţiile şefilor catedrelor şi ai comisiilor metodice, ai colectivelor pe domenii, precum şi responsabilităţile membrilor consiliului de administraţie;
k) vizează fişele posturilor pentru personalul din subordine, conform legii şi contractului colectiv de muncă;
l) elaborează, cu consultarea şefilor de catedre/comisii metodice, proiectele de încadrare pe discipline de învăţământ, urmărind respectarea principiului continuităţii;
m) asigură, prin şefii catedrelor şi ai comisiilor metodice, aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind evaluarea rezultatelor şcolare;
n) elaborează instrumente interne de lucru utilizate în îndrumarea şi controlul activităţii;
o) elaborează instrumente de evaluare a întregii activităţi desfăşurate în unitatea de învăţământ, cu avizul consultativ al sindicatelor;
p) controlează, cu sprijinul şefilor de catedră, calitatea procesului instructiv-educativ. În cursul unui an şcolar directorul efectuează  asistenţe la ore, astfel încât fiecare cadru didactic să fie asistat cel puţin o dată pe an. La asistenţele efectuate sau la unele activităţi ale catedrelor, directorul este însoţit, de regulă, de şeful de catedră;
q) monitorizează activitatea de formare continuă  a personalului didactic, didactic-auxiliar şi nedidactic;
r) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic şi al elevilor şi defineşte atribuţiile acestora;
s) aprobă graficul desfăşurării tezelor semestriale;
t) coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice cu rezultate deosebite, pentru elevii care participă la olimpiade, concursuri şi festivaluri naţionale şi internaţionale;
u) aprobă regulamentele de funcţionare a cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ;
    Art.41. Directorul în calitate de angajator, are, în principal, următoarele drepturi (conf. art. 40 Codul muncii):
a) să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii;
b) să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, în condiţiile legii;
c) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;
d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
e)să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern.
    Art.42. Directorul, în calitate de angajator, are următoarele atribuţii:
a) încheie contracte individuale de muncă cu personalul angajat şi aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic;
b) aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor, în vigoare,  contractului colectiv de muncă pentru întregul personal şi asigură suplinirea acestuia;
e) numeşte şi eliberează din funcţie personalul didactic auxiliar şi nedidactic, conform legislaţiei in vigoare;
f) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de învăţământ de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.
b) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea actelor de studii;
c) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară;
d) răspunde de utilizarea, păstrarea şi modernizarea bazei materiale a unităţii de învăţământ;
e) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, precum : sponsorizări, donaţii, prestări de servicii, cursuri de reconversie profesională, consultanţă, microproducţie, colectarea de materiale, închirieri, taxe etc., şi de lansarea de proiecte cu finanţare internă sau externă;
f) răspunde de corectitudinea încadrării personalului şi de întocmirea, la termen, a statelor lunare de plată a drepturilor salariale;
g) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor aprobarea  acelor cheltuieli care vizează conservarea patrimoniului, modernizarea bazei materiale, reparaţii, îmbogăţirea fondului de carte al bibliotecii, stimularea elevilor capabili de performanţe şcolare, precum şi a celor cu situaţie materială precară, din fondurile gestionate de consiliul reprezentativ al părinţilor;
h) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul  obligatoriu, conform prevederilor Legii educaţiei nr.1/2011; asigură condiţiile necesare profesorilor pentru studierea şi alegerea manualelor pentru elevi;
i) asigură, prin diriginţi, răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare la nivelul unităţii de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare.
j) răspunde de respectarea normelor de igiena şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor.
k) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare;
 l) aplică sancţiunile prevăzute de prezentul regulament pentru abaterile disciplinare săvârşite de elevi.
    Art.43. (1) Directorul este preşedintele consiliului profesoral, în faţa căruia prezintă rapoarte semestriale şi anuale.
(2) În cazul în care hotărârile acestui organism încalcă prevederile legale, directorul are dreptul să interzică aplicarea lor, informând în acest sens, în termen de 3 zile, inspectorul şcolar general.
(3) Directorul numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor examenelor de corigenţe, amânări sau diferenţe. Preşedinte al acestor comisii este directorul sau directorul adjunct.

III.1.2.2. DIRECTORUL ADJUNCT

    Art.44. (1) Directorul adjunct îşi desfăşoară  activitatea în subordinea directorului care îi elaborează fişa postului, îi evaluează activitatea şi îi stabileşte calificativul anual;
(2) Directorul adjunct îndeplineşte atribuţiile delegate de către director, pe perioade determinate şi pe cele stabilite prin prezentul regulament de ordine interioară, cu excepţia dreptului de a semna acte contabile şi acte de studii;
(3) Directorul adjunct răspunde în faţa directorului, a Consiliului profesoral, a Consiliului de administraţie şi a organelor de control pentru activitatea proprie, conform fişei postului;
(4) Directorul adjunct răspunde de activitatea şcolară şi extraşcolară din unitatea de învăţământ şi îndeplineşte atribuţiile delegate de către director pe perioada determinată, precum şi pe cale stabilite prin fişa postului şi prin regulamentul intern al unităţii de învăţământ şi preia toate prerogativele directorului în lipsa acestuia.
    Art.45. Atribuţiile delegate ale directorului adjunct sunt:
(1) realizează, cu consultarea şefilor de catedre-comisii metodice, proiectele de încadrare pe discipline de învăţământ, urmărind principiul continuităţii;
(2) asigură, prin şefii catedrelor / comisiilor metodice, aplicarea planurilor de învăţământ, a programelor şi a metodologiei privind evaluarea rezultatelor şcolare;
(3) coordonează activităţile de realizare a ofertei şcolii pentru curriculum–ul la decizia şcolii;
(4)coordonează activitatea unor catedre/comisii metodice, stabilite anual;
(5)controlează, cu sprijinul şefilor de catedră, calitatea procesului instructiv-educativ, mai ales la catedrele/comisiile metodice aflate în subordine;
(6) elaborează o planificare tematică a inspecţiilor, în concordanţă cu planul managerial al şcolii, aprobat de directorul unităţii de învăţământ, astfel încât  fiecare cadru didactic să fie asistat cel puţin o dată pe an;
(7)coordonează activitatea de formare continuă a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic;
(8)verifică efectuarea serviciului pe şcoală de către personalul didactic şi de către elevi;
(9)realizează, prin colaborare cu profesorii de specialitate, profesorii diriginţi şi responsabilii claselor graficul desfăşurării tezelor semestriale;
(10)coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care participă la olimpiade şi concursuri pe discipline de învăţământ;
(11)asigură suplinirea personalului didactic care lipseşte pe o perioada scurta de timp (1-2 zile)
(12)răspunde de corectitudinea încadrării personalului didactic;
(13)răspunde de corectitudinea completării cataloagelor;
(14)răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, conform Legii educaţiei nr.1/2011
(15)răspunde de respectarea normelor de igienă şcolară, de protecţie a  muncii, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor în întreaga instituţie.
(16) colaborează cu directorul  liceului la elaborarea materialelor de proiectare, planificare şi evaluare a activităţii desfăşurate în unitatea şcolară;
(17)colaborează la elaborarea diverselor instrumente de evaluare a activităţii personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic;
(18)consemnează în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile de la ore ale personalului didactic de predare, precum şi ale  personalului didactic auxiliar şi nedidactic de la programul de lucru.

III.1.2.3. CONSILIER EDUCATIV / COORDONATOR PENTRU PROIECTE ŞI PROGRAME EDUCATIVE

    Art.46.(1) În LTMS se numeşte de către director, pe baza hotărârii CA , la propunerea consiliului profesoral consilierul educativ, numit şi coordonator pentru proiecte şi programe educative.
(2)Consilierul educativ este cadru didactic titular numit de regulă din corpul profesorilor mentori.
    Art.47. Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative are următoarele atribuţii
a) este subordonat directorului adjunct şi respectiv, inspectorului şcolar pentru activitate educativă din ISJ BV;
b) elaborează şi propune consiliului de administrare al unităţii de învăţământ Programul activităţilor extraşcolare;
c) elaborează planul managerial propriu;
d) face propuneri pentru planificarea activităţilor tematice ale CA;
e) propune discipline opţionale cu caracter educativ;
f) iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţi extracurriculare;
g) colaborează cu comisiile specifice în vederea întocmirii bazei de date privind starea disciplinară a şcolii, absenteismul, abandonul şcolar, delicvenţa juvenilă, dependenţa şi programele de prevenţie / intervenţie;
h) îndruma activitatea comisiei ariei curriculare Consiliere şi Orientare;
i) evaluează activitatea diriginţilor;
j) îndrumă activitatea comisiei pentru activităţi educative extraşcolare;
k) organizează şi facilitează legăturile şi schimburile şcolare naţionale şi internaţionale cu elevii, desfăşurate în cadrul programelor de parteneriat educaţional.

III.1.2.4. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

    Art.48. (1) Consiliul de administraţie funcționează conform prevederilor art.96 alin.(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) din Legea educaţiei naţionale  nr.1/2011 și art. 30-34 din ROFUIP/2005.
(2) Consiliul de administraţie are rol de decizie în domeniul administrativ.
    Art.49. Consiliul de administraţie în LTMS este format potrivit LEN 1/2011,  din 13 membri, astfel:
a) directorul unităţii de învăţământ;
b) directorul adjunct;
c) coordonatorul CSS;
d) trei reprezentanţi ai cadrelor didactice, aleşi de consiliul profesoral;
e) trei reprezentanţi ai consiliului local;
f) un reprezentant al primăriei;
g) trei reprezentanţi ai părinţilor, aleşi de consiliul reprezentativ al părinţilor,
(componenţa în anexa 4).
    Art.50. Din Consiliul de administraţie fac parte  un reprezentant al elevilor (preşedintele Consiliului elevilor) şi în calitate de  observator, liderul sindical. Punctul său de vedere se consemnează în procesul verbal.
    Art.51. Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar la solicitarea directorului sau a 2/3 din membrii săi.
    Art.52. Atribuţiile consiliului de administraţie sunt:
a) asigură respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare, ale actelor normative emise de MECTS şi ale deciziilor ISJ;
b) administrează, prin delegare din partea consiliului local, terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea unitatea de învăţământ şi preia de la vechiul consiliu de administraţie celelalte componente ale bazei materiale - mijloace fixe, obiecte de inventar, materiale care sunt de drept proprietatea unităţii de învăţământ;
c) aprobă planul de dezvoltare instituţională / P.A.S, elaborat de un grup de lucru desemnat de director, după dezbaterea şi avizarea sa în consiliul profesoral;
d) aprobă  regulamentul de ordine interioara al unităţii de învăţământ, după ce a fost dezbătut în Consiliul profesoral şi în comisia paritară;
e) elaborează, prin consultare cu sindicatele, fişele şi criteriile de evaluare, specifice unităţii de învăţământ, pentru personalul nedidactic, în vederea acordării calificativelor anuale;
f) acordă calificativele anuale pentru întreg personalul, respectând prevederile metodologiei nr.6143/2011;
g) aprobă acordarea burselor şcolare conform legislaţiei în vigoare;
h) adoptă proiectul de buget  şi avizează execuţia bugetară  la nivelul unităţii de învăţământ;
i) avizează proiectele de plan anual de şcolarizare, de state de funcţii;
j) stabileşte structura şi numărul posturilor pentru personalul didactic auxiliar pe baza criteriilor de normare a MECTS;
k) aprobă  orarul şi curriculumul la decizia şcolii;
l) stabileşte poziţia şcolii în relaţia cu terţi;
m) organizează concursul de ocupare a funcţiilor de director şi director adjunct;
n) aprobă programe de dezvoltare profesională a cadrelor didactice;
o) sancţionează abaterile disciplinare etice sau profesionale ale cadrelor didactice;
p) aprobă comisiile de concurs şi validează rezultatele concursului;
q) validează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din LTMS.
    Art.53.(1) Hotărârile consiliului de administraţie se adoptă cu majoritatea voturilor celor prezenţi  cu excepţia hotărârilor privind angajarea, motivarea, evaluarea, recompensarea, răspunderea disciplinară şi disponibilizarea personalului didactic care se adoptă cu votul a 2/3 din totalul membrilor.
(2) Deciziile privind bugetul şi patrimoniul unităţii de învăţământ se iau cu majoritatea membrilor din CA.
(3) Hotărârile CA, care vizează personalul din unitate, cum ar fi procedurile pentru ocuparea posturilor, a funcţiilor  de conducere, acordarea gradaţiei de merit, restrângerea de activitate, acordarea calificativelor, aplicarea de sancţiuni, se iau prin vot secret.
(4) Membrii CA care se află în conflict de interese nu participă la vot.
    Art.54.(1) După constituirea CA, membrii acestuia aleg un preşedinte de şedinţă din rândul cadrelor didactice, prin hotărâre adoptată prin votul secret al majorităţii pentru o perioadă de cel mult un an.
(2) Preşedintele conduce şedinţele CA şi semnează hotărârile adoptate în această perioadă.
(3) Preşedintele invită în scris, înainte cu 48 de ore de data şedinţei, membrii CA care nu fac parte din personalul şcolii.
(4) Preşedintele răspunde de semnarea procesului verbal de către membrii participanţi la şedinţă.
(5) Lipsa cvorumului de semnături anulează valabilitatea hotărârilor şedinţei respective
(6) Preşedintele alege secretarul CA

III.1.2.5.  CONSILIUL PROFESORAL

    Art.55. (1) Consiliul profesoral funcţionează in baza art.98 din Legea nr.1/2011 şi este alcătuit din totalitatea personalului didactic de predare titular şi suplinitor, de instruire practică cu norma didactică de bază în unitate şi are rol de decizie în domeniul instructiv-educativ, este prezidat de către director şi se întruneşte lunar sau de câte ori este nevoie. Personalul didactic auxiliar al unităţii de învăţământ poate participa la şedinţele consiliului profesoral, atunci când se discută probleme referitoare la activitatea acestuia.
(2) La şedinţele consiliului profesoral directorul poate invita, în funcţie de tematica dezbătută, reprezentanţi ai părinţilor, ai consiliului elevilor, ai autorităţilor locale sau ai partenerilor sociali.
(3) Consiliul profesoral poate fi convocat în şedința extraordinară şi la cererea a minimum o treime din numărul membrilor săi.
(4) Participarea la şedinţele consiliului profesoral este obligatorie pentru cadrele didactice; absenţa nemotivată de la aceste şedinţe se consideră abatere disciplinară.
(6) Dezbaterile din consiliul profesoral sunt consemnate într-un registru special de procese – verbale, de către secretarul acestui consiliu, numit de directorul unităţii de învăţământ prin decizie internă.
(7) Atribuţiile consiliului profesoral sunt următoarele:
a) gestionează şi asigură calitatea actului didactic;
b) monitorizează aplicarea codului de etică pentru învățământul preuniversitar ;
c) validează fişele de autoevaluare ale personalului angajat al unităţii de învăţământ, în baza
cărora se stabileşte calificativul anual;
d) propune consiliului de administraţie măsuri de optimizare a procesului didactic;
e) propune consiliului de administraţie curriculumul la decizia şcolii;
f) propune consiliului de administraţie premierea şi acordarea titlului de "profesorul anului"
personalului cu rezultate deosebite la catedră;
g) aprobă sancţionarea abaterilor disciplinare ale elevilor;
h) propune consiliului de administraţie iniţierea procedurii legale în cazul cadrelor didactice
cu performanţe slabe sau pentru încălcări ale eticii profesionale;
i) propune consiliului de administraţie programele de formare şi dezvoltare profesională
continuă a cadrelor didactice;
j) alege cadrele didactice membre ale consiliului de administraţie;
k) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de consiliul de administraţie.
    Art.56.Atribuţiile consiliului profesoral conform ROFUIP/2005 sunt :
a) analizează şi dezbate raportul de evaluare internă privind calitatea educaţiei şi raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea şcolară;
b) dezbate, avizează şi propune Consiliului de administraţie, spre aprobare, planul de dezvoltare a şcolii;
c) dezbate şi aprobă rapoartele de activitate, programele semestriale, planul anual de activitate precum şi eventuale completări sau modificări ale acestora ;
d) alege cadrele didactice care fac parte din Consiliul de administraţie şi actualizează, dacă este cazul, componenţa acestuia;
e) aprobă componenţa nominală a comisiilor/catedrelor metodice din unitatea de învăţământ;
f)validează raportul privind situaţia şcolară semestrială şi anuală prezentată de fiecare învăţător/diriginte, precum şi situaţia şcolară după încheierea sesiunii de amânări, diferenţe şi corigenţe;
g) numeşte comisiile de cercetare a faptelor care constituie abateri disciplinare, săvârşite de personalul salariat al unităţii de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare;
h) stabileşte sancţiuni disciplinare, pe baza raportului comisiei de cercetare, conform prevederilor legale în vigoare, ale prezentului regulament şi ale regulamentului intern;
i) decide asupra tipului de sancţiune disciplinară aplicată elevilor care săvârşesc abateri;
j) decide asupra acordării recompenselor pentru elevi şi pentru personalul salariat al unităţii de învăţământ, conform reglementărilor în vigoare;
k) validează notele la purtare mai mici de 7, precum şi calificativele la purtare mai mici de „bine”, pentru clasele I-IV;
l)validează oferta de discipline opţionale pentru anul şcolar în curs;
m) avizează proiectul planului de şcolarizare;
n) formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului de instruire practică şi de predare, care solicită acordarea salariului de merit, a gradaţiei de merit sau a altor distincţii şi premii, potrivit legii, pe baza raportului de autoevaluare a activităţii desfăşurate de acesta;
o) dezbate şi avizează regulamentul intern al unităţii de învăţământ, în şedinţă la care participă cel puţin 2/3 din personalul salariat al unităţii de învăţământ;
p) dezbate, la solicitarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, a inspectoratului şcolar sau din proprie iniţiativă, proiecte de legi sau de acte normative, care reglementează activitatea instructiv-educativă şi transmite inspectoratului şcolar propuneri de modificare sau de completare;
q) dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea activităţii instructiv-educative din unitatea de învăţământ.
    Art.57. (1) Şedinţele consiliului profesoral al unităţii de învăţământ se constituie legal în prezenţa a 2/3 din numărul total al membrilor.
(3)    Hotărârile se iau prin vot deschis sau secret, în funcţie de opţiunea membrilor, cu cel puţin jumătate plus unu din numărul total al acestora şi sunt obligatorii pentru întregul personal salariat al unităţii de învăţământ.


III.1.3..DIRIGINTELE

     Art58.Conform  ROFUIP 2005 art.41, coordonarea activităţii claselor de elevi se realizează prin învăţători/diriginţi, numiţi de directorul unităţii de învăţământ, dintre cadrele didactice de predare şi de instruire practică de prestigiu şi cu experienţă, care predau la clasa respectivă.
(2) Funcţia de diriginte devine obligatorie pentru personalul didactic învestit de director cu această responsabilitat
(3) Învăţătorul/dirigintele îşi proiectează şi îşi desfăşoară activitatea potrivit sarcinilor prevăzute de planul anual al unităţii de învăţământ şi în acord cu particularităţile educaţionale ale clasei respective.
           (4) Învăţătorul/dirigintele întocmeşte, după consultarea profesorilor clasei, a părinţilor şi a elevilor, planificarea semestrială şi anuală, care va cuprinde componentele activităţii educative, în acord cu problemele specifice ale colectivului de elevi, precum şi cu programa elaborată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
          Art 59.Conform ROFUIP 2005, art 42 dirigintele are următoarele atribuţii:
a) coordonează activitatea consiliului clasei;
b) numeşte, prin consultarea elevilor, liderul elevilor clasei; îi repartizează sarcini şi organizează, împreună cu acesta, colectivul de elevi al clasei;
c) colaborează cu toţi profesorii clasei şi, după caz, cu consilierul şcolar, în vederea armonizării influenţelor educative şi pentru a asigura coeziunea clasei de elevi;
d) preia, pe bază de proces-verbal, sala de clasă în care îşi desfăşoară activitatea elevii cărora le este diriginte şi răspunde de păstrarea şi modernizarea acesteia;
e) prezintă, elevilor şi părinţilor, prevederile ROFUIP şi ale regulamentului intern;
f) organizează, împreună cu consilierul şcolar, acţiuni de orientare şcolară şi profesională;
            g) informează elevii şi pe părinţii acestora cu privire la prevederile legale, referitoare la testările naţionale, la bacalaureat, la admiterea în licee şi în şcoli de arte şi meserii, precum şi la certificarea competenţelor profesionale şi la metodologia de continuare a studiilor, după finalizarea învăţământului obligatoriu;
           h) urmăreşte frecvenţa elevilor, cercetează cauzele absenţelor unor elevi şi informează familia elevului săptămânal;
           i) motivează absenţele elevilor, pe baza certificatelor avizate de cabinetul medical al şcolii sau, după caz, eliberate de medicul de familie, precum şi în baza cererilor personale, motivate, ale părinţilor, aprobate de director;
          j) analizează, periodic, situaţia la învăţătură a elevilor, monitorizează îndeplinirea îndatoririlor şcolare de către toţi elevii, iniţiază cu consiliul clasei programe de consultaţii cu părinţii;
         k) sprijină organizarea şi desfăşurarea activităţilor elevilor în afără clasei şi a unităţii de învăţământ;
         l) informează, în scris, familiile elevilor, în legătură cu situaţiile de corigenţă, sancţionări disciplinare, neîncheierea situaţiei şcolare sau repetenţie;
        m) stabileşte, împreună cu consiliul clasei, nota la purtare a fiecărui elev şi prezintă în scris consiliului profesoral propunerile de notare mai mici decât 7,00, pentru elevii care au săvârşit abateri grave ;
        n) felicită, în scris, părinţii sau tutorii elevilor, pentru rezultatele excepţionale obţinute de copiii lor la învăţătură sau în cadrul activităţilor extraşcolare; înmânează elevilor diplome şi premii la festivitatea organizată la sfârşitul fiecărui an şcolar;
       o) organizează întâlniri şi discuţii cu părinţii, care se pot desfăşura pe grupe, individual sau în plen, se consulta cu aceştia in legătura cu cauzele şi măsurile care vizează progresul şcolar al copiilor lor şi-i informează pe aceştia despre absenţele şi comportamentul elevilor, despre potenţialele situaţii de corigenţe, de amânare a încheierii situaţiei şcolare şi de aplicare a unor sancţiuni disciplinare,
       p) propune consiliului de administraţie acordarea de alocaţii şi burse elevilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
      q) aplică elevilor, pe baza consultării cu directorul, sancţiunile prevăzute în prezentul regulament;
     r) recomandă directorului, spre aprobare, participarea organizată a elevilor la activităţi în cluburi şi asociaţii sportive, cultural-artistice şi ştiinţifice, în afără unităţii de învăţământ;
s) completează catalogul clasei şi răspunde de exactitatea datelor înscrise şi de starea fizică a acestuia;
t) calculează media generală semestrială şi anuală a fiecărui elev, stabileşte clasificarea elevilor la sfârşitul anului şcolar, propune acordarea premiilor, a recompenselor şi a distincţiilor, potrivit prevederilor prezentului regulament şi ale regulamentului intern; consemnează în carnetele de elev mediile semestriale şi anuale.
u) proiectează, organizează şi desfăşoară activităţi educative, de consiliere şi de orientare şcolară şi profesională, în funcţie de particularităţile colectivului de elevi;
v) prezintă consiliului profesoral, spre validare, raportul scris asupra situaţiei şcolare şi comportamentale a elevilor la sfârşitul semestrului/anului şcolar.

III.1.4.CONSILIUL CLASEI
    
    Art.60.. Conform ROFUIP 2005 art. 38
(1) Consiliul clasei este constituit din totalitatea personalului didactic de predare al clasei respective, din cel puţin un părinte delegat al comitetului de părinţi al clasei şi din liderul elevilor clasei.
(2) Preşedintele consiliului clasei este dirigintele.
    Art.61. Consiliul clasei îşi desfăşoară activitatea la nivelul fiecărei clase având ca principale obiective:
    a) armonizarea cerinţelor educative ale personalului didactic de predare cu solicitările elevilor şi părinţilor;
    b) evaluarea progresului şcolar al elevului;
    c) stimularea elevilor cu un ritm lent de învăţare;
    d) organizarea de activităţi suplimentare cu elevii capabili de performanţe şcolare.
    Art.62. Consiliul clasei are urmatoarele atribuţii:
    a) analizează, semestrial, progresul şcolar şi comportamentul fiecarui elev;
    b) analizează volumul temelor pentru acasă;
    c) stabileşte măsuri educaţionale comune pentru elevii cu probleme de învăţare sau de comportament şi pentru elevii cu rezultate deosebite;
    d) stabileşte notele la purtare pentru toţi elevii clasei, în funcţie de comportarea generală a acestora în unitatea de învăţământ şi în afără acestora şi propune consiliului profesoral validarea notelor mai mici de 7,00;
    e) propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite;
    f) participă la întâlniri cu părinţii sau cu părinţii şi elevii cel puţin o dată pe an, de preferinţă la  începutul semestrului I şi, în situaţii deosebite, la solicitarea dirigintelui;
    g) propune, după caz, dirigintelui, directorului, consiliului profesoral, sancţiunile disciplinare prevăzute pentru elevi de prezentul regulament;
    h) elaborează raportul scris asupra situaţiei şcolare a elevilor clasei, la sfârşitul semestrului şi al anului şcolar; acesta va fi prezentat de preşedintele consiliului clasei în faţa consiliului profesoral, spre validare.
    Art.63. Consiliul clasei se întruneşte la sfârşitul fiecărui semestru şi ori de câte ori directorul, dirigintele sau membrii acestuia consideră necesar.

 
III..2. PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC

    Art.64. Conform ROFUIP 2005 art. 84 (1) În sistemul naţional de învăţământ funcţionează personal didactic de predare şi de instruire practică, personal didactic auxiliar şi nedidactic cu calităţi morale, apt din punct de vedere medical, capabil să relaţioneze corespunzător cu elevii, părinţii şi colegii.
(2) Personalul din învăţământ are obligaţia de a participa la programe de formare continuă, în conformitate cu specificul activităţii şi cu reglementările în vigoare, pentru fiecare categorie.
(3) Personalul din învăţământ trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite elevilor, o vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil.
(4) Personalul din învăţământ are obligaţia să sesizeze, la nevoie, instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, Direcţia de protecţie a copilului, în legătură cu aspecte care afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică a elevului/copilului.
(5) Personalul din învăţământ trebuie să dovedească respect şi consideraţie în relaţiile cu elevii, părinţii/reprezentanţii legali ai acestora.
(6) Personalului din învăţământ îi este interzis să desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia.
    Art.65. În LTSM personalul didactic auxiliar este format din:
a) bibliotecar, documentarist,
b) informatician;
c) laborant;
d) secretar;
e) administrator financiar (contabil);
f) administrator de patrimoniu.( Conform Statutului personalului didactic din Legea 1/2011 art.249)
    Art.66.  Pentru ocuparea funcţiilor didactice auxiliare trebuie îndeplinite următoarele condiţii de studii conform art.250 din legea 1/2011:
a) pentru funcţia de bibliotecar, de documentarist şi de redactor - absolvirea, cu examen de
diplomă, a unei instituţii de învăţământ, secţia de biblioteconomie, sau a altor instituţii de
învăţământ ai căror absolvenţi au studiat în timpul şcolarizării disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei; pot ocupa funcţia de bibliotecar, de documentarist sau de redactor şi absolvenţi ai învăţământului postliceal sau liceal cu diplomă în domeniu/absolvirea cu examen de diplomă a unei instituţii de învăţământ, secţia de biblioteconomie, sau a altor instituţii de învăţământ ai căror absolvenţi au studiat în timpul şcolarizării disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei; pot ocupa funcţia de bibliotecar, de documentarist sau de redactor şi alţi absolvenţi ai învăţământului superior, postliceal sau liceal cu diplomă, pe perioadă determinată,
dacă au urmat un curs de iniţiere în domeniu;
b) pentru funcţia de informatician - absolvirea, cu diplomă, a unei instituţii de învăţământ
superior sau a unei unităţi de învăţământ preuniversitar de profil;
c) pentru funcţia de laborant - absolvirea, cu examen de diplomă, a unei instituţii de
învăţământ superior, a unei şcoli postliceale sau a liceului, în domeniu;
d) pentru funcţia de secretar - absolvirea unei instituţii de învăţământ superior, respectiv a unui liceu, cu diplomă de bacalaureat sau absolvirea învăţământului postliceal cu specialitatea
tehnician în activităţi de secretariat;
e) pentru funcţia de administrator financiar - îndeplinirea condiţiilor prevăzute de legislaţia în
vigoare pentru funcţia de contabil, contabil-şef;
f) pentru funcţia de administrator de patrimoniu - îndeplinirea condiţiilor prevăzute de
legislaţia în vigoare pentru funcţia de inginer/subinginer, economist.
    Art.67.(1) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în colaborare cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, este autorizat ca, în funcţie de dinamica învăţământului, să stabilească şi să reglementeze noi funcţii didactice, respectiv didactice auxiliare.
(2) Norma didactică pentru noile funcţii prevăzute la alin. (1) se reglementează de Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
    Art.68. (1) Compartimentul de secretariat este subordonat directorului unităţii de învăţământ. (conform ROFUIP 2005 art. 86)
(2) Secretariatul funcţionează pentru elevi, părinţi, personalul unităţii de învăţământ şi pentru alte persoane interesate, potrivit unui program de lucru aprobat de director.
(3) Secretariatul asigură permanenţa pe întreaga perioadă de desfăşurare a orelor de curs.
(4) Secretarul aduce condica în cancelarie şi o ia la sfârşitul orelor. Secretarul descuie şi încuie fişetul, în care se păstrează cataloagele, la începutul/ terminarea orelor, după ce a verificat, împreună cu profesorul/ învăţătorul de serviciu, existenţa tuturor cataloagelor.
(5) Secretarul completează fişele matricole, cataloagele de corigenţă şi se ocupă de arhivarea tuturor documentelor şcolare.
(6) În perioada vacanţelor şcolare, cataloagele se păstrează la secretariat.
(7) Procurarea, deţinerea şi folosirea sigiliilor se fac în conformitate cu reglementările stabilite prin ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării.
(8) Procurarea, completarea, eliberarea şi evidenţa actelor de studii se fac în conformitate cu prevederile „Regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii şi al documentelor de evidenţă şcolară în învăţământul preuniversitar”, aprobat prin ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării.
(9) Evidenţa, selecţionarea, păstrarea şi depunerea documentelor şcolare la Arhivele Naţionale, după expirarea termenelor de păstrare stabilite prin Indicatorul termenelor de păstrare, aprobat prin ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării, se fac în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Naţionale nr.16 din 2 aprilie 1996.
    Art.69. (1) Serviciul de contabilitate este subordonat directorului unităţii de învăţământ.(conform ROFUIP art. 87)
(2) Serviciul de contabilitate al unităţii de învăţământ şi cel al centrului de execuţie bugetară, acolo unde este cazul, subordonat directorului-ordonator terţiar de credite, asigură şi răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii financiar-contabile a unităţii de învăţământ, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
(3) Contabilitatea îndeplineşte orice sarcini financiar-contabile încredinţate de director sau stipulate expres în acte normative.
    Art.70. (1) Serviciul de administraţie este subordonat directorului unităţii de învăţământ.(conform ROFUIP art. 88)  
(2) Administratorul îşi desfăşoară activitatea sub conducerea directorului, răspunde de gestionarea şi de întreţinerea bazei materiale a unităţii de învăţământ, coordonează activitatea personalului administrativ de întreţinere şi curăţenie (mecanici, paznici, portari, magazineri, muncitori, gestionari, personalul de cantină, internat şi de aprovizionare).
(3) Întregul inventar mobil şi imobil al unităţii de învăţământ se trece în registrul inventar al acesteia şi în evidenţele contabile. Schimbarea destinaţiei bunurilor ce aparţin unităţii de învăţământ se poate face numai cu îndeplinirea formelor legale.
(4) Programul personalului de îngrijire se stabileşte de către administrator, potrivit nevoilor unităţii de învăţământ şi se aprobă de director.
(5) Administratorul stabileşte sectoarele de lucru ale personalului de îngrijire. În funcţie de nevoile unităţii de învăţământ, directorul poate schimba aceste sectoare.
(6) Administratorul nu poate folosi personalul subordonat în alte activităţi decât în cele necesare unităţii de învăţământ.
    Art.71.(1) Bibliotecarul este subordonat directorului unităţii de învăţământ. (conform ROFUIP 2005 art. 89)
(2) Bibliotecarul organizează activitatea bibliotecii, asigură funcţionarea acesteia şi este interesat de completarea raţională a fondului de publicaţii.
(3) Activităţile de bază ale bibliotecarului sunt:
a) îndrumă lectura şi studiul şi ajută la elaborarea lucrărilor elevilor, punând la dispoziţia acestora instrumente de informare, respectiv fişiere, cataloage, liste bibliografice etc., care să le înlesnească o orientare rapidă în colecţiile bibliotecii;
b) sprijină informarea şi documentarea rapidă a personalului didactic;
c) participă la toate cursurile specifice de formare continuă.
(4) Bibliotecarul organizează sau participă la organizarea de acţiuni specifice: lansare de carte, întâlniri literare, simpozioane, vitrine şi expoziţii de cărţi, standuri de noutăţi sau de colecţii de cărţi, prezentări de manuale opţionale etc.
    Art.72. (1) Laborantul, informaticianul, programatorul, tehnicianul, pedagogul şi profesorul documentarist sunt subordonaţi directorului unităţii de învăţământ.
(2) Atribuţiile fiecărei funcţii de la alineatul (1) sunt menţionate în fişele de post aprobate de directorul unităţii de invăţămînt. . (conform ROFUIP 2005 art. 90)

III.3. PERFECTIONAREA PERSONALULUI DIDACTIC SI DIDACTIC AUXILIAR

    Art. 73. Conform art. 236, cap.I, titlu IV, LEN 1/2011, formarea iniţială pentru ocuparea funcţiilor didactice din învăţământul preuniversitar cuprinde:
a) formarea iniţială, teoretică, în specialitate, realizată prin universităţi, în cadrul unor programe acreditate potrivit legii;
b) master didactic cu durata de 2 ani;
c) stagiul practic cu durata de un an şcolar, realizat într-o unitate de învăţământ, sub coordonarea unui profesor mentor.
(2) Pentru a obţine altă specializare, absolvenţii studiilor de licenţă pot urma un modul de minimum 90 de credite transferabile care atestă obţinerea de competenţe de predare a unei discipline din domeniul fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diploma de licenţă. Acest modul poate fi umat în paralel cu masterul didactic sau după finalizarea acestuia.
    Art.74. Conform art. 237, cap.I, titlu IV, LEN 1/2011, în calitatea sa de principal finanţator, pe baza analizei nevoilor de formare din sistem, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului stabileşte reperele curriculare şi calificările de formare iniţială teoretică în specialitate a personalului didactic.
(2) Programele de formare iniţială teoretică în specialitate şi psihopedagogică sunt acreditate şi evaluate periodic de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin intermediul ARACIS sau al altor organisme abilitate, potrivit legii.
    Art.75. Conform art. 238, cap.I, titlu IV, LEN 1/2011, studenţii şi absolvenţii de învăţământ superior care optează pentru profesiunea didactică au obligaţia să absolve cursurile unui master didactic cu durata de 2 ani.
(2) Programele de studii ale masterului didactic sunt elaborate pe baza standardelor profesionale pentru funcţiile didactice, se aprobă de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi se acreditează conform legii.
(3) Studenţii care frecventează cursurile masterului didactic acreditat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului într-o instituţie publică pot beneficia de burse de studiu finanţate de la bugetul de stat.
(4) Cuantumul unei burse acordate de la bugetul de stat este egal cu salariul net al unui profesor debutant.
(5) Criteriile de acordare a burselor de la bugetul de stat se stabilesc de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
(6) Absolvenţilor masterului didactic li se eliberează diplomă de master didactic în domeniul programului de licenţă.
(7) Planurile de învăţământ ale studiilor de licenţă în specialitatea pedagogia învăţământului primar şi preşcolar sunt elaborate pe baza standardelor profesionale stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
    Art.76. Conform art. 239, cap.I, titlu IV, LEN 1/2011, înscrierea pentru efectuarea stagiului practic prevăzut la art. 236 alin. (1) lit. c) este condiţionată de obţinerea diplomei de licenţă şi a diplomei de master didactic.
(2) În vederea realizării pregătirii practice din cadrul masterului didactic se constituie o reţea permanentă de unităţi de învăţământ, în baza unor acorduri-cadru încheiate între unităţile/instituţiile de învăţământ care asigură formarea iniţială şi inspectoratele şcolare, în condiţii stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. (3) Pe baza acestor acorduri-cadru, unităţile/instituţiile de învăţământ care asigură formarea iniţială încheie contracte de colaborare cu durata de 1–4 ani şcolari cu unităţile de învăţământ din reţeaua prevăzută la alin. (2) pentru stabilirea condiţiilor de organizare şi desfăşurare a stagiilor practice.
(4) Unităţile/instituţiile de învăţământ care asigură formarea iniţială pot realiza independent parteneriate cu instituţii ofertante de servicii în domeniu – centre de consiliere, cluburi şi palate ale copiilor, centre logopedice şi organizaţii nonguvernamentale.
(5) Pregătirea practică din cadrul masterului didactic se poate derula sub forma unei perioade de stagiu în străinătate în cadrul unui program al Uniunii Europene – componenta dedicată formării iniţiale a profesorilor – perioadă certificată prin documentul Europass Mobilitate.
    Art.77. Conform art. 240, cap.I, titlu IV, LEN 1/2011, ocuparea unei funcţii didactice pentru perioada stagiului practic cu durata de un an şcolar se realizează prin:
a) concurs pe posturi/catedre vacante/rezervate;
b) repartizare de către inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti pe posturile rămase neocupate în urma concursului.
(2) Persoanelor aflate în perioada stagiului practic cu durata de un an şcolar li se aplică, în mod corespunzător funcţiei didactice ocupate temporar, toate prevederile prezentei legi, precum şi toate celelalte prevederi corespunzătoare din legislaţia în vigoare.
    Art.78. Conform art. 241, cap.I, titlu IV, LEN 1/2011, examenul naţional de definitivare în învăţământ este organizat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, şi cuprinde:
a) etapa I, eliminatorie – realizată de către inspectoratele şcolare în perioada stagiului practic cu durata de un an şcolar şi constând în evaluarea activităţii profesionale la nivelul unităţii de învăţământ, evaluarea portofoliului profesional personal şi în susţinerea a cel puţin două inspecţii la clasă;
b) etapa a II-a, finală – realizată la finalizarea stagiului practic cu durata de un an şcolar şi constând într-o examinare scrisă, pe baza unei tematici şi a unei bibliografii aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pentru fiecare specialitate în parte.
(2) Cadrele didactice care promovează examenul de definitivat dobândesc titlul de profesor cu drept de practică în învăţământul preuniversitar.
(3) Cadrelor didactice angajate cu contract de muncă pe o perioadă determinată, care au promovat examenul de definitivare în învăţământ, li se poate asigura continuitatea pe postul didactic/catedra ocupat(ă), prin hotărârea consiliului de administraţie din unitatea de învăţământ respectivă, în condiţiile legii.
(4) Persoanele care nu promovează examenul de definitivare în învăţământ pot participa la cel mult două alte sesiuni ale acestui examen, în condiţiile reluării de fiecare dată, anterior susţinerii examenului, a stagiului de practică cu durata de un an şcolar.
(5) Stagiul de practică cu durata de un an şcolar şi examenul de definitivare în învăţământ pot fi reluate, în condiţiile legii, într-un interval de timp care nu depăşeşte 5 ani de la începerea primului stagiu de practică.
(6) Persoanele care nu promovează examenul de definitivare în învăţământ, în condiţiile prezentului articol, pot fi angajate în sistemul naţional de învăţământ preuniversitar numai pe perioadă determinată, cu statut de profesor debutant.
    Art.79(1). Conform art. 242, cap.I, titlu IV, LEN 1/2011, formarea continuă a cadrelor didactice cuprinde dezvoltarea profesională şi evoluţia în carieră.
(2) Evoluţia în carieră se realizează prin gradul didactic II şi gradul didactic I, examene de certificare a diferitelor niveluri de competenţă.
(3) Probele de examen, tematica, bibliografia, precum şi procedura de organizare şi desfăşurare a examenelor pentru obţinerea gradelor didactice sunt reglementate prin metodologie elaborată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
(4) Gradul didactic II se obţine de către personalul didactic de predare care are o vechime la catedră de cel puţin 4 ani de la obţinerea definitivării în învăţământ, prin promovarea următoarelor probe:
a) o inspecţie şcolară specială, precedată de cel puţin două inspecţii şcolare curente eşalonate pe parcursul celor 4 ani;
b) un test din metodica specialităţii, cu abordări interdisciplinare şi de creativitate, elaborat pe baza unei tematici şi a unei bibliografii aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pentru fiecare specialitate în parte;
c) o probă orală de pedagogie, pe baza unei programe aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, care cuprinde şi elemente de psihologie şi de sociologie educaţională.
(5) Gradul didactic I se poate obţine de către personalul didactic de predare care are o vechime la catedră de cel puţin 4 ani de la acordarea gradului didactic II, prin promovarea următoarelor probe:
a) un colocviu de admitere, pe baza unei tematici şi a unei bibliografii aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pentru fiecare specialitate în parte;
b) o inspecţie şcolară specială, precedată de cel puţin două inspecţii şcolare curente, eşalonate pe parcursul celor 4 ani, toate apreciate cu calificativul maxim;
c) elaborarea unei lucrări metodico-ştiinţifice, sub îndrumarea unui conducător ştiinţific stabilit de instituţia cu competenţe în domeniu;
d) susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice, în faţa comisiei instituite, conform metodologiei Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
(6) În caz de nepromovare, examenele pentru obţinerea gradelor didactice II, respectiv I, pot fi repetate la un interval de cel puţin 2 ani şcolari.
(7) Personalului didactic încadrat în învăţământul preuniversitar, care îndeplineşte condiţiile de formare iniţială şi care a obţinut titlul ştiinţific de doctor, i se acordă gradul didactic I, pe baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
(8) Personalul didactic care a obţinut definitivarea în învăţământ sau gradul didactic II cu media 10 se poate prezenta, după caz, la examenele pentru gradul II, respectiv gradul I, cu un an mai devreme faţă de perioada prevăzută de prezenta lege.
 (9) În cazul în care profesorii au dobândit două sau mai multe specialităţi, definitivarea în învăţământ şi gradele didactice II şi I obţinute la una dintre acestea sunt recunoscute pentru oricare dintre specialităţile dobândite prin studii.
(10) Gradele didactice se acordă prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
    Art.80. (1)Conform art. 243, cap.I, titlu IV, LEN 1/2011, personalul didactic care a obţinut gradul didactic I, cu performanţe deosebite în activitatea didactică şi managerială, poate dobândi titlul de profesor-emerit în sistemul de învăţământ preuniversitar, acordat în baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
(2) Persoana care dobândeşte titlul de profesor-emerit beneficiază de:
 a) prioritate la ocuparea unui post prin transfer consimţit de unităţile de învăţământ implicate;
b) calitatea de mentor pentru formarea continuă a cadrelor didactice;
c) prioritate la ocuparea posturilor didactice în condiţii de medii egale;
d) acordarea unui premiu anual în bani din fondurile programelor naţionale iniţiate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;
e) delegare de către inspectoratele şcolare pentru rezolvarea atribuţiilor acestora în teritoriu.
    Art81.(1) Conform art. 244, cap.I, titlu IV, LEN 1/2011, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului stabileşte obiectivele şi coordonează formarea continuă a personalului didactic la nivel de sistem de învăţământ preuniversitar, în conformitate cu strategiile şi politicile naţionale.
(2) Unităţile şi instituţiile de învăţământ preuniversitar, pe baza analizei de nevoi, stabilesc obiectivele şi formarea continuă, inclusiv prin conversie profesională, pentru angajaţii proprii.
(3)  Acreditarea şi evaluarea periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia, metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a formării continue sunt realizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin direcţiile de specialitate.
 (4) Casele corpului didactic sunt centre de resurse şi asistenţă educaţională şi managerială pentru cadrele didactice şi didactice auxiliare şi se pot acredita ca furnizori de formare continuă.
(5) Dezvoltarea profesională a personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi de control şi recalificarea profesională sunt fundamentate pe standardele profesionale pentru profesia didactică, standarde de calitate şi competenţe profesionale şi au următoarele finalităţi generale:
a) actualizarea şi dezvoltarea competenţelor în domeniul de specializare corespunzător funcţiei didactice ocupate, precum şi în domeniul psihopedagogic şi metodic;
b) dezvoltarea competenţelor pentru evoluţia în cariera didactică, prin sistemul de pregătire şi obţinere a gradelor didactice;
c) dobândirea sau dezvoltarea competenţelor de conducere, de îndrumare şi de control;
d) dobândirea de noi competenţe, prin programe de conversie pentru noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice, altele decât cele ocupate în baza formării iniţiale; e) dobândirea unor competenţe complementare prin care se extinde categoria de activităţi ce pot fi prestate în activitatea curentă, cum ar fi predarea asistată de calculator, predarea în limbi străine, consilierea educaţională şi orientarea în carieră, educaţia adulţilor şi altele;
 f) dezvoltarea şi extinderea competenţelor transversale privind interacţiunea şi comunicarea cu mediul social şi cu mediul pedagogic, asumarea de responsabilităţi privind organizarea, conducerea şi îmbunătăţirea performanţei strategice a grupurilor profesionale, autocontrolul şi analiza reflexivă a propriei activităţi şi altele.
(6) Descrierea competenţelor menţionate, precum şi a modalităţilor de evaluare şi certificare a acestora în cadrul sistemului de credite profesionale transferabile se realizează prin metodologia formării continue a personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi de control, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
    Art.82. (1) Conform art. 245, cap.I, titlu IV, LEN 1/2011, pentru personalul didactic, de conducere, de îndrumare şi de control, formarea continuă este un drept şi o obligaţie.
(2) Organizarea, desfăşurarea, evaluarea şi finanţarea activităţilor de formare continuă se stabilesc prin metodologie aprobată prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
 (3) Formarea c ontinuă a personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi de control se realizează în funcţie de evoluţiile din domeniul educaţiei şi formării profesionale, inclusiv în ceea ce priveşte curriculumul naţional, precum şi în funcţie de interesele şi nevoile personale de dezvoltare.
(4) Obţinerea prin studiile corespunzătoare a unei noi specializări didactice, diferite de specializarea curentă, se consideră formare continuă.
(5) Pe lângă una sau mai multe specializări, cadrele didactice pot dobândi competenţe didactice, pentru disciplinele din acelaşi domeniu fundamentat cu domeniul licenţei, prin programe de formare stabilite prin hotărâre a Guvernului.
(6) Personalul didactic, precum şi personalul de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar este obligat să participe periodic la programe de formare continuă, astfel încât să acumuleze, la fiecare interval consecutiv de 5 ani, considerat de la data promovării examenului de definitivare în învăţământ, minimum 90 de credite profesionale transferabile.
(7) Programele de conversie profesională intră în atribuţiile instituţiilor de învăţământ superior şi se desfăşoară în baza unor norme metodologice specifice.
(8) Evaluarea şi validarea achiziţiilor dobândite de personalul didactic, de conducere, de îndrumare şi de control prin diferite programe şi forme de organizare a formării continue se realizează pe baza sistemului de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile, elaborat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi aprobat prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
    Art.83.(1) Conform art. 246, cap.I, titlu IV, LEN 1/2011, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului înfiinţează corpul naţional de experţi în management educaţional, constituit în urma selecţiei, prin concurs specific, a cadrelor didactice care fac dovada absolvirii unui program acreditat de formare în domeniul managementului educaţional, cu minimum 60 de credite transferabile.
(2) Procedura şi criteriile de selecţie se stabilesc prin metodologie aprobată prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
(3) Pot ocupa funcţii de conducere, de îndrumare şi de control în unităţile de învăţământ şi inspectoratele şcolare numai cadrele didactice membre ale corpului naţional de experţi în management educaţional.

    III.4. RECOMPENSE ACORDATE PERSONALULUI DIDACTIC SI DIDACTIC AUXILIAR

    Art.84.(1) Personalul didactic din învăţământul preuniversitar beneficiază de gradaţie de merit,acordată prin concurs. Această gradaţie se acordă pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului şcolar şi reprezintă 25% din salariul de bază. Gradaţia de merit se atribuie pe o perioadă de 5 ani.
(2) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului elaborează metodologia şi criteriile de acordare a gradaţiei de merit, cu consultarea federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de ramură de învăţământ.
    Art85.(1) Personalul didactic cu rezultate excelente în activitatea didactică, educativă şi ştiinţifică poate primi decoraţii, ordine, medalii, titluri, potrivit legii.
(2) Ordinele şi medaliile care pot fi conferite personalului didactic din învăţământul
preuniversitar sunt: Ordinul Spiru Haret clasele Comandor, Cavaler şi Ofiţer, Medalia Membru de onoare al corpului didactic. Medalia se acordă cadrelor didactice pensionabile, cu activitate deosebită în învăţământ.
(3) În afără distincţiilor prevăzute la alin. (2), ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi
sportului este autorizat să acorde personalului didactic din învăţământul preuniversitar
următoarele distincţii:
a) adresă de mulţumire publică;
b) diplomă "Gheorghe Lazăr" clasele I, a II-a şi a III-a;
c) diplomă de excelenţă, care se acordă cadrelor didactice pensionate sau pensionabile, cu
activitate deosebită în învăţământ.
(4) Diploma "Gheorghe Lazăr" clasele I, a II-a şi a III-a este însoţită de un premiu de 20%,
15% şi, respectiv, 10% din suma salariilor de bază primite în ultimele 12 luni de activitate.
Diploma de excelenţă este însoţită de un premiu de 20% din suma salariilor de bază primite în ultimele 12 luni de activitate.
(5) Distincţiile şi premiile prevăzute la alin. (3) se acordă în baza unui regulament aprobat prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, în limita unui procent de 1% din numărul total al posturilor didactice din fiecare judeţ/sector al municipiului Bucureşti.
(6) Fondurile pentru acordarea distincţiilor prevăzute la alin. (3) sunt asigurate de Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

III.5. Abateri  disciplinare Şi sancŢiunile aplicabile

    Art.86. Sancţiuni conform Statutului Personalului didactic
(1) Personalul didactic, personalul didactic auxiliar, precum şi cel de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar răspund disciplinar pentru încălcarea cu vinovăţie a îndatoririlor ce le revin potrivit contractului individual de muncă, precum şi pentru încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului unităţii/instituţiei, conform legii.
(2) Sancţiunile disciplinare care se pot aplica personalului prevăzut la alin. (1), în raport cu
gravitatea abaterilor, sunt:
a) observaţie scrisă;
b) avertisment;
c) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de
îndrumare şi de control, cu până la 15%, pe o perioadă de 1 - 6 luni;
d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru
ocuparea unei funcţii didactice superioare sau pentru obţinerea gradelor didactice ori a unei
funcţii de conducere, de îndrumare şi de control;
e) destituirea din funcţia de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământ;
f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.
(3) Orice persoană poate sesiza unitatea de învăţământ/instituţia de învăţământ cu privire la
săvârşirea unei fapte ce poate constitui abatere disciplinară. Sesizarea se face în scris şi se
înregistrează la registratura unităţii/instituţiei de învăţământ.
(4) Pentru cercetarea abaterilor prezumate săvârşite de personalul didactic, personalul de
conducere al unităţilor de învăţământ preuniversitar, personalul de îndrumare şi de control din cadrul inspectoratelor şcolare şi de personalul de îndrumare şi de control din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, comisiile de cercetare disciplinară se constituie după cum urmează:
a) pentru personalul didactic, comisii formate din 3 - 5 membri, dintre care unul reprezintă
organizaţia sindicală din care face parte persoana aflată în discuţie sau este un reprezentant al
salariaţilor, iar ceilalţi au funcţia didactică cel puţin egală cu a celui care a săvârşit abaterea;
b) pentru personalul de conducere al unităţilor de învăţământ preuniversitar, comisii formate
din 3 - 5 membri, dintre care un reprezentant al salariaţilor, iar ceilalţi au funcţia didactică cel
puţin egală cu a celui care a săvârşit abaterea. Din comisie face parte şi un inspector din cadrul inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti;
c) pentru personalul de îndrumare şi de control din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului, comisii formate din 3 - 5 membri, dintre care unul reprezintă organizaţia sindicală din care face parte persoana aflată în discuţie sau este un reprezentant al salariaţilor, iar ceilalţi au funcţia didactică cel puţin egală cu a celui care a săvârşit abaterea;
d) pentru personalul de conducere al inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului
Bucureşti (BRAŞOV) comisii formate din 3 - 5 membri, dintre care un reprezentant al salariaţilor, iar ceilalţi au funcţia didactică cel puţin egală cu a celui care a săvârşit abaterea.
(5) Comisiile de cercetare disciplinară sunt numite de:
a) consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar, pentru personalul didactic  şi personalul de conducere al acesteia;
b) ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, pentru funcţiile de îndrumare şi de
control din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, precum şi pentru personalul de conducere din inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti.
(6) În cadrul cercetării abaterii prezumate se stabilesc faptele şi urmările acestora,
împrejurările în care au fost săvârşite, existenţa sau inexistenţa vinovăţiei, precum şi orice alte date concludente. Audierea celui cercetat şi verificarea apărării acestuia sunt obligatorii. Refuzul celui cercetat de a se prezenta la audiere, deşi a fost înştiinţat în scris cu minimum 48 de ore înainte, precum şi de a da declaraţii scrise se constată prin proces-verbal şi nu împiedică finalizarea cercetării. Cadrul didactic cercetat are dreptul să cunoască toate actele cercetării şi să îşi producă probe în apărare.
(7) Cercetarea faptei şi comunicarea deciziei se fac în termen de cel mult 30 de zile de la data
constatării acesteia, consemnată în condica de inspecţii sau la registratura generală a unităţii de învăţământ preuniversitar/instituţiei. Persoanei nevinovate i se comunică în scris inexistenţa faptelor pentru care a fost cercetată.
(8) Persoanele sancţionate încadrate în unităţile de învăţământ au dreptul de a contesta, în
termen de 15 zile de la comunicare, decizia respectivă la colegiul de disciplină de pe lângă
inspectoratul şcolar. Personalul de conducere, de îndrumare şi de control din inspectoratele
şcolare şi din Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, care a fost sancţionat, are dreptul de a contesta, în termen de 15 zile de la comunicare, decizia respectivă la Colegiul
central de disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
(9) Normele privind componenţa, organizarea şi funcţionarea, precum şi atribuţiile colegiului
de disciplină de pe lângă inspectoratul şcolar şi ale Colegiului central de disciplină al
Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
(10) Dreptul persoanei sancţionate de a se adresa instanţelor judecătoreşti este garantat
(11) Pentru personalul didactic din unităţile de învăţământ preuniversitar, propunerea de
sancţionare se face de către director sau de cel puţin 2/3 din numărul total al membrilor
consiliului de administraţie. Sancţiunile aprobate de consiliul de administraţie sunt puse în
aplicare şi comunicate prin decizie a directorului unităţii de învăţământ preuniversitar.
(12) Pentru personalul de conducere al unităţii de învăţământ preuniversitar, propunerea de
sancţionare se face de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar şi se comunică prin decizie a inspectorului şcolar general.
(13) Pentru personalul de conducere din inspectoratele şcolare şi casele corpului didactic,
propunerea de sancţionare se face de ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi se comunică prin ordin.
(14) Pentru personalul de îndrumare şi control din Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, propunerea de sancţionare se face, după caz, de ministrul educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului, respectiv de secretarul de stat sau de şeful ierarhic al persoanei în cauză şi se comunică prin ordin.
    Art.87.Sancţiunea se stabileşte, pe baza raportului comisiei de cercetare, de autoritatea care a numit această comisie şi se comunică celui în cauză, prin decizie scrisă, după caz, de către directorul unităţii de învăţământ, inspectorul şcolar general sau ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
    Art.88.Răspunderea patrimonială a personalului didactic, a personalului didactic auxiliar, precum şi acelui de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar se stabileşte potrivit legislaţiei muncii. Decizia de imputare, precum şi celelalte acte pentru recuperarea pagubelor şi a prejudiciilor se fac de conducerea unităţii sau a instituţiei al cărei salariat este cel în cauză, în afară de cazurile când, prin lege, se dispune altfel.

CAPITOLUL IV - COMISIILE DE LUCRU CU CARACTER PERMANENT ŞI TEMPORAR


IV.1. COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII

    Art. 89. In LTMS componentţa comisiei este următoarea:
a.trei reprezentanţi ai cadrelor didactice, aleşi de către Consiliul profesoral;
b.un reprezentant al sindicatului reprezentativ pe unitate (FEN );
c.un reprezentant al consiliului local;
d.preşedintele consiliului reprezentativ al părinţilor;
e.preşedintele consiliului reprezentativ al elevilor pe şcoală  
(componenţa în anexa 5).
    Art. 90. Atribuţiile comisiei sunt:
a) realizează  evaluarea internă a şcolii pe baza standardelor de calitate;
b) coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii;
c) implementează sistemul de management al calităţii;
d) elaborează raportul de evaluare internă privind calitatea educaţiei furnizată de Liceul Teoretic „Mihail Săulescu „Predeal”;
e) propune conducerii şcolii măsuri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei.

IV.2.  CONSILIUL PENTRU CURRICULUM

    Art.91. (1)  Consiliul pentru curriculum este constituit din şefii catedrelor/comisiilor metodice, coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şi directorul adjunct, iar preşedintele este directorul unităţii de învăţământ.
(2) Directorul emite decizia de constituire a consiliului pentru curriculum la care anexează componenţa catedrelor /comisiilor metodice.
(3) Şedinţele catedrei/comisiei metodice se ţin lunar, după o tematică aprobată de directorul unităţii de învăţământ sau ori de cate ori directorul sau membrii catedrei/comisiei consideră că este necesar.
    Art.92. Consiliul pentru curriculum are următoarele atribuţii:
a) procură documente curriculare oficiale: planuri cadru, ordine MECTS, programe şcolare, ghiduri metodologice şi lista manualelor şcolare aprobate;
b) asigură aplicarea planurilor cadru de învăţământ;
c) se îngrijeşte de asigurarea bazei logistice pentru activităţile curriculare şi extracurriculare;
d) asigură organizarea şi desfăşurarea examenelor naţionale, de sfârşit de ciclu şi a examenelor de corigenţă, de încheierea situaţiei şcolare şi de diferenţe potrivit regulamentelor MECTS şi a ROFUIP/2005;
e) asigură fundamentarea dezvoltărilor locale de curriculum pe baza experienţei resurselor umane ale şcolii şi pe specificul comunitar;
f) asigură cadrelor didactice consultanţă în probleme de curriculum;
g) asigură coerenţa între curriculumul naţional şi dezvoltările locale, coordonarea dintre diferite discipline / module / catedre şi rezolvă conflictele de prioritate dintre profesorii de discipline, în interesul elevilor şi al unităţii şcolare;
h) elaborează Oferta Curriculară pe baza propunerilor fiecărei catedre/comisii metodice a disciplinelor opţionale care se predau în unitatea de învăţământ conform planurilor cadru, stabilite prin vot de consiliul profesoral şi avizate de consiliul de administraţie;
    Art. 93. Dosarul consiliului pentru curriculum conţine:  decizia de constituire a consiliului, planul cadruşși ordinul MECTS prin care acesta este aprobat, oferta curriculară, procesele verbale ale şedinţelor, alte documente elaborate.
    Art.94. În anul şcolar 2012-2013 în LTMS funcţionează următoarele catedre/comisii metodice:
a) Limbă şi comunicare;
b) Matematică – Informatică;
c) Om şi Societate – Arte;
d) Tehnologii;
e) Ştiinţe şi Educaţie Fizică;
f) Învăţători;
g) Club Sportiv Şcolar,  (componenţa în anexa 6).

IV.3.  COMISIA  TEHNICĂ DE  PREVENIRE ŞI STINGEREA INCENDIILOR  

    Art. 95. Atribuţiile comisiei sunt următoarele:
a) Întocmeşte planul de apărare împotriva incendiilor;
b) Realizează instruirea personalului conform D.G.P.S.I.;
c) Colaborează cu profesorii diriginţi  pentru includerea în temele de dirigenţie a unor tematici specifice;
d) Completează fişele PSI;
e) Completează periodic ultimele noutăţi din domeniu, documentaţia referitoare la prevenirea şi stingerea incendiilor;
    Art. 96. Dosarul comisiei conţine: decizia de constituire a comisiei, raportul de activitate al comisiei pe anul şcolar anterior, procesele verbale încheiate cu ocazia controalelor specifice şi a alarmărilor periodice (componenţa în anexa 7)

IV.4.COMITETUL DE SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ

    Art.97.(1)Legea 319 din 14 iulie 2006, cu privire la sănătatea şi securitatea muncii, precizează obligaţiile privind realizarea măsurilor de protecţie a muncii şi răspunderea juridică ce decurge din încălcarea dispoziţiilor legale privind protecţia muncii, răspundere care poate fi disciplinară, administrativă, materială, civilă sau penală, după caz, potrivit legii.
Organizarea şi atribuţiile C.S.S.M. sunt prevăzute în:
•    Codul muncii (Legea 53/2003, art.179-181)
•    Legea 319 din 14 iulie 2006
•    Programul de măsuri nr. 30012 din 14.05.1993 aprobat de Ministerul Învăţământului, privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de protecţie a muncii in unităţile de învăţământ preuniversitar
•    Instrucţiunile Ministerului Învăţământului nr. 32 160/24.06.1993, privind organizarea activităţii de protecţie a muncii în unităţile de învăţământ preuniversitar
Art.98.După stabilirea componenţei şi a atribuţiilor în Consiliul de Administraţie, directorul numeşte, prin decizie  membrii comisiei. Sarcinile concrete ale acestor persoane, care decurg   din Normele generale de protecţie a  muncii,  vor fi menţionate în fişa individuală a postului,  şi vor fi aprobate în Consiliul de Administraţie.
Art. 99. Având in vedere atribuţiile pe care le are comisia, este necesară elaborarea Programului de măsuri pentru protecţia muncii care are la bază Raportul de activitate al comisiei din anul şco1ar anterior. Programul va include atât activităţile prevăzute a se desfăşura pe parcursul anului şcolar, cat şi responsabilii şi termenele de execuţie, şi va viza continuarea activităţilor demarate anterior şi evitarea erorilor apărute .
Art.100. Dosarul C.S.S.M. conţine:
•    copie după decizia de constituire a comisiei, pe care se face menţiunea ,,Conform cu originalul” şi se certifică prin semnătura directorului şi aplicarea ştampilei;
•    responsabilităţile individuale ale membrilor comisiei, aprobate de Consiliul de administraţie, extrase din fişa individuală a postului fiecăruia;
•    Raportul de activitate al C.S.S.M. pe anul şcolar anterior, dezbătut şi aprobat de Consiliul de administraţie;
•    Programul de măsuri pentru protecţia muncii in anul şco1ar curent dezbătut, aprobat de consiliul de administraţie şi avizat de către director, cu procesele verbale de luare la cunoştinţă şi prelucrare a acestor norme pe clase;
•    procesele-verbale (sau copiile acestora) încheiate de către inspectorii de inspecţia muncii cu prilejul controalelor privind modul în care se respectă legislaţia muncii.
    Art.101. Atribuţii:
    Completează periodic, cu ultimele noutăţi din domeniu, documentaţia referitoare la protecţia muncii
•    Prelucrează periodic, personalului şi elevilor, normele de protecţie a muncii, în funcţie de anotimpuri, întocmind anexe la Regulamentul Intern, avizate de directorul şcolii
•    Completează Fişele de protecţie a muncii
•    Elaborarează Programul de măsuri pentru protecţia muncii care are la bază Raportul de activitate al comisiei in anul şco1ar anterior
•    Coordonează măsurile de securitate şi sănătate în muncă
•    Urmăreşte respectarea de către toţi elevii şi de personal a normelor de protecţia muncii
•    Prezintă la control documentaţia referitoare la protecţia muncii cu ocazia inspecţiilor efectuate de către inspectorii de protecţie a muncii


IV.5.COMISIA PENTRU COORDONAREA ACTIVITĂŢII  DE  PREGĂTIRE A APĂRĂRII CIVILE

     Art.102. Atribuţiile Comisiei
a.) pregătirea anuală a cadrelor didactice, elevilor şi personalului administrativ pe linie de
protecţie civilă prin organizarea de instruiri, convocări, exerciţii şi aplicaţii de pregătire de protecţie civilă;
b.) organizarea şi asigurarea stării de operativitate şi a capacităţii de intervenţie a formaţiunilor de intervenţie în acţiunile de gestionare a situaţiilor de urgenţă;
c.) informarea şi pregătirea salariaţilor şi elevilor cu privire la pericolele la care sunt expuşi, la măsurile de autoprotecţie ce trebuie îndeplinite, la mijloacele de protecţie puse la dispoziţie, la obligaţiile ce le revin şi la modul de acţiune pe timpul situaţiei de urgenţă;
d.) realizarea sistemului informaţional decizional, înştiinţarea, avertizarea şi alarmarea salariaţilor şi elevilor în situaţie de urgenţă;
e.) asigurarea bazei tehnico-materiale necesare pentru pregătirea în domeniul protecţiei civile şi a intervenţiei în situaţii de urgenţă.
f) elaborarea de planuri proprii de aparare în caz de dezastru şi supunerea spre aprobare Consiliului deAdministraţie;
g) constituirea mijloacele materiale necesare pentru intervenţie şi menţinerea în stare operativă;
h) organizează înstiinţarea şi alarmarea salariaţilor pentru apărare împotriva dezastrelor;
i) respectarea normelor şi normativelor specifice, emise de organele competente, privitoare la amplasarea, proiectarea şi execuţia instalaţiilor şi construcţiilor de orice natură;
j) exploatează, utilizează şi întreţin instalaţiile, clădirile şi construcţiile de orice natură şi respectă normele şi normativele specifice;
j) realizează reţele de monitorizare şi control cu aparatura specifică pentru apărare în caz de dezastre; întocmesc scheme de înştiinţare în caz de pericol şi asigură funcţionarea mijloacelor de transmisiuni, alarmare aflate în dotare;
k) ţin evidenţa mijloacelor tehnice, a utilajelor şi a aparaturii ce pot fi folosite în caz de dezastru şi, în caz de necesitate, punând la dispoziţia directorului datele necesare;
l) întocmesc şi analizează, după caz, planurile construcţiilor etajate, reţelelor utilitare şi spaţiilor subterane proprii folosite pentru protecţia populaţiei, le înaintează directorului spre aprobare şi apoi sunt afişate în locuri vizibile;
m) asigură accesul la obiectivele periclitate şi execută lucrări şi servicii de interes public în situaţii de dezastru;
n) organizează şi desfasoară semestrial simulări privind comportamentul în caz de dezastre şi propune activităţi instructiv-educative tematice, care să se desfăşoare în cadrul orelor de dirigenţie şi nu numai;
o) elaborează informări, semestrial şi la cererea directorului, asupra activităţii comisiei, pe care le prezintă în consiliul profesoral

    IV.6. COMISIA PENTRU EDUCAŢIE RUTIERĂ

    Art.103. Atribuţiile comisiei pentru Educatie rutieră sunt:
(1) elaborează un plan managerial , cu obiective specifice şi strategii de realizare;
(2) promovează teme de educaţie rutieră, care pot fi realizate la orele de dirigenţie şi nu numai;
(3) organizează şi desfăşoara concursuri pe teme de educaţie rutieră;
(4) participă la concursuri tematice (de exemplu „Prietenii mei, politisţii”);
(5) menţine un permanent dialog cu poliţistul de proximitate şi agenţi ai poliţiei rutiere;
(6) organizează şi actualizează un punct de informare permanentă, privind educaţia rutieră;
(7) organizează pentru cadrele didactice un instructaj în caz de prim ajutor, cu personal calificat;
(8) elaborează informări, semestrial şi la cererea directorului, asupra activităţii comisiei, pe care le prezintă în consiliul profesoral.

IV.7. COMISIA ARIEI CURRICULARE CONSILIERE ŞI ORIENTARE

    Art.104. Atribuţii
      (1)Coordonează activitatea claselor de elevi
      (2) Proiectează şi îşi desfăşoară activitatea potrivit sarcinilor prevăzute de planul anual al   unităţii de învăţământ şi în acord cu particularităţile educaţionale ale clasei respective;
     (3) Întocmeşte planificarea semestrială şi anuală, care va cuprinde componentele activităţii educative, în acord cu problemele specifice ale colectivului de elevi, precum şi cu programa elaborată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
     (4)  Coordonează activitatea consiliului clasei
     (5) Colaborează cu toţi profesorii clasei  în vederea armonizării influenţelor educative şi pentru a asigura coeziunea clasei de elevi
     (6) Preia, pe bază de proces-verbal, sala de clasă în care îşi desfăşoară activitatea elevii cărora le este diriginte şi răspunde de păstrarea şi modernizarea acesteia
     (7)  Prezintă, elevilor şi părinţilor, prevederile prezentului ROFUIP şi ale prezentului regulament
    (8)  Organizează, împreună cu Comisia de Consiliere şi Orientare profesională, acţiuni de orientare şcolară şi profesională
    (9)  Informează elevii şi pe părinţii acestora cu privire la prevederile legale, referitoare la testările naţionale, la bacalaureat, la admiterea în licee, precum şi la certificarea
competenţelor profesionale şi la metodologia de continuare a studiilor, după finalizarea învăţământului obligatoriu
   (10) Urmăreşte frecvenţa elevilor, cercetează cauzele absenţelor unor elevi şi informează familia elevului, săptămânal
   (11) Motivează absenţele elevilor, pe baza certificatelor eliberate de medicul de familie, precum şi în baza cererilor personale, motivate, ale părinţilor, aprobate de director
   (12) Analizează, periodic, situaţia la învăţătură a elevilor, monitorizează îndeplinirea îndatoririlor şcolare de către toţi elevii, iniţiază cu consiliul clasei programe de consultaţii cu părinţii
   (13)  Sprijină organizarea şi desfăşurarea activităţilor elevilor în afara clasei şi a unităţii de învăţământ
   (14)  Informează, în scris, familiile elevilor, în legătură cu situaţiile de corigenţă, sancţionări disciplinare, neîncheierea situaţiei şcolare sau repetenţie
   (15)  Stabileşte, împreună cu consiliul clasei, nota la purtare a fiecărui elev şi prezintă în scris consiliului profesoral propunerile de notare mai mici decât 7,00, pentru elevii care au săvârşit abateri grave
   (16) Organizează întâlniri şi discuţii cu părinţii, care se pot desfăşura pe grupe, individual sau în plen, se consultă cu aceştia în legătură cu cauzele şi măsurile care vizează progresul şcolar al copiilor lor şi-i informează pe aceştia despre absenţele şi comportamentul elevilor, despre potenţialele situaţii de corigenţe, de amânare a încheierii situaţiei şcolare şi de aplicare a unor sancţiuni disciplinare,
    (17) Aplică elevilor, pe baza consultării cu directorul, sancţiunile prevăzute în prezentul regulament
    (18)  Recomandă directorului, spre aprobare, participarea organizată a elevilor la activităţi în cluburi şi asociaţii sportive, cultural-artistice şi ştiinţifice, în afara unităţii de învăţământ
    (19)  Completează catalogul clasei şi răspunde de exactitatea datelor înscrise şi de starea fizică a acestuia
    (20)  Calculează media generală semestrială şi anuală a fiecărui elev, stabileşte clasificarea elevilor la sfârşitul anului şcolar, propune acordarea premiilor, a recompenselor şi a distincţiilor, potrivit prevederilor ROFUIP şi ale prezentului regulament; consemnează în carnetele de elev mediile semestriale
şi anuale.
     (21)   Prezintă consiliului profesoral, spre validare, raportul scris asupra situaţiei şcolare şi comportamentale a elevilor la sfârşitul semestrului/anului şcolar.
     (22)  Proiectează, organizează şi desfăşoară activităţi educative, de consiliere şi de orientare şcolară şi profesională, în funcţie de particularităţile colectivului de elevi

IV.8. COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI  EXTRAŞCOLARE

     Art.105. Comisia de organizare a activităţii educative şi extraşcolare din cadrul Liceului Teoretic „ Mihail Săulescu”va avea următoarele atribuţii:
  (1) anunţarea personalului (diriginţi,profesori) privind obligativitatea raportării fiecarei activităţi extraşcolare desfaşurate;
 (2) anunţarea consilierului educativ/coordonatorului pentru proiecte şi programe educative asupra fiecarei activităţi extraşcolare desfăşurate;
(3) completarea unui registru de activităţi extraşcolare;
(4) elaborarea unui raport semestrial şi  anual privind activităţile extraşcolare desfăşurate  :
                     - ce tipuri de activităţi s-au desfaşurat
                     - iniţiatori  şi participanţi
                     - periodicitate
                     -  disfuncţionalităţi  şi  probleme
                     -  modificări  propuse  în desfăşurarea acestora.
(5) organizarea activităţilor educative în colaborare cu  comisia diriginţilor, comisia pentru  promovarea ofertei educaţionale şi a imaginii şcolii,comisia pentru consilierea şi orientarea profesională a elevilor, comisia pentru curriculum, comisia de sănătate şi securitate în muncă, consilierul educativ/coordonatorul pentru proiecte si programe educative;
(6) coordonarea şi monitorizarea activităţilor educative propuse la nivelul unităţii şcolare;
(7) implicarea familiei şi comunităţii locale în activităţi formativ-educative şi artistice; dezvoltarea unor canale de comunicare între elevi-profesori, şcoală-familie, şcoală- comunitate locală, profesori-responsabili comisii;
(8) dezvoltarea unui comportament civic , ecologic şi social la elevi cu impact asupra comunităţii şcolare şi comunităţii locale;
(9) implicarea în realizarea unor activităti ce au drept scop cunoaşterea de către elevi a normelor de igienă corporală, a consecinţelor nerespectării acestor norme precum şi activităţi în care sa fie dezbătute probleme legate de consumul de droguri , de cunoaştere a principalelor boli cu transmitere sexuală şi măsurile de prevenire a imbolnăvirii.
(10) dezvoltarea laturii artistice la elevi prin valorificarea disciplinelor opţionale, prin valorificarea activităţilor cluburilor, prin valorificarea abilităţilor şi aptitudinilor artistice de la disciplinele de artă muzicală, artă vizuală;
(11) organizarea şi coordonarea activităţilor ce ţin de promovarea imaginii unităţii şcolare cum ar fi: prezentarea ofertei educaţionale la nivel local si judeţean , ,, Ziua porţilor deschise ale Liceului Teoretic „Mihail Săulescu”, Târgul liceelor”, participarea la concursuri pe teme artistice, etc.
(12) implicarea, în colaborare cu comisia  pentru consilierea şi orientarea profesională a elevilor  în vederea susţinerii de activităţi educative şi extraşcolare a parteneriatelor educaţionale, a programelor cu finanţare externă;
(13) activarea consiliului elevilor şi asigurarea funcţionării sale reale, însoţită de valorificarea propunerilor rezultate în cadrul politicilor şcolii;
(14) eficientizarea parteneriatului cu consiliul elevilor;
(15) implicarea elevilor prin participarea la activităţi culturale desfăşurate la nivel local, regional, naţional, internaţional şi stimularea practicilor de succes şi cu impact asupra elevilor şi imaginii unităţii şcolare;
(16) organizarea unor  cercuri/cluburi (de actorie, de dans, de educaţie plastică, de artă fotografică) la nivelul unităţii şcolare;
(17) organizarea unor întâlniri periodice cu personalităţi publice cunoscute din domeniile cultural-artistic , ştiinţific, administraţiei publice;
(18) organizarea de campionate interşcolare, de tabere, excursii;
(19) promovarea şi stimularea practicilor de succes şi cu impact pozitiv asupra elevilor şi imaginii unităţii şcolare;
(20) coordonează pregătirea şi desfaţurarea balului bobocilor, balul majoratului şi diferite  serbări şcolare.
IV.9. COMISIA PENTRU ELABORAREA ORARULUI ŞI ORGANIZAREA SERVICIULUI PE ŞCOALĂ

    Art.106.  Comisia pentru elaborarea orarului şi organizarea serviciului pe şcoală din cadrul Liceului Teoretic „ Mihail Săulescu”va avea următoarele atribuţii:
(1) realizează baza de date cu încadrarea personalului didactic;
(2) alcătuieşte orarul şi-l propune directorului spre avizare;
(3) afişează orarul claselor şi al cadrelor didactice şi asigură transmiterea la clase;
(4) actualizează orarul în situaţii punctuale în cazul modificarii încadrării la clasă şi în   situaţii speciale (cercuri pedagogice, etc);
(5) organizează planificarea serviciului pe şcolă pentru profesori şi elevi;
(6) afişează planificarea profesorilor de serviciu în cancelarie şi pe uşa cancelariei avizierul de la intrarea în liceu.
 (7) verifică afişarea de către profesorii diriginţi a serviciului pe şcoală al elevilor;
(8) monitorizează îndeplinirea sarcinilor profesorilor de serviciu;
(9) transmite diriginţilor şi profesorilor de serviciu să asigure instruirea elevilor de serviciu.
( 10) diriginţii şi profesorii de serviciu asigură instruirea elevilor de serviciu.
Adresa MECTS face perte integranta din aceasta comisie ( anexa 8)
    Art.107. Serviciul elevilor se desfăşoară astfel:
  Serviciul pe clasă
1)    Diriginţii vor stabili grupe de câte 2 elevi care în ordine alfabetică vor efectua zilnic serviciul pe clasă
2)    Elevii de serviciu au următoarele atribuţii:
se prezintă la cursuri cu 15 minute înainte de începerea acestora şi părăsesc ultimii sala de clasă;
3)    Asigură creta şi ştergerea tablei;
4)    Asigură păstrarea curăţeniei în clase în timpul programului atenţionând elevii care produc dezordine;
5)    Golesc coşul la pauza mare şi la sfârşitul programului şi de câte ori este cazul;
6)    Verifică prezenţa la ore a colegilor de clasă şi comunică profesorilor numele elevilor absenţi;
7)    În timpul activităţii care se desfăşoară în cabinete, laboratoare, etc. elevii de serviciu rămân în clasă şi supraveghează bunurile colegilor, sau încuie clasa. Bunurile de valoare nu se lasă în sala de clasă.
     Art.108. Serviciul pe şcoală
1)    Serviciul pe şcoală va fi asigurat de 2 elevi, conform unei planificări semestriale a claselor stabilite de comisia de organizare a serviciului pe liceu şi avizată de conducerea şcolii.
       2) Elevii nu au dreptul să facă schimbări în planificare decât cu avizul scris al dirigintelui. În cazul unor lucrări scrise, grupa de serviciu va fi înlocuită în bloc de o grupă din alta clasă stabilită de profesorii de servici pe liceu şi consemnată în registrul serviciului pe liceu.    
                 Art.109. Sarcinile elevilor de serviciu pe şcoală
        Elevii :
1)    se prezintă la post cu 15 minute înainte de începerea cursurilor;
2)    înlesnesc comunicarea profesor – elev, profesor – părinte în timpul pauzelor;
3)    nu permit intrarea elevilor şi a persoanelor străine în incinta cancelariei;
4)    sună la sfârşitul şi începutul fiecărei ore;
5)    îndeplinesc sarcinile trasate de profesorii de serviciu;
6)    consemnează datele persoanelor străine în registrul de evidenţă;
7)    anunţă elevii vizitaţi de persoane străine în pauză;
8)    în cazul unor incidente cu persoane străine, anunţă profesorul de serviciu, secretariatul şi directiunea
    Art.110.  Elevii care nu se prezintă la serviciu sau işi schimbă locul programat vor fi sancţionaţi prin scăderea unui punct la purtare.
    Art.111. Serviciul profesorilor
    Zilnic, serviciul pe şcoală va fi asigurat de profesorii programaţi. Programarea serviciului pe liceu se semnează înaintea începerii perioadei (conf. Legii 109/1999)
Sarcinile profesorilor de serviciu:
1)    se prezintă la şcoală cu 15 minute înainte de începerea programului;
2)    organizează serviciul pe şcoală şi prezintă elevilor de serviciu sarcinile pe care le au;
3)    supraveghează starea de disciplină a elevilor în timpul pauzelor;
4)    supraveghează să nu se exercite presiuni şi ameninţări asupra elevilor;
5)    semnalează absenţa de la program a cadrelor didactice;
6)    anunţă conducerea şcolii şi concomitent organele de ordine şi de intervenţie în cazul producerii unor evenimente deosebite (furturi, incendii, ameninţări prin telefon, etc.);
7)    întocmesc, la sfârşitul programului, un proces verbal în care consemnează modul în care s-a desfăşurat programul şi evenimentele deosebite care au avut loc în timpul serviciului;
8)    verifică şi închid cataloagele în dulap;
9)    se asigură ca porţile să fie închise pe timpul desfăşurării programului.
    Art.112. Dacă profesorii de serviciu nu-şi realizează atribuţiile vor fi sancţionaţi, la propunerea directorului adjunct sau a şefului Comisiei serviciului pe şcoală.

IV.10. COMISIA DE MONITORIZARE A ABSENŢELOR

    Art.113. Atribuţii  (1) Monitorizează organizarea activităţilor cuprinse în procesul de prevenire şi combatere a absenteismului
    (2) Realizează o bază electronică de date cu machetele lunare cu absenţele din şcoală
    (3) Prezintă consiliului profesoral al şcolii rezultatele statistice în ceea ce priveşte absenteismul  precum şi modul de acţiune didactică ce trebuie aplicat în timpul anului şcolar. Consiliul profesoral al şcolii analizează situaţia statistică a absenţelor şi stabileşte planul de acţiune care să conducă la eliminarea acestora; documentul se transmite spre informare Consiliului de Administraţie al şcolii
    (4) Identifică, împreună cu diriginţii, elevii cu risc de absenteism şi propune luarea de măsuri educative în colaborare cu diverşi agenţi educaţionali (părinte, psiholog şcolar, responsabil comisia diriginţilor, etc).
    (5) Derulează,  împreună cu diriginţii şi cu psihologul şcolar,  programe de consiliere individuală/ de grup a părinţilor elevilor cu risc de absenteism şcolar
     (6) Colaboreză cu toate comisiile educative ale şcolii şi autorităţile comunităţii locale (Poliţia , Jandarmeria, alte asociaţii şi ONG-uri) în cadrul unor proiecte educative
     (7) Propune activităţi extracurriculare care urmăresc implicarea elevilor cu risc de absenteism şcolar

IV.11. COMISIA DE DISCIPLINĂ PENTRU ELEVI

    Art.114. Comisia de disciplina are următoarele atribuţii:
(1) Urmăreşte respectarea de către elevi a regulamentului intern
(2) Anchetează în prezenţa dirigintelui abaterile disciplinare şi înaintează consiliului, profesorilor,clasei propunerea de sancţiune însoţită (dacă este cazul) de scădere a notei la purtare conform regulamentului intern
(3) Preşedintele comisiei de disciplină este directorul adjunct
(4) Membrii comisiei efectueazaă pe parcursul anului şcolar (cel puţin o dată pe lună) controale inopinante în şcoală asupra ţinutei şi controlează eventualele abateri la panoul comisiei spre cunoştiinţa diriginţilor
(5) Responsabilul comisiei preia sesizările membrilor şi întocmeşte raportul semestrial privind starea disciplinară a elevilor pe care-l prezintă consiliului profesoral
    Art.115.Orice sancţiune disciplinară luată împotriva unui elev are în vedere îndreptarea comportamentului său moral, social şi colegial. Orice măsură disciplinară trebuie să aibă în primul rând un caracter coercitiv-educativ, nu unul punitiv
    Art.116. Orice diriginte, profesor sau elev are obligaţia de a sesiza Comisia de disciplină în legătură cu abaterile grave
    Art.117. Comisia de disciplină se întruneşte în şedinţe ordinare în fiecare lună, în ultima săptămână a lunii, la convocarea secretarului Comisiei. Şedinţe extraordinare se pot ţine ori de câte ori este necesar.
    Art. 118. Toate sesizările şi deciziile Comisiei vor fi consemnate în registrele Comisiei.
    Art.119.Sancţiunile disciplinare
      (1) Abaterile de orice tip se cumulează.
     (2) Sancţiunile consemnate în registru se fac cunoscute întregii şcoli prin circulare trimise la clase, şi prin careuri.
    (3) Deciziile Comisiei de disciplină se iau în considerare în mod obligatoriu la stabilirea notei la purtare în cadrul Consiliului de Încheiere.
    Art.120.  Sancţiunile aplicabile sunt următoarele:
1.    mustrarea verbală în faţa Comisiei şi – în funcţie de gravitate – a părinţilor;
2.    mustrarea scrisă, notificată părinţilor;
3.    scăderea mediei la purtare;
4.    retragerea bursei (dacă este cazul), notificată părinţilor;
5.    eliminarea de la ore pe o perioadă de 3-5 zile şi obligaţia de a susţine o altă activitate în cadrul şcolii, stabilită de comisie; refuzul participării la această activitate va fi sancţionat prin absenţe nemotivate la orele din cele 3-5 zile; notificată părinţilor;
6.    preaviz de exmatriculare;
7.    exmatricularea.
Art.121.Tipuri de abateri şi sancţiunile aferente
Abateri sunt considerate următoarele:
(1) Comportamentul neadecvat al elevului care afectează procesul de predare-învăţare, relaţia profesor-elev, elev-elev, (ţinută, indisciplină, acte de violenţă, etc.).
(2) Elevii răspund de abaterile comise şi în timpul activităţilor extraşcolare.
(3)Pentru aceste abateri se pot aplica toate tipurile de sancţiuni, în funcţie de gravitate şi de repetabilitatea comportamentului.
    Art.122.Acumularea a peste 20 de absenţe nejustificate la diferite discipline sau 15 % din totalul orelor de la o singură disciplină, cumulate pe un an şcolar.
    Art. 123. Mustrarea orală în faţa Comisiei de disciplină şi notificarea părintelui.
    Art. 124. Cumularea de absenţe în continuare duce la aplicarea celorlalte tipuri de sancţiuni.
    Art. 125. Deteriorările repetate sau nedespăgubite ale  bunurilor Liceului sau ale colegilor atrag după sine sancţiuni disciplinare în afara obligaţiei de a despăgubi.
    Art.126.  Pentru deteriorările cu autor necunoscut responsabilitate despăgubirii revine întregii clase; se pot aplica şi în acest caz sancţiuni disciplinare.

1V.12. COMISIA DE ELABORARE ŞI IMPLEMENTARE PAS

    Art.127.Atribuţii (1)Stabileşte modalitatea de lucru pentru planificarea şi întocmirea planului pentru elaborarea PAS. Modalitatea de lucru va include următoarele:
a.    discuţii cu membrii personalului didactic referitoare la: ce îsi doreşte şcoala să devină în viitor, cum îsi percepe şcoala rolul său în cadrul comunităţii locale, judeţene şi regionale, modul în care contribuţia şcolii trebuie/ ar putea fi integrată cu cea a altor şcoli, modul în care aria sa de activităţi ar putea sã se schimbe în viitor
b.    analiza priorităţilor identificate la nivel regional şi local prin PRAI, respectiv PLAI
c.    analiza mediului extern – identificarea seturilor de date care trebuie colectate
d.    analiza mediului intern- identificarea seturilor de date care trebuie colectate (seturile de date colectate prin: chestionare aplicate elevilor, părinţilor, profesorilor, agenţilor economici; focus-grupuri de analiză a domeniilor ce necesită dezvoltare; analiza documentelor şi a rapoartelor interne)
e.    aplicarea unui model de auto-evaluare – în ce mod se va realiza, care vor fi termenele de realizare, care va aria sa de cuprindere
f.    stabilirea surselor de date /informaţii care se vor utiliza, stabilirea responsabilităţii pentru colectarea datelor şi a termenelor pentru această activitate
g.    stabilirea de comun acord a unei modalitãţi şi a responsabilitãţii pentru formularea concluziilor care rezultã din analiza mediului intern si extern – în ce mod vor fi verificate aceste concluzii cu factorii interesati
h.    mecanismele pentru formularea şi stabilirea obiectivelor şi ţintelor, precum şi a termenelor de atingere a acestora
i.    introducerea elementelor de planificare operaţionalã prin implicarea unui număr mare de membri ai personalului, de exemplu prin întâlniri ale echipelor de lucru
(2) Organizează activităţi de monitorizare, evaluare si actualizare a PAS. Procesul de monitorizare si evaluare va fi asigurat  prin:
a.    întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare
b.    prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului profesoral, al Consiliului de Administraţie, al CEAC
c.    revizuire periodică şi corecţii
d.    se vor înregistra rezultatele obţinute în diferite etape de aplicare a planului de acţiune şi se vor compara cu rezultatele asteptate
e.    se vor desfăşura activităţi de bilanţ semestrial
f.    se vor analiza cauzele unor eventuale eşecuri în atingerea ţintelor propuse în planul operaţional.

IV.13.COMISIA PENTRU ACTUALIZAREA R.O.I.

    Art.128.În cadrul Liceului Teoretic „ Mihail Săulescu”  comisia va avea următoarele atribuţii:
  (1) să consulte şi să cunoască următorele surse legislative:
a.    Constituţia României/ 2003 ( Art.32) ;
b.    Legea nr. 40/2011 pentru modificarea şi completarea Legii Nr.53/2003 Codul muncii;
c.    Legea Educatiei Naţionale nr.1/2011 din 05.01.2005 , publicată în MO nr.18 din
d.    10.01.2011;
e.    Legea nr.87/2006 privind asigurarea calităţii educaţiei, a  Statutului personalului didactic;
f.    Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar  OMEC nr. 4925/ 08.09.2005 ;
g.    Codul de etică elaborat de ordinul MECTS nr.5550/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului  naţional de etică din învăţământul preuniversitar;
h.    Alte acte normative elaborate de MECTS.
  (2) să elaboreze regulamentul de ordine interioără conform legislaţiei de mai sus
  (3) să includă în cadrul ROI prevederile specifice condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii în cadrul Liceului Teoretic” Mihail Săulescu “ (conform art.6 alin.( 2) ROFUIP);
 (4) stabilirea regulilor de disciplină şi a obligaţiilor reciproce ale întregului personal, precum şi ale elevilor şi părinţilor prevăzute în regulamentul de ordine interioară, în vederea desfăşurării în condiţii optime şi la standarde ridicate de calitate ale procesului instructiv- educativ, precum şi a activităţile conexe care se realizează în cadrul liceului;
  (5) convocarea comisiei în situaţia schimbării legislaţiei şi pentru a modifica sau completa  regulamentul de ordine interioară ori de câte ori este cazul, la iniţiativa a 2/3 din numărul membrilor Consiliului de administraţie al şcolii şi cu consultarea organizaţiei sindicale.


IV.14. COMISIA PENTRU DEZVOLTAREA METODICO-ŞTIINŢIFICĂ ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE

    Art.129.Atribuţii:
1)    întocmeşte documentele obligatorii: planul managerial semestrial/anual în corelaţie cu planul managerial al şcolii; graficul/calendarul activităţilor desfăşurate în orele metodice stabilite la nivelul şcolii;tabloul de bord al perfecţionării (realizat periodic);
2)    menţine în  permanenţă contactul cu I.S.J., cu scopul informării prompte a personalului
3)    didactic cu privire la modificările ce pot apărea în planuri de învăţământ, curriculum, programe şcolare, modalităţi de evaluare şi a modului de aplicare a acestora;
4)    menţine în  permanenţă contactul cu instituţiile abilitate cu formarea şi perfecţionarea continuă;
5)    iniţiează şi desfăşoară activităţile de perfecţionare continuă în şcoală;
6)    identifică nevoile de formare a cadrelor didactice;
7)    monitorizeaza participarea profesorilor la cursurile de perfectionare oferite de şcoală, C.C.D, M.E.C.T.S., etc.;
8)    stimulează participarea cadrelor didactice la cursuri de perfecţionare organizate de CCD şi ISJ în vederea acumulării de credite transferabile;
9)    sprijină, din punct de vedere metodic, profesorii aflaţi la începutul activităţii didactice;
10)    realizează demersurile necesare pentru acreditarea cursurilor propuse la nivelul şcolii;
11)    monitorizează întocmirea fişelor de evaluare a personalului didactic
Cadrul legislativ:
-art. 32 alin .(4) şi alin (5) si art.33 din Statul personalului didactic (Legea nr. 128/1997)
- Anexa la OM Nr. 5720 / 20.10.2009 - Metodologia formării continue a personalului
didactic din învăłământul preuniversitar
    
IV.15.COMISIA PENTRU ORGANIZAREA CONCURSURILOR ŞCOLARE

    Art.130..Atribuţii comisie
    (1)Urmăreşte planificarea şi realizarea orelor de pregătire suplimentara pentru  concursurile şcolare,
    (2) Asigură circulaţia informaţiei cu privire la concursurile şcolare ale elevilor de la ISJ către şcoală,
    (3) Întocmeşte graficul de desfăşurare a concursurilor
    (4) Preiau subiectele de la organizatori
    (5) Asigură participarea elevilor,
    (6) Se preocupă de sălile de curs în care se desfăşoară concursurile, de birotica necesară,
    (7) Transmite rezultatele la forurilor superioare
    (8) Centralizează datele privind participarea elevilor la concursurile şcolare stabileşte necesarul de premii pentru elevii cu rezultate deosebite.
    


IV.16. COMISIA PENTRU INTEGRAREA ELEVILOR  CU CERINŢE EDUCATIVE SPECIALE
    
    Art.131.Atribuţii comisie
(1)Colaborează cu diriginţii/ invăţătorii pentru depistarea elevilor cu CES din cadrul unităţii
(2)Demarează demersurile privind obţinerea unui sprijin specializat din partea instituţiilor abilitate în acest sens pentru elevii cu cerinţe educative speciale
(3)Stabilirea unui program de recuperare

IV.17. COMISIA PENTRU ÎNFRUMUSEŢAREA SPAŢIILOR ŞCOLARE

    Art.132..Atribuţii :
- aranjează vitrinele şi  panourile  existente în şcoală;
- realizează materialele necesare decorarii spaţiilor şcolare;
- organizează expoziţii cu lucrările elevilor;
- coordonează activităţile diriginţilor  pentru înfrumuseţarea sălilor de clasă;
- decorează toate spaţiile din şcoală : cancelarie, birouri, coridoare.
- întreţinerea şi amenajarea curţii şcolii şi a spaţiilor verzi

IV.18.COMISIA PENTRU EVIDENŢA ŞI GESTIONAREA MANUALELOR
    
    Art.133.(1) Conform cap.X, art. 79, Metodologia privind regimul manualelor şcolare în învăţământul preuniversitar, aprobată prin O.MECT nr. 5913/2008, la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, evidenţa şi gestionarea manualelor şcolare este coordonată de o comisie de evidenţă şi gestionare a manualelor şcolare.
( 2) Conform cap.X, art. 80, Metodologia privind regimul manualelor şcolare în învăţământul preuniversitar, aprobată prin O.MECT nr. 5913/2008, comisia de evidenţă şi gestionare a manualelor şcolare, numită în baza unei decizii interne a unităţii de învăţământ, este alcătuită din:
a) preşedinte: directorul unităţii de învăţământ/ directorul adjunct al unităţii
de învăţământ;
b) vicepreşedinte: bibliotecarul unităţii de învăţământ/ responsabilul cu
manualele şcolare;
c) secretar: un informatician din cadrul unităţii de învăţământ/
administratorul de reţea/ un profesor cu abilităţi de operare pe calculator;
d) membri permanenţi: diriginţii/ învăţătorii fiecărei clase.
.( 3) Conform cap.X, art. 81, Metodologia privind regimul manualelor şcolare în învăţământul preuniversitar, aprobată prin O. MECT nr. 5913/2008, comisia de evidenţă şi gestionare a manualelor şcolare, constituită la nivelul unităţii de învăţământ, are următoarele atribuţii:
a) întocmeşte şi păstrează evidenţa manualelor şcolare existente în unitatea de învăţământ;
b) monitorizează corectitudinea întocmirii evidenţei manualelor şcolare la nivel de clasă;
c) întocmeşte/actualizează anual propria bază de date, în conformitate cu formularul-tip de comandă a manualelor şcolare, primite de la Comisia judeţeană/ a municipiului Bucureşti de evidenţă şi gestionare a manualelor şcolare;
d) completează formularul-tip de comandă a manualelor şcolare;
e) monitorizează gestionarea manualelor şcolare în unitatea de învăţământ;
f) întocmeşte raportul anual către Comisia judeţeană/ a municipiului Bucureşti de evidenţă şi gestionare a manualelor şcolare, cu privire la situaţia manualelor şcolare existente în unitatea de învăţământ;
g) întocmeşte baza de date privind deficitul de manuale şcolare în vederea redistribuirii, de către ISJ/ ISMB, a manualelor şcolare între unităţile de învăţământ;
h) propune Comisiei de evidenţă şi gestionare a manualelor şcolare casarea manualelor şcolare care nu mai pot fi utilizate, din cauza gradului de uzură fizică şi/ sau morală, precum şi a celor a căror valabilitate a expirat.
 ( 4) Conform cap.XI, art. 85, Metodologia privind regimul manualelor şcolare în învăţământul preuniversitar, aprobată prin O. MECT nr. 5913/2008, gestionarea manualelor şcolare la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ este realizată de bibliotecar/ de responsabilul cu manualele şcolare.
 ( 5) Conform cap.XI, art. 86, alineat 1, Metodologia privind regimul manualelor şcolare în învăţământul preuniversitar, aprobată prin O. MECT nr. 5913/2008,la începutul fiecărui an şcolar, bibliotecarul/ responsabilul cu manualele şcolare din unitatea de învăţământ preia, pe baza documentelor justificative, manualele şcolare noi şi manualele şcolare retipărite, de la depozitul de carte şcolară.
 ( 6) Conform cap.XI, art. 86, alineat 2, Metodologia privind regimul manualelor şcolare în învăţământul preuniversitar, aprobată prin O. MECT nr. 5913/2008, la nivelul unităţii de învăţământ, manualele şcolare sunt identificate prin coduri, în condiţiile prezentei metodologii.
 ( 7) Conform cap.XI, art. 87, Metodologia privind regimul manualelor şcolare în învăţământul preuniversitar, aprobată prin O. MECT nr. 5913/2008, fiecare unitate de învăţământ are obligaţia să stipuleze, în propriul regulamentul intern, etapele procesului de predare-primire, precum şi monitorizarea stării manualelor şcolare.

IV.19.COMISIA PENTRU VERIFICAREA CATALOAGELOR ŞI A NOTĂRII RITMICE A ELEVILOR

    Art.134.Atribuţii comisie-
    (1) verifică completarea corectă a cataloagelor cu datele personale şi de înmatriculare ale elevilor, precum şi cu alte date cerute de imprimat
    (2) verifică, semnalează, corectează împreună cu responsabilul comisiei mediile semestriale şi anuale precum şi concordanţa dintre numărul de absenţe şi notele la purtare (conform ROI);
    (3) verifică lunar notarea ritmică  - prezintă, în scris (conform planificării pe nivel de clasă) responsabilului de comisie situaţia (se va ţine cont de numărul de ore –săptămână- disciplină)

IV.20. COMISIA DE INVENTARIERE ANUALĂ A PATRIMONIULUI

     Art.135. Inventarierea are ca scop principal stabilirea situaţiei reale a patrimoniului fiecărei unităţi şi reprezintă ansamblul operaţiunilor prin care se constată existenţa tuturor elementelor de activ şi de pasiv, cantitativ-valoric sau numai valoric, după caz, în patrimoniul unităţii, la data la care aceasta se efectuează.
    Art.136.Inventarierea se realizează cel puţin o dată pe an, de regulă la sfârşitul anului, precum şi în următoarele situaţii:
la cererea organelor de control;
ori de câte ori sunt indicii că există lipsuri sau surplusuri în gestiune, care nu pot fi stabilite cert prin inventariere;
ori de câte ori intervine o predare-primire de gestiune;
ca urmare a unei calamităţi naturale sau cazuri de forţă majoră;
    Art.137.La LTMS vor avea loc activităţi de inventariere pe laboratoare, cabinete, săli de clasă, bibliotecă, serviciu contabilitate, serviciu secretariat, sală de sport , club sportiv.
    Art.138. Pentru realizarea în condiţii bune a inventarierii, directorul trebuie să ia o serie de măsuri:
să întocmească, înainte de începutul fiecărui an, împreună cu contabilul şef planul de control al gestiunii, pe bază de inventar;
să numească comisiile de inventariere prin decizie scrisă;
să  dispună  prelucrarea,  cu  tot  personalul  antrenat  în  acţiunea  de  inventariere,  a planului de inventariere şi a sarcinilor stabilite pentru această acţiune;
să analizeze rezultatele inventarierii şi să ia măsurile ce se impun în cazul existenţei lipsurilor sau plusurilor în gestiune.
     Art.139.(1) Dosarul pentru organizarea inventarierii patrimoniului cuprinde, următoarele documente: Decizia dată de directorul unităţii, care cuprinde, obligatoriu, perioada de desfăşurare, componenţa comisiei centrale şi a subcomisiilor;
(2)Înştiinţarea şi procesul verbal de instruire a comisiei de către contabilul şef; Declaraţia de inventar;Listele de inventariere şi propunerile pentru casare;Evaluarea rezultatelor inventarierii, confruntarea scripticului cu fapticul, stabilirea diferenţelor;
(3)Procesele – verbale pentru scoaterea din uz a obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe aprobate de conducătorul unităţii.

IV.21. COMISIA PENTRU PROMOVAREA OFERTEI EDUCAŢIONALE SI A IMAGINII ŞCOLII

      Art.140.Atribuţiile comisiei:
(1). Promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual, printr-un program coerent care vizează comunicarea externă şi relaţii publice.
(2). Formarea continuă a cadrelor didactice în vederea dezvoltării de noi competenţe profesionale prin implicarea lor ca organizatori de diferite proiecte ştiinţifice şi şcolare şi prin participarea la diverse colocvii organizate la nivel local şi naţional;
(3). Actualizarea site-ului LTMS;
(4). Adecvarea continuă a ofertei educaţionale la nevoile şi cerinţele potenţialilor beneficiar;
(5). Dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală, tehnici de negociere şi managementul conflictului;
(6). Intensificarea colaborării cu familia prin iniţierea unui set de programe destinate implicării părinţilor în activitatea instituţiei, îmbunătăţirii comunicării între cadrele didactice şi părinţii copiilor (lectorate, consiliere, informare, activităţi recreative, umanitare etc.);
(7). Intensificarea relaţiilor de colaborare cu autorităţile locale şi diferite instituţii (Poliţia, Primăria, Protecţia Copilului, Casa Copilului, Centrul de asistenţă psihopedagogică/ logopedie,  etc.);
(8). Dezvoltarea de parteneriate cu alte instituţii de învăţământ din ţară şi din Europa;
(9). Intensificarea activităţii de comunicare cu publicul intern şi extern prin întocmirea şi implementarea unui Plan de comunicare coerent şi eficient;
(1)0. Elaborarea şi distribuirea materialelor de prezentare a ofertei curriculare, calificării şi prestigiului personalului didactic, bazei materiale a unităţii, modului în care instituţia răspunde nevoilor şi cerinţelor comunităţii

IV.22. COMISIA DE REZOLVARE A CONTESTAŢIILOR PRIVIND EVALUAREA PERSONALULUI DIDACTIC/DIDACTIC AUXILIAR

    Art.141. (1) Cadrele didactice/didactice auxiliare au drept de contestaţie asupra punctajului/calificativului acordat de Consiliul de Administraţie, în conformitate cu graficul prevăzut în anexa1, din  metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic/didactic auxiliar, prin ordinul 6143/2011
   (2) Toate contestaţiile se înregistrează la secretariatul unităţii de învăţământ în  2 zile lucrătoare de la  expirarea termenului  final de acordare şi comunicare a calificativului prevăzut la art. 10, alin (2)   din  metodologie.
   (3) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este numită prin decizia directorului şi este formată din 3-5 membri - cadre didactice din unitatea de învăţământ recunoscute  pentru profesionalism şi probitate morală, alese de Consiliul Profesoral – cu 2/3 din voturile valabil exprimate. Din comisie nu pot să facă parte persoanele care au depus contestaţie sau care au realizat evaluarea în Consiliul de Administraţie.
(4) Contestaţiile înregistrate în termen legal se soluţionează în cel mult 3 zile lucrătoare de expirarea termenului de depunere de către comisia menţionată la art. 12, alin 1 din metodologie.
(5) Hotărârea comisiei de contestaţii este definitivă şi poate fi contestată prin procedura contenciosului administrativ, contestaţia reprezentând plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
(6)  La solicitarea persoanei care a contestat punctajul şi/sau calificativul acordat, la lucrările comisiei de contestaţii participă şi reprezentantul organizaţiei  sindicale din unitatea de învăţământ, în calitate de observator, care are drept de acces la toate documentele şi poate solicita consemnarea în procesul-verbal a propriilor observaţii.

IV.23. COMISIA PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE

    Art.142. (1) Conform art. 95 alin. (1) lit. l) si m) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificările şi completarile ulterioare, inspectoratele şcolare asigură:
   a) consiliere şi asistenţă unităţilor de învăţământ în gestionarea resurselor umane, a posturilor didactice, legalitatea organizarii şi desfăşurării concursurilor de ocupare a posturilor didactice;
   b) gestionarea, reactualizarea şi publicarea bazei de date privind cadrele didactice calificate rămase nerepartizate şi posturile didactice/catedrele din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat care se vacantează pe parcursul anului şcolar 2012-2013, prin afişare la sediile proprii şi pe site-urile acestora;
   c) monitorizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unităţile din învăţământul preuniversitar
   (1) După data de 17 septembrie 2012, pe posturile didactice/catedrele complete sau incomplete care se vacantează în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, pe parcursul anului şcolar 2012-2013, se repartizează personalul didactic calificat care îndeplineşte condiţiile de ocupare a acestor posturi, conform Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.560/2011, cu modificările şi completarile ulterioare, denumită în continuare Metodologie-cadru.
 (2) În lipsa personalului didactic prevăzut la alin. (1), dupa începerea cursurilor, posturile didactice/catedrele complete sau incomplete care se vacantează în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat pe parcursul anului şcolar 2012-2013, pe termen scurt, de cel mult 60 de zile, se atribuie la nivelul unităţilor de învăţământ care au posturi didactice neocupate, personalului didactic calificat, prin decizie a directorilor, în baza hotărării consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ.
        Art.143. În cazul în care posturile didactice/catedrele vacantate pe parcursul anului şcolar nu pot fi ocupate conform art. 2, consiliile de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat în care se vacantează posturi didactice/catedre, pe parcursul anului şcolar 2012-2013, pe o durată mai mare de 60 de zile, sunt abilitate să organizeze şi să desfăşoare individual, în consorţii şcolare sau în asocieri temporare la nivel local, concursuri cu probe scrise şi practice/orale în profilul postului ori inspecţii speciale la clasa pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor, pe perioada determinată, cu personal didactic calificat, respectiv testări pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor cu personal fără studii corespunzatoare postului, conform prezentei metodologii.
    (1) Concursurile pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar in unităţile de învăţământ preuniversitar de stat constau în proba practică/orală sau inspecţie specială la clasă şi proba scrisă din didactica specialităţii în profilul postului didactic/catedrei, potrivit programelor specifice pentru concurs în vigoare, aprobate prin ordin al Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, conform art. 254 alin. (8) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
   (2) Inspecţia specială la clasă în profilul postului didactic/catedrei şi probele practice/orale de profil, pentru posturile care sunt conditionaţe pentru ocupare de proba practică/orală, se organizează, se desfăşoară şi se evaluează conform art. 110 alin. (5) si (6) din Metodologia-cadru. La aceste probe nu se admit contestaţii. Candidaţii care nu obţin la inspecţia specială la clasă sau la proba practică/orală minimum nota 5 (cinci) nu au dreptul de a participa la proba scrisă.
  (3) Probele scrise se susţin pe baza subiectelor elaborate de comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise constituită la nivelul unităţii de învăţământ/consorţiului şcolar/grupului de unităţi de învăţământ care s-au asociat temporar, în concordanţă cu programele specifice pentru concurs în specialitatea postului didactic, aprobate prin ordin al Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, şi se evaluează prin note de la 10 la 1. Comisiile de elaborare a subiectelor, baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise asigură, la cererea candidaţilor, şi traducerea acestora în limbile minorităţilor naţionale. Durata de redactare a lucrării scrise este de 4 (patru) ore. Nota obţinută la proba scrisă are o pondere de 75% în media de repartizare. Pentru proba scrisă se stabilesc, de către comisia de elaborare a subiectelor şi a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise, minimum 3 (trei) variante de subiecte şi baremele de evaluare aferente.
   (4) Candidaţii trebuie să obţină minimum nota 5 (cinci), atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială, iar media de repartizare se calculează astfel: [(nota obţinută la proba scrisă)*3+(nota obţinută la proba practică/inspecţia specială la clasă)]/4.
   (5) În cazul mediilor de repartizare egale obţinute la concurs, departajarea candidatilor se face în ordinea prevăzută la art. 110 alin. (14) din Metodologia-cadru.
   (1) Testarea personalului fără studii corespunzătoare postului constă în interviu şi lucrare scrisă.
   (2) Lucrarea scrisă se susţine înaintea interviului. Durata de redactare a lucrării scrise este de 3 (trei) ore. Lucrarea scrisă şi interviul se evaluează cu note de la 10 la 1. Lucrarea scrisă are o pondere de doua treimi din nota finală; restul, respectiv o treime, reprezintă rezultatul evaluării în urma desfăşurării interviului.
   (3) Nota minimă de promovare, atât a lucrării scrise, cât şi a interviului, este 5 (cinci).
   (4) În cazul în care există egalitate de medie între candidaţii fără studii corespunzatoare postului care au sustinut testarea, prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante au în ordine:
 a) candidaţii care au continuitate pe post/catedră, care frecventează modulele de pedagogie sau de perfecţionare organizate în cadrul caselor corpului didactic ori de alte institutii agreate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, conform legii, şi care au obtinut cel puţin calificativul "Bine";
   b) candidaţii cu domiciliul sau reşedinta în localitatea în care se află postul didactic/catedra solicitată;
   c) candidaţii cu studii superioare în specialitatea postului, fără examen de licenţă;
   d) candidaţii cu studii superioare care se recalifică în specialitatea postului;
   e) candidaţii cu studii superioare cu specialitatea cea mai apropiată postului solicitat;
   f) candidaţii în curs de calificare în specialitatea postului;
   g) candidaţii care au participat sau participă la cursuri de perfecţionare organizate în cadrul caselor corpului didactic ori de alte instituţii agreate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, conform legii.
      Art.144.(1) Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat care organizează, individual, în consorţii sau în asocieri temporare, concursurile/testările numesc comisiile de organizare şi desfăşurare a concursului/testării şi de examinare a candidaţilor şi angajează pe perioada determinată candidaţii admişi în urma acestor concursuri pe posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.
   (2) Perioadele de organizare şi desfăşurare a concursului/testării şi datele de desfăşurare a probelor în cadrul concursului/testării se fac publice prin afişare la inspectoratele şcolare şi la unităţile de învăţământ care organizează concursul/testarea.
      Art.145. (1) Pentru organizarea şi desfăşurarea concursurilor la nivelul unei unităţi de învăţământ, consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ stabileşte comisia de concurs, conform art. 254 alin. (10) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Comisia de organizare şi desfăşurare a concursului, numită prin decizia directorului unităţii de învăţământ, are următoarea componentă:
 a) preşedinte - directorul adjunct sau un cadru didactic, membru al consiliului de administraţie;
   b) membri - profesori, de regulă titulari, care au dobândit definitivarea în învăţământ;
   c) un reprezentant al inspectoratului şcolar;
   d) secretar - un cadru didactic.
   (2) În situaţia ţn care unităţile de învăţământ sunt organizate în consorţii şcolare/asocieri temporare la nivel local, comisia de organizare şi desfăşurare a concursului se constituie la nivel de consorţiu şcolar/asociere temporară, fiind validată de fiecare consiliu de administraţie al unităţilor de învăţământ. Comisia de organizare şi desfăşurare a concursului, numită prin decizia directorului unităţii de învăţământ care coordonează activitatea consorţiului şcolar/decizia directorului unităţii de învăţământ care a fost stabilită centru de concurs, are următoarea componenţă:
   a) preşedinte - un director sau un director adjunct al uneia dintre unităţile de învăţământ din cadrul consorţiului şcolar/asocierii temporare;
   b) membri - directori, directori adjuncti, profesori din unităţile de învăţământ din cadrul consorţiului şcolar/asocierii temporare, care au dobândit definitivarea în învăţământ;
   c) un reprezentant al inspectoratului şcolar;
   d) secretar - un cadru didactic.
   (3) În cazul în care în unităţile de învăţământ preuniversitar care organizează concurs nu există suficienţi membri, conducerea unităţii de învăţământ apelează la metodiştii de specialitate ai inspectoratului şcolar sau la directori din alte unităţi de învăţământ. Aceste situaţii sunt soluţionate de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ cu sprijinul inspectoratului şcolar.
   (4) În situaţia în care concursul se desfăşoară la nivelul unei unităţi de învăţământ, proba practică/orală în profilul postului sau inspecţia specială la clasă se susţine în faţa unei comisii, aprobată de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, numită prin decizia preşedintelui comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului, alcatuită din:
   a) preşedinte - directorul unităţii de învăţământ sau un cadru didactic, membru al consiliului de administraţie;
 b) membri - câte 2 profesori de specialitate, care au dobândit definitivarea în învăţământ, cu specializarea în profilul postului;
   c) secretar - un cadru didactic.
   (5) În situaţia în care concursul se desfăşoară la nivelul consorţiilor şcolare/centrelor de concurs, proba practică/orală în profilul postului sau inspecţia specială la clasă se susţine în faţa unei comisii validate de fiecare consiliu de administraţie al unităţilor de învăţământ, numită prin decizia preşedintelui comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului, alcatuită din:
   a) preşedinte - directorul unei unităţi de învăţământ;
   b) membri - câte 2 profesori de specialitate, care au dobândit definitivarea în învăţământ, cu specializarea în profilul postului/responsabili ai comisiilor metodice cu specializarea în profilul postului/metodişti ai inspectoratului şcolar;
   c) secretar - un cadru didactic.
        Art.146.Atribuţiile membrilor din comisiile de organizare şi desfăşurare a concursului şi pentru organizarea inspecţiilor la clasa/probelor practice/orale sunt stabilite de comisia judeţeană, a municipiului Bucuresti de monitorizare a concursului.  
   (1) În situaţia în care concursul se organizează de către o unitate de învăţământ, comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise se aprobă de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, la propunerea directorului, prin decizia preşedintelui comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului şi are următoarea componenţă:
   a) preşedinte - directorul adjunct sau un cadru didactic titular, membru al consiliului de administraţie;
   b) membri - pentru fiecare disciplină de concurs, câte 2 profesori titulari de specialitate din învăţământul preuniversitar care au dobândit definitivarea în învăţământ;
   c) secretar - un cadru didactic cu competenţe în tehnoredactare.
   (2) În situaţia în care concursul se organizează la nivel de consorţiu/asociere temporară, comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise este propusă şi validată de consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ care au posturi didactice publicate pentru concurs din cadrul consorţiului şcolar/asocierii temporare de unităţi si este numită prin decizia preşedintelui comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului în urmatoarea componenţă:
   a) preşedinte - un director sau un director adjunct al unei unităţi de învăţământ din cadrul consorţiului şcolar/asocierii temporare de unităţi de învăţământ;
   b) membri - pentru fiecare disciplină de concurs, câte 2 profesori de specialitate din învăţământul preuniversitar care au dobândit definitivarea în învăţământ;
   c) 1-3 secretari - cadre didactice cu competenţe în tehnoredactare.
        Art.147. În mod excepţional, pentru disciplinele la care nu se identifică suficienţi profesori evaluatori, comisia judeţeana/a municipiului Bucuresti de monitorizare a concursului are obligaţia de a asigura profesori evaluatori, la solicitarea preşedintelui comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului.  
   (1) Membrii comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise declară în scris că păstrează secretul asupra subiectelor. În cazul divulgării subiectelor suportă consecinţele legii.
   (2) Subiectele şi baremele de evaluare pentru proba scrisă sunt alcătuite de membrii comisiei în incinta unităţii la care se desfăşoara concursul, în ziua desfăşurării probei, într-un spaţiu special rezervat.
   (1) Fiecare lucrare scrisă este verificată independent, de cei 2 membri ai comisiei şi apreciată separat, cu note de la 10 la 1, incluzând şi punctul din oficiu, conform baremului de evaluare. Fiecare profesor evaluator trece punctele acordate pentru fiecare subiect, precum şi nota finală, în borderoul de notare, după terminarea evaluării. La evaluare nu se fac însemnări pe lucrare.
   (2) Preşedintele comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise verifică borderourile şi semnalează diferenţele mai mari de un punct dintre notele acordate de cei 2 profesori evaluatori. În aceasta situaţie, cei 2 profesori evaluatori reverifică împreună lucrarea şi acordă o nouă notă care se înregistrează într-un alt borderou. Această notă trebuie să fie cuprinsă între notele iniţiale.
   (3) Când nu s-au semnalat diferenţe mai mari de un punct, fiecare profesor evaluator işi înscrie propria notă pe lucrare, semnează în dreptul notei, iar preşedintele comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise calculează nota finală ca medie aritmetică cu doua zecimale, fără rotunjire, o trece pe lucrare şi semnează. După stabilirea mediei, preşedintele comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise deschide lucrările scrise, în prezenţa profesorilor evaluatori şi consemnează notele finale într-un proces-verbal tip, care cuprinde numele candidatilor, numărul lucrării şi nota finală obţinută.
   (4) Evaluarea lucrărilor de concurs şi afişarea rezultatelor se realizează în termen de maximum 48 de ore de la finalizarea probei scrise.
       Art.148. Lucrările scrise, pentru care se depun contestaţii, în termen de maximum 24 de ore de la afişarea rezultatelor, se resigilează, în vederea reevaluării, secretizandu-se şi nota/notele acordată/acordate la prima evaluare.
    Comisia de rezolvare a contestaţiilor este formată în întregime din alte persoane decât cele din comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise. Comisia de rezolvare a contestaţiilor este numită prin decizia preşedintelui comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului, în componenţa prevăzută la art. 10 alin. (1) si (2).
    Recorectarea lucrărilor se face conform procedurii prevăzute la art. 13, în termen de cel mult 48 de ore de la finalizarea etapei de înregistrare a contestaţiilor.
   (1) În cazul în care diferenţa dintre nota finală acordată de comisia de rezolvare a contestaţiilor şi nota finală acordată de comisia de evaluare este de cel mult 0,5 puncte, diferenţa care poate fi în plus sau în minus, rămâne definitivă nota finală acordată de comisia de evaluare.
   (2) Dacă diferenţa dintre nota finală acordată de comisia de rezolvare a contestaţiilor şi nota finală stabilită în urma evaluării iniţiale este mai mare de 0,5 puncte, nota finală acordată de comisia de rezolvare a contestaţiilor este definitivă.
   (3) În situaţia lucrărilor cu nota finală stabilită în urma evaluării iniţiale între 4,50-4,99, inclusiv notele de 4,50 si 4,99, sau o notă cel puţin egală cu 9,50, nota definitivă este nota finală atribuită la recorectare.
        Art.149.Hotărârile comisiei de rezolvare a contestaţiilor sunt definitive şi se pot ataca numai prin procedura contenciosului administrativ, contestaţia reprezentând plângerea din cadrul procedurii prealabile reglementate de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
   (1) După validarea dosarelor de concurs şi afişarea listei candidaţilor admişi pentru susţinerea probelor de concurs, comisia de organizare şi desfăşurare a concursului afişează graficul de desfăşurare a probelor practice/orale şi a inspecţiilor speciale la clasă.
   (2) Probele practice/orale şi inspecţiile speciale la clasă în profilul postului se desfăşoară în perioada stabilită de comisia de organizare şi desfăşurare a concursului, conform prezentei metodologii.
   (3) Dupa desfăşurarea şi evaluarea probelor practice/orale şi a inspecţiei speciale la clasa se alcătuieşte lista candidaţilor admişi pentru susţinerea lucrării scrise.
        Art.150.Proba scrisă se desfăşoară în aceleaşi condiţii ca şi proba scrisă din cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar, din data de 2 august 2012, conform Metodologiei-cadru.
  (1) După soluţionarea tuturor contestaţiilor comisia de organizare şi desfăşurare a concursului alcătuieşte listele finale, în ordinea descrescătoare a mediilor, pentru fiecare disciplină de concurs.
   (2) Listele finale sunt prezentate consiliului/consiliilor de administraţie ale unităţii/unităţilor de învăţământ care au organizat concurs, în vederea validării, conform art. 254 alin. (11) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
   (3) După validare, comisia de organizare şi desfăşurare a concursului repartizează pe posturile didactice/catedrele vacantate/rezervate candidaţii care au obtinut cel puţin media 5 (cinci), conform art. 4 alin. (4), în ordinea descrescătoare a mediilor. Departajarea candidaţilor cu medii egale se realizează conform art. 4 alin. (5).
        Art.151.Directorul unităţii de învăţământ emite decizia de numire pentru candidaţii repartizaţi şi încheie cu aceştia contracte individuale de muncă pe perioadă determinată până la finalizarea anului şcolar în curs ori până la revenirea titularului pe post/catedră, dar nu mai târziu de finalizarea anului şcolar în curs, pentru candidaţii repartizati pe posturi didactice/catedre rezervate, conform anexei nr. 3

     Art.152.(1).Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacantate pe parcursul anului şcolar, în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, cu personal didactic fără studii corespunzatoare postului
(2) În mod exceptional, în situaţia în care posturile didactice/catedrele care se vacantează în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, pe parcursul anului şcolar, nu pot fi ocupate cu personal didactic calificat, acestea pot fi ocupate pe perioada determinată cu personal didactic fără studii corespunzatoare postului, testat prin interviu şi lucrare scrisa, în profilul postului didactic solicitat.
       Art.153.La testarea organizată pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care se vacantează in unităţile de învăţământ preuniversitar de stat se pot prezenta persoane care au absolvit cel puţin liceul, cu diplomă de bacalaureat.
       Art.154.(1) Comisia de organizare şi desfăşurare a testării personalului fără studii corespunzatoare postului se stabileşte conform art. 8 alin. (4) si (5).
   (2) Comisia pentru testarea personalului fără studii corespunzatoare postului are următoarele atribuţii:
   a) elaborează subiectele atât pentru lucrarea scrisă, cât şi pentru interviu, pe baza programei specifice elaborate de catre Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;
   b) decide, în cazuri deosebite, folosirea subiectelor de rezervă;
   c) numeşte supraveghetorii, îi instruieşte şi controlează modul în care se desfăşoară testarea;
   d) profesorii pentru rezolvarea contestaţiilor, alţi 2 profesori de specialitate decât cei care au evaluat iniţial lucrările scrise.
         Art. 155. (1) Candidaţii pot contesta rezultatul evaluării lucrării scrise. Contestaţiile se soluţionează prin recorectarea lucrărilor scrise de alti profesori de specialitate decât cei care au evaluat iniţial lucrările scrise, numiţi de preşedintele comisiei pentru testarea personalului fără studii corespunzatoare postului. Dacă diferenţa dintre nota acordată de comisia de contestaţii şi nota stabilită în urma evaluării iniţiale este mai mare de 0,5 puncte, nota acordată de comisia de contestaţii este definitivă.
(2) În situaţia lucrărilor cu nota finală stabilită în urma evaluării iniţiale între 4,50-4,99, inclusiv notele de 4,50 şi 4,99 sau o notă cel puţin egală cu 9,50, nota definitivă este nota finală atribuită la recorectare.
   (3) Rezultatul stabilit în urma recorectării rămâne definitiv şi se poate ataca numai prin procedura contenciosului administrativ, contestaţia reprezentând plângerea din cadrul procedurii prealabile, reglementate la art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
   (4) În vederea susţinerii interviului, comisia pentru organizarea şi desfăşurarea testării personalului fără studii corespunzătoare postului elaborează bilete cu întrebari, pe baza tematicii specifice elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Candidatul extrage un bilet şi răspunde la întrebările conţinute de acesta.
   (5) Contestaţiile privind organizarea şi desfăşurarea interviului se soluţionează de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ care a fost stabilită centru de testare. Hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ care a fost stabilită centru de testare sunt definitive şi se pot ataca numai prin procedura contenciosului administrativ, contestaţia reprezentând plângerea din cadrul procedurii prealabile, reglementate de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.
       Art. 156. (1) După soluţionarea contestaţiilor, comisia pentru testarea personalului fără studii corespunzatoare postului repartizează pe posturi didactice/catedre candidaţii care au obţinut la testare minimum media 5 (cinci), conform art. 5 alin. (2) si (3), în ordinea descrescătoare a mediilor. În situaţia mediilor egale, departajarea candidaţilor fără studii corespunzatoare postului se realizează conform art. 5 alin. (4).
    Art.157.Din comisiile implicate în organizarea şi desfăşurarea concursului/testarii nu pot face parte persoanele care concurează sau care au în rândul candidaţilor rude ori afini până la gradul al IV-lea inclusiv. Membrii comisiilor semnează în acest sens o declaraţie pe propria răspundere, care se predă preşedintelui comisiei de monitorizare a concursului şi se păstrează la inspectoratul şcolar
        Art.158.(1)Preşedinţii comisiilor implicate ţn organizarea şi desfăşurarea concursului poartă răspunderea principală pentru corectitudinea desfăşurării concursului, conform atribuţiilor specifice.
(2)Reprezentantul Inspectoratului Şcolar al Judeţului Braşov este inspectorul şcolar de specialitate care raspunde de LTMS.
(3)Conform adresei 56572/19.09.2012,candidaţii care au obţinut cel puţin nota 5 la inspecţiile la clasa /probele orare/practice în cadrul concursului de ocupare a posturilor/catedrelorvacante/rezervate sesiunea martie-august 2012 aceştia pot utiliza rezultatele obţinute şi în cadrul concursului de ocupare a posturilor care se vacantează pe parcursul anului in LTMS.
(4) Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

   ANEXA Nr. 1
  la metodologie

   Nr. .............../..................
Se certifica exactitatea datelor.
Preşedintele comisiei de organizare si desfăşurare
a concursului,
...............................................................
(numele si prenumele)

   CERERE DE ÎNSCRIERE
la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar

   Domnule preşedinte,
   Subsemnatul(a) (cu iniţiala tatălui), ......................................................................, născut(ă) la data de ....../....../............... (ziua, luna, anul)
   COD NUMERIC PERSONAL: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
   1. Studii finalizate cu examen de absolvire/licenţă/bacalaureat:
   a) Universitatea, Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, Şcoala postliceală, Şcoala de maiştri, Liceul Pedagogic etc. ................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................................................,
   Facultatea ............................................................................................................................................................................., nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare de licenţă, ciclul II de studii universitare de masterat, universitare de lungă durată) ......................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................... .............................................................................................., cu durata studiilor de ...... ani (zi, seral, f.f., f.r., i.d.), promoţia ........., cu specializarea principală ................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................................................................................., secundară ......................................................................................................................................................................................., cu media la examenul de stat (licenţă)/absolvire ....................................;
   b) Universitatea, Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, Şcoala postliceală, Şcoala de maiştri, Liceul Pedagogic etc. ................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................................................,
   Facultatea ............................................................................................................................................................................., nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare de licenţă, ciclul II de studii universitare de masterat, universitare de lungă durată) ......................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................... .............................................................................................., cu durata studiilor de ...... ani (zi, seral, f.f., f.r., i.d.), promoţia ........., cu specializarea principală ................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................................................................................., secundară ......................................................................................................................................................................................., cu media la examenul de stat (licenţă)/absolvire ....................................;
   c) Universitatea, Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, Şcoala postliceală, Şcoala de maiştri, Liceul Pedagogic etc. ................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................................................,
   Facultatea ............................................................................................................................................................................., nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare de licenţă, ciclul II de studii universitare de masterat, universitare de lungă durată) ......................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................... .............................................................................................., cu durata studiilor de ...... ani (zi, seral, f.f., f.r., i.d.), promoţia ........., cu specializarea principală ................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................................................................................., secundară ......................................................................................................................................................................................., cu media la examenul de stat (licenţă)/absolvire .................................... .
   2. Dupa absolvirea cu diplomă de licenţă a studiilor universitare de lungă durată am absolvit cursuri postuniversitare (studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare), după cum urmează:
   a) Instituţia (Universitatea, Institutul, Academia) ................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................., cu specializarea ............................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................., cu durata studiilor de ...... ani, promoţia ........., media de absolvire ....................................;
   b) Instituţia (Universitatea, Institutul, Academia) ................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................., cu specializarea ............................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................., cu durata studiilor de ...... ani, promoţia ........., media de absolvire ....................................;
   c) Instituţia (Universitatea, Institutul, Academia) ................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................., cu specializarea ............................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................., cu durata studiilor de ...... ani, promoţia ........., media de absolvire .................................... .
   3. Dupa absolvirea cu diplomă de licenţă a ciclului I de studii universitare de licenţă am absolvit studii postuniversitare de specializare, după cum urmează:
   a) Instituţia (Universitatea, Institutul, Academia) ................................................................................................................ .........................................................................................................................................................................................................., cu specializarea ..............................................................................................................................................................................., cu durata studiilor de ..... ani, promotia ......., media de absolvire ....................;
   b) Instituţia (Universitatea, Institutul, Academia) ................................................................................................................ .........................................................................................................................................................................................................., cu specializarea ..............................................................................................................................................................................., cu durata studiilor de ..... ani, promoţia ......., media de absolvire ....................;
 c) Instituţia (Universitatea, Institutul, Academia) ................................................................................................................ .........................................................................................................................................................................................................., cu specializarea ..............................................................................................................................................................................., cu durata studiilor de ..... ani, promoţia ......., media de absolvire .................... .
   4. La data depunerii dosarului am o vechime efectivă în învăţământ de ..... ani, luni ............
   5. La data depunerii dosarului am definitivatul în învăţământ cu media ........, obţinut în anul ........., gradul didactic II cu media ........, obţinut în anul ........., gradul didactic I (doctorat echivalat cu gradul didactic I) cu media ........, obţinut în anul ..........
   6. Legitimat(a) cu buletin/carte de identitate seria ..... nr. ............., eliberat(a) la data de .............. de Poliţia .........................., cu domiciliul în localitatea ............................, str. .............................. nr. ......, bl. ......, ap. ......., judeţul (sectorul) ........................., telefon ..................;
   7. In anul şcolar precedent am avut următorul statut în învăţământ:
   a) titular(a) pe/la postul/catedra ............................................................................................................................................, de la unitatea/unităţile de învăţământ ........................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... localitatea ........................................................................................ judeţul (sectorul) .........................;
   b) suplinitor(oare) pe/la postul/catedra de ............................................................................................................................ de la unitatea/unităţile de învăţământ ............................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................................................ localitatea ........................................................................................ judeţul (sectorul) .........................;
   c) salariat(a) la unitatea .................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................., localitatea ............................................................................................. judeţul (sectorul) ........................., cu care am contract de muncă pe durată nedeterminată/determinată ................................................., având funcţia de ................................... .................................
   Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concurs în vederea angajării pe un post didactic/o catedra de ........................ ................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................., pe perioadă determinată publicat/ă vacant/ă/rezervat/ă, în baza rezultatelor obţinute la concurs, urmând a susţine următoarele probe practice/orale:
   -proba practică/orală ........................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................;
   -inspeţia specială la clasa la disciplina ........................................................................................................................ ...........................................................................................................................................................................................................;
   -lucrarea scrisă la disciplina ........................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................... .
   Vă rog să asiguraţi traducerea subiectului pentru proba scrisă în limba .......................................................................................... .
   8. Menţionez că am intrerupt activitatea în învăţământ (sau în alt domeniu de activitate) pentru motivul ............................................., prin Decizia nr. .........., conform art. ......., din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completarile ulterioare.
   9. Prezint Avizul medical nr. ........./............. emis de .................., din care rezultă că sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ conform art. 234 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi declar pe propria răspundere că nu desfăşor activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice şi nu am fost îndepartat(ă) din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecatorească definitivă de condamnare penală.
   Răspund de exactitatea datelor înscrise în prezenta cerere şi declar că voi suporta consecinţele în cazul unor date eronate.
   Anexez, î următoarea ordine, următoarele acte doveditoare:
   1. copii de pe actele de studii, foaia matricolă şi certificatul profesional (ultimul pentru absolvenţii liceului pedagogic);
   Absolvenţii care au susţinut examenul de licenţă/absolvire în anul 2012 vor prezenta copia adeverinţei de la instituţia de învăţământ superior/postliceal/mediu din care să rezulte că au susţinut examenul de licenţă, media de absolvire a facultăţii/şcolii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobândită, media anilor de studii şi faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat şi promovat modulul pedagogic.
   2. copii de pe certificatele de obţinere a gradelor didactice;
   3. copii de pe certificatele de naştere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele);
   4. copia deciziei inspectoratului şcolar sau a întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este cazul);
   5. copie de pe fila din buletinul sau cartea de identitate cu domiciliul;
   6. adeverinţa din care să rezulte vechimea efectivă în învăţământ (dacă este cazul);
   7. copie de pe carnetul de muncă şi/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor;
   8. avizul medical din care să rezulte că sunt apt(ă) pentru a preda in învăţământ;
   9. declaraţie pe propria răspundere că nu desfăşor activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice şi nu am fost îndepărtat/îndepărtată din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală.
   
NOTA:
   Membrii comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului au obligaţia de a verifica legalitatea documentelor anexate la cererea de înscriere la concurs. Documentele anexate, în copie, la cererea de înscriere sunt certificate pentru "conformitate cu originalul" de către un membru al comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului.

   SE COMPLETEAZĂ DUPĂ REPARTIZAREA PE POSTURI.

   Subsemnatul (a), ......................................................................, obţinând media ........... la concurs, accept repartizarea începând cu data de .............................. pe/la postul/catedra obţinut(ă):    
            
    Unitatea de învăţământ    Localitatea Sectorul    Post/Catedra
Nr. de ore
            
            
    
        
    Data ...................    Semnătura ..................
    Verificat
Preşedintele comisiei de organizare
şi desfăşurare a concursului,
..............................................................    


 


  ANEXA Nr. 2
  la metodologie

   TABELE NOMINALE
cuprinzând candidaţii prezenţi la concurs, cu rezultatele concursului

   Unitatea de învăţământ/Centrul .........     
                                        
    Lista personalului didactic calificat repartizat
    Nr. crt.    Numele si prenumele candidatului repartizat    Nota obtinuta la proba practica/orala in profilul postului    Rezultatul obtinut la proba orala la limba de predare    Nota obtinuta la proba scrisa    Media de repartizare    Unitatea de învăţământ    Localitatea    Post/Catedra    Observatii
                                        
                                        
                                    
    Lista personalului didactic fără studii corespunzatoare postului repartizat
    Nr. crt.    Numele si prenumele candidatului repartizat    Nota obtinuta la proba scrisa    Nota obtinuta la interviu    Media de repartizare    Unitatea de învăţământ    Localitatea    Post/Catedra    Observatii
                                    
    
Preşedintele comisiei de organizare si desfăşurare a concursului,
      .............................  
(numele si prenumele)
L.S.


CAPITOLUL V -  ELEVII


V.1.EXERCITAREA CALITATII DE ELEV

Art.159. Calitatea de elev al Liceului Teoretic ,,Mihail Săulescu” Predeal se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la toate activităţile existente în programul unităţii de învăţământ.
(2) Evidenţa prezenţei elevilor se face la fiecare oră de curs de către învăţător/profesor, care consemnează, în mod obligatoriu, fiecare absenţă.
            Art.160. (1) Absenţele datorate îmbolnăvirii elevilor, bolilor contagioase din familie sau altor cazuri de forţă majoră, dovedite cu acte legale, sunt considerate motivate.
(2) Motivarea absenţelor se efectuează pe baza următoarelor acte:
            a) adeverinţă eliberată  de medicul de familie
             b) adeverinţă sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară, în cazul în care elevul a fost internat în spital
c) cererea scrisă a părintelui/tutorelui legal al elevului, adresată directorului LTMS Predeal şi aprobată de acesta, în urma consultării cu dirigintele/învăţătorul clasei.
(3) Motivarea absenţelor se face de către învăţător sau diriginte, în ziua prezentării actelor justificative.
(4) În cazul elevilor minori, părintele/tutorele legal are obligaţia de a prezenta, personal, dirigintelui actele justificative pentru absenţele copilului lor.
            (5) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor vor fi prezentate în termen de maxim 7 zile de la reluarea activităţii elevului şi vor fi păstrate de către învăţător/diriginte pe tot parcursul anului şcolar
            (6). Nerespectarea termenului prevăzut la alin. 5 din prezentul articol atrage, de regulă, declararea absenţelor ca nemotivate.
            (7) La cererea scrisă a Clubului Sportiv Şcolar Predeal sau a altor structuri naţionale sportive, directorul poate aproba motivarea absenţelor elevilor care participă la cantonamente şi la competiţii de nivel local, naţional şi internaţional, cu condiţia recuperării materiei, în vederea încheierii situaţiei şcolare.
           Art.161. Elevii cu handicap fizic, nedeplasabili, cu boli cronice grave, pot fi scutiţi parţial sau total de frecvenţă, beneficiind de îndrumarea unităţii de învăţământ. Scutirea se acordă, la cerere, de director, pe baza actelor medicale doveditoare şi a recomandării exprese a compartimentului de igienă şcolară din cadrul direcţiei de sănătate publică a judeţului Braşov.
           Art.162. Conform ROFUIP 2005, art. 96, elevii şi elevele aflaţi în situaţii speciale (căsătorie, naşterea unui copil, persoane existente în îngrijirea elevului, detenţie etc.) vor fi sprijiniţi să finalizeze ciclul de învăţământ.

V.2.DREPTURILE ELEVILOR

       Art. 163.  (1)  Conform Legii Educaţiei Naţionale1/2011, art. 13, învăţarea pe tot parcursul vieţii este un drept garantat de lege.
(2) Învăţarea pe tot parcursul vieţii include totalitatea activităţilor de învăţare realizate
de fiecare persoană, începând cu educaţia timpurie, în scopul dobândirii de cunoştinţe, formării de deprinderi/abilităţi şi dezvoltării de aptitudini semnificative din perspectivă personală, civică,
Art.164. (1) Elevii Liceului Teoretic ,,Mihail Săulescu” Predeal se bucură de toate drepturile constituţionale. Elevii se bucură de egalitate în toate drepturile conferite de calitatea de elev.
(2) Nici o activitate organizată în unitatea de învăţământ nu poate leza demnitatea sau personalitatea elevilor.
            (3) Elevul sau, după caz, reprezentantul său legal, are dreptul de a contesta modalităţile şi rezultatele evaluării. Contestaţia se adresează cadrului didactic respectiv, care are obligaţia de a motiva/justifica modalitatea de evaluare şi rezultatele acesteia. În situaţia în care argumentele nu sunt considerate satisfăcătoare, elevul/reprezentantul său legal se pot adresa directorului unităţii şcolare, care, pentru soluţionarea contestaţiei, va desemna profesori de specialitate, care nu predau la clasa respectivă.
    Art.165. (1) Conform ROFUIP 2005, art 98, elevii din învăţământul de stat beneficiază de învăţământ gratuit.
2) Elevii pot beneficia de burse sau de alte forme de sprijin material şi financiar pentru studii acordate de bănci, în condiţiile legii. Statul îi sprijină material, cu precădere pe elevii care obţin performanţe, rezultate foarte bune la învăţătură sau la activităţi artistice şi sportive, precum şi pe cei cu situaţie materială precară
        (3) Elevii pot beneficia de suport financiar şi din sursele extrabugetare ale unităţii de învăţământ  
Art.166. (1)   Conform ROFUIP 2005, art 99 conducerea unităţii de învăţământ este obligată să pună, gratuit, la dispoziţia elevilor, bazele materiale şi bazele sportive pentru pregătirea organizată a acestora.
                    (2) Elevii pot servi masa la cantina şcolară, în condiţiile stabilite prin prezentul regulament.
 Art.167.  Conform ROFUIP 2005, art 100, în timpul şcolarizării, elevii beneficiază de asistenţă psihopedagogică şi medicală gratuită. De asemenea, ei au dreptul la bilete cu preţuri reduse, la spectacole, muzee, manifestări cultural-sportive şi la transportul în comun, pe baza carnetului de elev, vizat la zi.
    (1)  Elevii claselor I- VIII , din cadrul Liceului Teoretic ,,Mihail Săulescu” Predeal beneficiază de transport gratuit cu microbuzul şcolar.
 Art.168. Conform ROFUIP 2005, art 101, elevii au dreptul să fie evidenţiaţi şi să primească premii şi recompense, pentru rezultate deosebite obţinute la activităţile şcolare şi extraşcolare, precum şi pentru atitudine civică exemplară.
             Art.169.  Conform ROFUIP 2005, art 102,  elevii din învăţământul obligatoriu primesc gratuit manuale şcolare.
Art.170. Elevii au dreptul să opteze, conform legii, pentru tipul şi forma de învăţământ pe care le vor urma şi să aleagă parcursul şcolar corespunzător intereselor, pregătirii şi competenţelor lor. Pentru elevii minori, acest drept se exercită de către părinţii/ tutorii legali ai copiilor.
Art.171(1) La nivelul  Liceului Teoretic ,,Mihail Săulescu” Predeal , se constituie consiliul elevilor format din liderii elevilor de la fiecare clasă.
               (2) Consiliul elevilor funcţionează în baza unui regulament propriu, avizat de conducerea unităţii de învăţământ şi care este anexă a prezentului regulamentului
               (3) Consiliul elevilor îşi desemnează reprezentanţii, elevi din clasele a IX-a – a XII-a pentru a participa la şedinţele Consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ
Art.172.. Conform ROFUIP 2005, art 106, elevii   au dreptul să participe la activităţile extraşcolare organizate de unitatea de învăţământ, precum şi la cele care se desfăşoară în cluburile elevilor, în bazele sportive şi de agrement, în taberele şi în unităţile conexe inspectoratului şcolar, în cluburile şi în asociaţiile sportive, cu respectarea prevederilor regulamentelor de funcţionare ale acestora.
Art.173.(1) Conform ROFUIP 2005, art 107,  elevilor din învăţământul preuniversitar de stat şi particular le este garantată, conform legii, libertatea de asociere în cercuri şi în asociaţii ştiinţifice, culturale, artistice, sportive sau civice, care se organizează şi funcţionează pe baza unui statut propriu, aprobat de directorul unităţii de învăţământ.
(2) Exercitarea dreptului la reuniune, conform art.15 alin. (2) din Convenţia cu privire la drepturile copilului, nu poate fi supusă decât acelor limitări care sunt prevăzute de lege şi care sunt necesare într-o societate democratică, în interesul siguranţei naţionale, al ordinii publice, pentru a proteja sănătatea şi moralitatea publică sau drepturile şi libertăţile altora.
(3) Dreptul la reuniune se exercită în afara orarului zilnic, iar activităţile pot fi susţinute în unitatea de învăţământ, la cererea grupului de iniţiativă, numai cu aprobarea directorului. Aprobarea pentru desfăşurarea acestor acţiuni va fi condiţionată de acordarea de garanţii scrise, oficiale privind asigurarea, de către organizatori, a securităţii persoanelor şi a bunurilor.
(4) În cazul în care conţinutul activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ contravine principiilor susmenţionate, directorul unităţii de învăţământ poate suspenda sau interzice desfăşurarea acestor activităţi.
Art.174. (1) În Liceul Teoretic ,,Mihail Săulescu” Predeal, conform legii, libertatea elevilor de a redacta şi difuza reviste/ publicaţii şcolare proprii, este garantată.
(2) În cazul în care aceste reviste/ publicaţii conţin elemente care afectează siguranţa naţională, ordinea publică, sănătatea şi moralitatea, drepturile şi libertăţile cetăţeneşti sau prevederile ROFUIP şi ale prezentului regulament, directorul unităţii de învăţământ va suspenda editarea şi difuzarea acestora.
Art.175.Conform Legii Educaţiei Naţionale1/2011 art. 21 alin.(4), elevii cu performanţe şcolare excepţionale pot promova 2 ani de studii într-un an şcolar la decizia unităţii de învăţământ pe baza unei metodologii naţionale aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
Art..176. Conform Legii Educatiei Nationale 1/2011 art. 52 alin.(1), pentru elevii si tinerii cu boli cronice sau cu boli care necesita perioade de spitalizare mai mari de 4 saptamani, se organizeaza , dupa caz , grupe sau clase in cadrul unităţii sanitare in care acestia sunt internati.
Art.177. Conform Legii Educatiei Nationale 1/2011 art. 52 alin.(2) , pentru elevii si tinerii care, din motive medicale, sunt nedeplasabili, se organizeaza şcolarizare la domiciliu, pe o perioada de timp.

V.3.ÎNDATORIRILE ELEVILOR

Art.178. Elevii Liceului Teoretic ,,Mihail Săulescu” Predeal au datoria de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare.
Art.179. (1) Elevii trebuie să aibă o comportare civilizată şi o ţinută decentă, atât în unitatea de învăţământ, cât şi în afără ei.
(2) Elevii trebuie să cunoască şi să respecte:
 a)   legile statului;
 b) Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
 c)  Regulamentul de ordine interioară al Liceului Teoretic ,,Mihail Săulescu” Predeal
 d)   regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea sănătăţii;
             e)   normele de tehnica securităţii muncii, de prevenire şi de stingere a incendiilor;
             f) normele de protecţie civilă;
Art.180. Este interzis elevilor Liceului Teoretic ,,Mihail Săulescu” Predeal
            a) să distrugă documente şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole
            b) să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ;
            c) să aducă şi să difuzeze, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa;
           d) să organizeze şi să participe la acţiuni de protest, care afectează desfăşurarea activităţii de învăţământ sau care afectează frecvenţa la cursuri a elevilor;
           e) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;
           f) să deţină şi să consume, în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara acestuia, droguri, băuturi alcoolice şi ţigări şi să participe la jocuri de noroc;
           g) să introducă, în perimetrul unităţii de învăţământ, orice tipuri de arme sau alte instrumente, precum  muniţie, petarde, pocnitori etc., care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a colectivului de elevi şi a personalului unităţii de învăţământ;
           h) să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic;
           i) să utilizeze telefoanele celulare în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor;
           j) să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul unităţii de învăţământ;
          k) să aibă ţinută, comportamente şi atitudini ostentative şi provocatoare;
          l) să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ.
Art.181. Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte profesorilor/învăţătorilor pentru consemnarea notelor, precum şi părinţilor, pentru informare în legătură cu situaţia şcolară.
Art..182. Elevii Liceului Teoretic ,,Mihail Săulescu” Predeal trebuie să utilizeze cu grijă manualele şcolare primite gratuit şi să le restituie în stare bună, la sfârşitul anului şcolar.

V.4.CONSILIUL ELEVILOR

      Art.183.Consiliul Elevilor este forma de organizare a elevilor având ca scop:
•    Dezvoltarea capacităţii de asociere şi organizare a elevilor;
•    Stimularea şi sprijinirea elevilor în domeniul iniţierii, accesării şi derulării de proiecte şi programe educative destinate formării comportamentului psihosocial, participativ-activ al tinerei generaţii,
•    Implicarea în dezvoltarea comunităţii şcolare şi a comunităţii locale;
•    Reprezentarea elevilor din liceu în relaţia cu factorii de decizie din toate domeniile de activitate.
Art.184. Consiliul Elevilor este alcatuit din reprezentanţii claselor V-XII are structura:
•    Preşedinte,
•    Vicepreşedinte.
•    Secretar.
•    membrii :
I. preşedintii comisiilor de lucru (4 comisii de lucru)
II. reprezentanţi ai claselor.
Art.185. Consiliul Elevilor îşi va desfăşura activitatea pe Comisii de lucru, conduse de un preşedinte.
•    Comisia pentru activităţi cultural-artistice si media.
•    Comisia pentru sport, sănătate şi mediu.
•    Comisia pentru training şi cooperare naţională şi internaţională.
•    Comisia pentru promovarea legislaţiei cu privire la tineri.
Art.186. Intrunirile Consiliului se vor desfăşura de câte ori este cazul, fiind prezidate de preşedinte/vicepreşedinte.
Art.187. Comisiile se întâlnesc o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie.
Art188. Consiliul Elevilor se subordonează Consiliului de Administraţie al  Liceului Teoretic “Mihail Săulescu” şi Consiliului Municipal al Elevilor.
Art189. Preşedintele Consiliul Elevilor:
•    Colaborează cu preşedintii Comisiilor de lucru ale Consiliul Elevilor.
•    Este membru al Consiliului Municipal al Elevilor. Este reprezentantul elevilor în Consiliului de Administraţie al Liceului Teoretic „Mihail Săulescu”.
•    Conduce Întrunirile Consiliului Elevilor.
•    Mandatul Preşedintelui este de 2 ani.
•    Este purtătorul de cuvânt al Consiliului Elevilor.
•    Semnează proiectele Comisiilor de lucru şi ale Consiliul Elevilor.
•    Prezintă raportul activităţii Consiliul Municipal al Elevilor.
•    Asigură desfăşurarea discuţiilor într-un spirit de corectitudine, precum şi respectarea ordinii şi a libertăţii de exprimare
•    Are obligaţia de a aduce la cunoştiinţa Consiliului de Administraţie al Liceului Teoretic „Mihail Săulescu” toate problemele discutate în cadrul şedinţelor Consiliului.
•    Poate hotări excluderea unui membru, dacă acesta nu îşi respectă atribuţiile, sau nu respectă regulamentul.
•    Mandatul Preşedintelui încetează în următoarele cazuri:
    demisie - demisia trebuie anunţată cu cel puţin 2 săptămâni înainte de părăsirea Consiliului.
    imposibilitatea de a-şi fi exercitat mandatul pe o perioadă mai mare de 6 luni.
    schimbarea unităţii de învăţământ .
    în cazul deciziei membrilor Consiliului Elevilor bazat pe evaluarea periodică a activităţii acestuia.
    schimbarea din funcţie a preşedintelui se poate face la propunerea motivată a ½+1 din numărul membrilor Consiliului Elevilor prin hotărârea adoptată de votul unei majorităţi de 2/3 din numărul membrilor.
Art.190 În caz de demisie/demitere din funcţie a Preşedintelui, în cel mult o lunî de la data hotărârii, Consiliul Elevilor va organiza prin hotărârea majorităţii simple a membrilor, alegeri pentru postul vacant de preşedinte.
Art.191 . Vicepreşedintele Consiliului Elevilor:
•    Monitorizează activitatea Comisiilor de lucru
•    Preia atribuţiile şi responsabilităţiile preşedintelui în lipsa acestuia motivată.
•    Mandatul este de 2 ani .
•    Elaborează programul de activităţi.
Toate propunerile avansate de Consiliul Elevilor vor fi notate de către secretar care va întocmi un proces verbal contrasemnat de preşedinte
Art.192. Secretarul :
•    Mandatul este de 2 ani
•    Întocmeste procesul verbal al întrunirilor Consiliului Elevilor.
•    În caz de absenţă, atribuţiile sunt preluate de unul din ceilalţi membrii ai Consiliului delegat de secretar.
Art.193. Fiecare membru al Consiliului elevilor poate face parte din cel mult 2 comisii.
Art.194. O comisie nu poate avea mai mult de 9 membrii.
Art.195. Fiecare comisie are un preşedinte de comisie.
Art.196. Mand atul preşedintelui de comisie este de 2 ani .
Art.197. Preşedinţii de comisii au atribuţii corespunzătoare funcţiei de preşedinte şi se supun aceloraşi reguli şi prevederi ca şi acesta în cadrul comisiei pe care o conduc.
Art.198. Membrii unei comisii vor fi înştiinţaţi de data, ora şi locul şedinţei de către preşedintele comisiei.
Art.199 Comisiile de lucru au următoarele atribuţii principale:
•    analizează proiectele de hotărâri, programele, activitatiile ce vor fi supuse plenului Consiliului.
•    se pronunţă asupra altor probleme trimise de Consiliul Elevilor spre avizare;
•    întocmesc şi supun aprobării Consiliul Elevilor proiecte şi alte propuneri de hotărâri asupra problemelor analizate.
•    gestionarea şi monitorizarea proiectelor se realizează de către o echipă de proiect numită de preşedintele comisiei care a propus proiectul în cauză, din care poate face parte, dacă doreşte, iniţiatorul acestuia.
•    dupa validarea unui proiect, originalul acestuia se depune la secretar, iar o copie rămâne la iniţiatorul proiectului.
Art.200. Prezenţa la consiliul elevilor este obligatorie, prin urmare toţi membrii consiliului care fac trei absenţe consecutive vor fi înlocuiţi din aceste funcţii, şi dacă în timp de şase consilii consecutive, la o clasă nu se prezintă niciun reponsabil de clasă sau locţiitor, clasa respectivă va pierde orice drept de a fi reprezentată în Consiliul elevilor timp de un semestru
Art.201. Fiecare membru al Consiliul Elevilor are dreptul de a vota prin DA sau NU, sau de a se abţine de la vot. Votul poate fi secret sau deschis, în funcţie de hotărârea Consiliului.
Art.19. Membrii Consiliului Elevilor trebuie să respecte toate regulile şi convenţiile adoptate de către Consiliu şi să asigure aplicarea hotărârilor luate în rândul elevilor.
Art.202. Membrii Consiliul Elevilor au datoria de a prezenta problemele specifice procesului instructiv - educativ cu care se confruntă colectivele de elevi din care fac parte în cadrul orelor de dirigenţie.
Art.203. Tematica discuţiilor va avea ca obiectiv eficientizarea derulării procesului instructiv - educativ curricular şi extracurricular, îmbunătăţirea condiţiilor de studiu ale elevilor şi organizarea unor activităţi cu caracter extraşcolar de larg interes pentru elevi, activităţi care sunt de competenţa scolii ca desfăşurare.
Art.204. Consiliul de Administraţie va aviza orice proiect propus de consilieri daca acesta nu contravine normelor legale în vigoare, bunului simţ şi eticii.
Art.205. Membrii consiliului elevilor, responsabilii de clase sau locţiitorii, care sunt înlocuiţi de cître diriginţii claselor din aceste funcţii, pierd calitatea de membru al consiliului.
Art.206. Nu sunt admişi in Consiliul Elevilor reprezentanţii claselor care au media generală pe anul anterior mai mică de 8,50, sau cu nota la purtare sub 9.
Art.207. La şedinţele Consiliului Elevilor reprezentanţii claselor se vor aşeza în bănci în ordinea claselor.
Art.208. Fiecare clasă îşi va alege reprezentantul în Consiliu o dată pe an, la începutul primului semestru. Votul poate fi deschis sau secret, iar elevii vor fi singurii responsabili de alegerea reprezentantului lor. Profesorii nu au drept de vot şi nici nu le este permis amestecul sau influenţarea deciziei elevilor.


V.5.EVALUAREA REZULTATELOR ELEVILOR

    Art.209. Conform art. 54, ROFUIP 2005, evaluarea rezultatelor la învăţătură se realizează în mod ritmic, pe parcursul semestrelor sau în vacanţele şcolare, conform prevederilor Ministerului Educaţiei şi Cercetării.
    Art. 210. Conform art. 55, ROFUIP 2005, fiecare semestru cuprinde şi perioade de consolidare şi de evaluare a competenţelor dobândite de elevi. În aceste perioade se urmăreşte:
a) ameliorarea rezultatelor procesului de predare-învăţare;
b) fixarea şi sistematizarea cunoştinţelor;
c) stimularea elevilor cu ritm lent de învăţare sau cu alte dificultăţi în dobândirea cunoştinţelor, deprinderilor şi atitudinilor;
d) stimularea pregătirii elevilor capabili de performanţă.
    Art. 211.Conform art. 56, ROFUIP 2005, instrumentele de evaluare se stabilesc în funcţie de vârsta şi de particularităţile psiho-pedagogice ale elevilor şi de specificul fiecărei discipline. Acestea pot fi:
a) lucrări scrise;
b) activităţi practice;
c) referate şi proiecte;
d) interviuri;
e) portofolii;
f) alte instrumente stabilite de catedrele/comisiile metodice şi aprobate de director sau elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării ori de inspectoratul şcolar.
    Art. 212.(1) Conform art. 57, ROFUIP 2005, în învăţământul preuniversitar, evaluările se concretizează, de regulă, prin note de la 10 la 1.
(2) În clasele din învăţământul primar, aprecierea rezultatelor elevilor se face prin calificative sau prin alte forme de apreciere, respectând reglementările Ministerului Educaţiei şi Cercetării.
(3) Notele/calificativele acordate se comunică, în mod obligatoriu, elevilor, se trec în catalog şi în carnetul de elev, de către profesorul/învăţătorul care le acordă şi se comentează cu părinţii.
(4) Numărul de note acordate fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, exclusiv nota de la teză, trebuie să fie cel puţin egal cu numărul săptămânal de ore de curs prevăzut în planul de învăţământ. Fac excepţie disciplinele cu o oră de curs pe săptămână, la care numărul minim de note/calificative este de două.
(5) Elevii aflaţi în situaţie de corigenţă vor avea cu cel puţin o notă/ un calificativ în plus faţă de numărul de note/calificative prevăzut la alin. (4) al prezentului articol, ultima notă/ultimul calificativ fiind acordat, de regulă, în ultimele două săptămâni ale semestrului.
(6) Disciplinele la care se susţin teze se stabilesc de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. În învăţământul postliceal, la unele specializări, tezele pot fi înlocuite cu elaborarea unor microproiecte.
(7) Tezele se susţin începând cu a doua jumătate a semestrului.
(8) Notele la teze, cu o pondere de 25% din media semestrială, se analizează cu elevii într-o oră şcolară special destinată şi se trec în catalog cu cel puţin două săptămâni înaintea încheierii semestrului.
(9) Tezele se păstrează în şcoală până la sfârşitul anului şcolar şi pot fi consultate de părinţii elevilor, în prezenţa profesorului care predă disciplina de studiu respectivă şi care a acordat nota.

V.6. ÎNCHEIEREA SITUATIEI SCOLARE

    Art.213.Conform ROFUIP 2005 art. 58- 71, situaţia şcolară a elevilor din cadrul Liceului Teoretic Mihail Săulecu se realizează astfel:
 (1) La sfârşitul fiecărui semestru şi la încheierea anului şcolar, profesorii au obligaţia să încheie situaţia şcolară a elevilor, care nu intră sub incidenţa art. 64 din ROFUIP 2005
(2) Conform ROFUIP 2005 art.58 alin.(2) la sfârşitul fiecărui semestru, dirigintele consultă consiliul clasei pentru elaborarea raportului asupra situaţiei şcolare.
     Art.214. (1) Conform ROFUIP 2005 art.59 alin.(1)  la fiecare disciplină de studiu media semestrială se consideră legal constituită dacă se calculează din numărul de note prevăzut de prezentul regulament.
(2) Conform ROFUIP 2005 art.59 alin.(2) media la evaluarea periodică este media aritmetică a notelor înscrise în catalog, fără teză, calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire.
(3) Conform ROFUIP 2005 art.59 alin.(3) la disciplinele fără teză, media semestrială se calculează prin rotunjirea mediei de la evaluarea periodică la numărul întreg cel mai apropiat. La 50 de sutimi rotunjirea se face în favoarea elevului.
(4) Conform ROFUIP 2005 art.59 alin.(4)  la disciplinele de studiu la care se susţine teză, media semestrială se calculează astfel: ,,media semestrială=(3M+T)/4”, unde ,,M” reprezintă media la evaluarea periodică, iar ,,T” reprezintă nota obţinută la teză; nota astfel obţinută se rotunjeşte la cel mai apropiat întreg; la o diferenţă de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.
 (5) Conform ROFUIP 2005 art.59 alin.(5) media anuală la fiecare disciplină este dată de media aritmetică a celor două medii semestriale calculată cu două zecimale exacte. Aceasta nu se rotunjeşte.  La disciplina de învăţământ educaţie fizică şi sport, media anuală/calificativul se poate încheia şi cu media/calificativul de pe un singur semestru, dacă elevul a fost scutit medical pe celălalt semestru.  
(6) În cazul în care curriculumul este organizat modular, fiecare modul se dezvoltă ca o unitate autonomă de instruire. Media unui modul se calculează ca medie aritmetică a notelor obţinute pe parcursul desfăşurării modulului, calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire. Încheierea mediei unui modul care se finalizează pe parcursul anului se face, în mod obligatoriu, în momentul finalizării acestuia, nefiind condiţionată de sfârşitul semestrului. Aceasta este considerată media anuală a modulului. Media unui modul este similară cu media anuală a unei discipline, neîncheindu-se medie semestrială
(7)Conform ROFUIP 2005 art.59 alin. (7) Media anuală generală se calculează ca medie aritmetică fără rotunjire a mediilor anuale de la toate disciplinele.(conform art.59 alin.(7) din ROFUIP )
    Art. 215. Conform ROFUIP 2005 art.60 mediile semestriale şi anuale la fiecare disciplină de studiu se consemnează în catalog de către cadrul didactic care a predat disciplina respectivă, iar mediile la purtare de către diriginţi
    Art.216. Conform ROFUIP 2005 art.59 alin.(8):
 (1) La clasele I-a IV-a se stabilesc calificative semestriale şi anuale la fiecare disciplină de studiu.
(2) Conform ROFUIP 2005 art.59 alin.(9) pentru clasele menţionate la alin. (8), calificativul semestrial la fiecare disciplină se stabileşte astfel: se aleg două calificative cu frecvenţa cea mai mare, acordate în timpul semestrului, după care, în perioadele de recapitulare şi de consolidare a materiei, în urma aplicării unor probe de evaluare sumativă, cadrul didactic optează pentru unul dintre cele două calificative.
 (3) Conform ROFUIP 2005 art.59 alin.(10) pentru clasele menţionate la alin. (8), calificativul anual la fiecare disciplină este dat de unul dintre calificativele semestriale stabilite de către cadrul didactic în baza următoarelor criterii:
          a) progresul sau regresul  performanţei elevului;
          b) raportul efort-performanţă realizată;
          c) creşterea sau descreşterea motivaţiei elevului;
          d) realizarea unor sarcini din programul suplimentar de pregătire sau de recuperare, stabilite de către cadrul didactic și care au fost aduse la cunoștința părintilor.
    Art.217. Conform ROFUIP 2005 art.61 alin.(2) :
   (1) Elevii scutiţi de efort fizic au obligaţia de a fi prezenţi la orele de educaţie fizică. Acestor elevi nu li se dau note şi nu li se încheie medie la această disciplină. În rubrica
“Educaţie fizică” din catalog se înscrie de către profesorul de educaţie fizică al clasei “Scutit de efort fizic, în baza …....”, specificându-se documentul medical, numărul şi data eliberării acestuia.
  (2) Pentru elevii scutiţi medical, profesorul de educaţie fizică şi sport consemnează în catalog, la rubrica respectivă, „scutit medical în semestrul   ” sau „scutit medical în anul şcolar   ”, specificându-se documentul medical, numărul şi data eliberării acestuia.
    Art.218. Conform ROFUIP 2005 art.63 alin.(1) sunt declaraţi promovaţi:
     - elevii care, la sfârşitul anului şcolar, obţin la fiecare disciplină de studiu cel puţin media anuală 5,00, iar la purtare media anuală 6,00.
    Art.219. Conform ROFUIP 2005 art.64 sunt declaraţi amânaţi, semestrial sau anual elevii:
(1 ) cărora nu li se poate definitiva situaţia şcolară la una sau mai multe discipline de studiu din următoarele motive
(2) au absentat motivat sau nemotivat la cel puţin 50% din numărul de ore prevăzut într-un semestru la disciplinele respective, motiv pentru care nu au putut fi evaluaţi şi nu li s-a încheiat situaţia şcolară ;
 (3) au fost scutiţi de frecvenţă de către directorul unităţii de învăţământ pe perioada participării la concursuri profesionale,  sportive, interne şi internaţionale;
      Art.220. Conform ROFUIP 2005 art.65 alin. (1),(2) elevii amânaţi îsi vor încheia situaţia astfel:
       (1) elevii declaraţi amânaţi pe semestrul I îşi vor încheia situaţia şcolară în primele patru săptămâni de la revenirea la şcoală, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.
       (2)  Încheierea situaţiei şcolare a elevilor amânaţi pe semestrul al doilea sau amânaţi anual se face într-o perioadă stabilită de conducerea unităţii de învăţământ, înaintea sesiunii de corigenţe. Elevii amânaţi, care nu promovează la una sau două discipline de studiu, în sesiunea de încheiere a situaţiei şcolare, se pot prezenta la sesiunea de corigenţe.
    Art.221. Conform ROFUIP 2005 art.66 alin. (1)  sunt declaraţi corigenţi elevii:
 (1)  care obţin medii anuale sub 5,00 la cel mult două discipline de studiu, precum şi elevii amânaţi care nu promovează examenul de încheiere a situaţiei şcolare.
  (2) Conform ROFUIP 2005 art.66 alin. (3)  pentru elevii corigenţi se organizează o  singură sesiune de examene într-o perioadă stabilită de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
    Art.222. Conform ROFUIP 2005 art.67 alin.(1),  (2) sunt declaraţi repetenţi:
(1) elevii care au obţinut medii anuale sub 5,00 la mai mult de două discipline de învăţământ;
(2) elevii care au obţinut la purtare media anuală mai mică de 6,00 indiferent de mediile
obţinute la disciplinele de studiu;
(3) elevii corigenţi care nu se prezintă la examen sau nu promovează examenul la cel
puţin o disciplină;
(4) elevii amânaţi care nu se prezintă la sesiunea de încheiere a situaţiei şcolare, la cel
puţin o disciplină;
(5) elevii exmatriculaţi, cu drept de reînscriere; acestora li se înscrie în documentele
şcolare „Repetent prin exmaexmatriculare cu drept de reînscriere în aceeaşi unitate de
învăţământ sau în alta”.
(6) În învăţământul primar, repetenţia apare numai după finalizarea ciclului de achiziţii fundamentale (clasa a II-a). Elevii care, la încheierea clasei I, se găsesc în situaţia de la aliniatul 1, vor rămâne în colectivele în care au învăţat în clasa I şi vor intra într-un program de remediere/recuperare şcolară, realizat de învăţătorul clasei, împreună cu un specialist de la Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică.
    Art.223. Conform ROFUIP 2005 art.68.(1),(2),(3).(4),(5),(6)  elevii declarai repetenţi se pot înscrie în anul şcolar următor  astfel :
 (1) într-o clasă pe care o repetă, la aceeaşi unitate de învăţământ sau la alta în limita efectivului de 30 de elevi pe clasa.
(2) pentru elevii din învăţământul liceal, declaraţi repetenţi la sfârşitul primului an de
studii, înscrierea se face peste cifra de şcolarizare aprobată, în limita efectivului de 30
de elevi la clasă.
(3) în învăţământul superior al liceului , elevii se pot afla în situaţia de repetenţie de cel mult două ori.Anul de studiu se poate repeta o singură dată.
(4) elevul care nu frecventează cursurile de zi ale unei clase din învăţământul obligatoriu, depăşind cu mai mult de doi ani vârsta respectivei clase , se află în situaţia de abandon şcolar.Elevul aflat în situaţia de abandon şcolar poate fi înscris, la cerere, în forma de învăţământ seral sau cu frecvenţă redusă.
(5) Elevii care au depăşit vârsta şcolară cu mai mult de 4 ani îşi pot completa educaţia de bază, prin prin parcurgerea unor programe de tip „ A doua şansă” conform metodologiei,
    Art.224  Conform ROFUIP 2005 art. 69 alin. (1),(2),(3).(4),(5),(6), (7),(8)   
(1) Elevii care au urmat cursurile într-o unitate de învăţământ din altă ţară pot dobandi calitatea de elev la Liceului Teoretic „Mihail Săulescu”numai dupa echivalarea de catre Ministerul Educaţiei si Cercetării a studiilor urmate in străinatate si dupa susţinerea examenelor de diferenţe, in perioada stabilita de directorul unităţii.
 (2) Elevii prevăzuţi la alin. (1) care nu au acte de studii, vor fi evaluaţi la o unitate de invățământ nominalizată de Inspectoratul Şcolar Judetean - Braşov, dupa care se stabileşte clasa in care pot fi înscrisi, potrivit rezultatelor evaluării si vârstei.
(3) La toate disciplinele de studiu, neechivalate de Ministerul Educaţiei  Cercetării Tineretului şi Sportului , se susţin examene de diferenţă. Înscrierea la aceste examene se face cu acordul directorului unităţii de învătământ.
(4) Examenele de diferenţe si clarificarea situaţiei şcolare au loc in cel mult 60 de zile de la data înapoierii in ţară. Până la promovarea examenelor de diferenţe, elevii menţionaţi la alin. (1) pot audia cursurile fără a fi înscrisi in catalog.
   (5) Dupa promovarea tuturor examenelor de diferenţă, elevul este înscris în clasa pentru care a susţinut examenele.
   (6) Daca elevul nu promovează cel puţin doua examene de diferenţe, acesta este evaluat la o clasă inferioară . Daca elevul nu promovează un singur examen de diferentă, i se acorda o singura reexaminare.
    Art.225. Conform ROFUIP 2005 art. 71 alin. (1),(2),(3).(4),(5)
(1) Consiliul profesoral, în şedinta de încheiere a cursurilor semestriale şi anuale, validează, iar secretarul consiliului consemnează în procesul-verbal, situaţia şcolară a elevilor pe clase, menţionându-se numele elevilor promovaţi, corigenţi, repetenţi, amânaţi, exmatriculaţi, precum si numele elevilor cu note la purtare mai mici de 7,00.
(2) Situaţia şcolară a elevilor corigenţi, amânaţi sau repetenti se comunică, in scris, de către diriginte părinţilor/tutorilor legali, in cel mult 10 zile de la încheierea fiecărui semestru/an şcolar.
(3) Pentru elevii amânaţi sau corigenţi, se comunică parinţilor/tutorilor legali programul de desfaşurare a examenelor de corigenţă sau perioada de încheiere a situaţiei şcolare.
(4) Situaţia şcolară anuală a tuturor elevilor, cu specificarea mediei generale, se afişează la avizierul unităţii de învăţământ in termen de 3 zile de la încheierea cursurilor.
 (5) În alte situaţii decat cele prevăzute în prezentul regulament nici un document şcolar nu poate fi facut public decat numai cu acordul elevului/absolventului, dacă este major, sau al părintelui/tutorelui legal.
    Art.226.  Incheierea situaţiei şcolare la clasele cu frecvenţă redusă se realizează astfel:
(1)    Conform OMEC nr. 513/22.12.1999 privind Metodologia de funcţionare a claselor cu frecvenţă redusă din învăţământul liceal , situaţia şcolară se încheie conform prevederilor învătământului liceal de zi , ciclul superior .( conform art.13 al ordinului de mai sus)
(2)    Elevii care din anumite cauze, cunoscute de  şcoală şi dovedite cu acte, nu se prezintă la una sau la toate probele de evaluare dintr-un semestru , sunt consideraţi amânaţi.Încheierea situaţiei şcolare se realizează conform art.(177) alin.(1) şi (2) din prezentul prezentului regulament .

V.7.TRANSFERUL ELEVILOR

Conform Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011 art.21 alin.(2) din  şi pe baza ROFUIP din 2005, în  cadrul Liceului Teoretic “Mihail Săulescu” transferul elevilor se realizează:
     Art.227.Conform Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011  art.21 alin.(2) elevii din învătămăntul preuniversitar de stat sau particular se pot transfera de la o unitate la alte unităţi de învăţământ de stat sau particulare. Conform ord. 6152/7.11.2012,art 1, transferul se face cu avizul consultativ al CA al unităţii de la care se face transferul şi cu aprobarea CA al unităţii la care se face transferul.
    Art.228. Conform ROFUIP 2005 art.136 alin. (1) elevii din clasa a IX-a se pot transfera numai după primul semestru, dacă media lor de înscriere la liceu este cel puţin egală cu media ultimului intrat la specializarea pentru  care solicită transferul. Transferurile pentru cazuri medicale se aprobă pe baza avizului comisiei medicale judeţene.
    Art.229. Conform ROFUIP 2005 art.136 alin. (1) elevii din clasele a X-a – a XII-a/a XIII-a se pot transfera, de regulă, la clasele la care media lor din ultimul an este cel puţin egală cu media ultimului promovat din clasa la care se solicită transferul. Excepţiile de la această prevedere se aprobă de către consiliul profesoral.
    Art.230. Conform ROFUIP 2005 art.137  în învăţământul primar (clasele I-a IV-a) şi în ciclul gimnazial al învăţământului secundar inferior (clasele a V-a – aVIII-a), elevii se pot transfera, după cum urmează:
 (1) în aceeaşi unitate de învăţământ, de la o clasă la alta, în limita efectivelor de 30 de elevi la clasă;
(2)de la o unitate de învăţământ la alta, în limita efectivelor de 30 de elevi la clasă.
    Art.231. Conform ROFUIP 2005 art.141 alin. (1) elevii din învăţământul liceal se pot transfera, păstrând forma de învăţământ, astfel:
(1) în aceeaşi unitate de învăţământ, de la o clasă la alta, cu aceeaşi specializare/calificare profesională, în limita efectivelor de 30 de elevi la clasă;
(2) în aceeaşi unitate de învăţământ, de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o specializare la alta, de la o calificare profesională la alta, în limita efectivelor de 30 de elevi la clasă, după promovarea examenelor de diferenţă;
(3) de la un liceu la altul, respectând filiera, profilul, specializarea, respectiv calificarea profesională, în limita efectivelor de 30 de elevi la clasă, după promovarea examenelor de diferenţă, în baza criteriilor prevăzute în regulamentul intern al unităţii de învăţământ la care se solicită transferul.
    Art.232 (1) Conform ROFUIP 2005 art 134 lit.a  elevii de la învăţământul seral, cu frecvenţă redusă , se pot transfera la forma de învăţământ de zi, cu susţinerea şi promovarea examenelor de diferenţă, dacă au media anuală cel puţin 7.00, la fiecare obiect de studiu, în limita efectivelor de 30 de elevi la clasă, şi potrivit criteriilor prevăzute în regulamentul intern;
(2) elevii de la învăţământul cu frecvenţă redusă  se pot transfera la învăţământul seral
(3) Conform ROFUIP 2005 art 134 lit d elevii de la cursurile de zi se pot transfera la forma de învăţământ seral, cu frecvenţă redusă sau la distanţă, în limita efectivelor de 30 de elevi la clasă.
    Art.233. Conform ROFUIP 2005 art 146 transferurile în care se păstrează forma de învăţământ se pot efectua numai în perioada intersemestrială sau a vacanţei de vară; regulamentul intern al unităţii de învăţământ poate prevedea şi condiţii speciale de transfer.
    Art.234 Conform ROFUIP 2005 art 147  lit. a), b), c) transferurile în care se schimbă forma de învăţământ se efectuează în următoarele perioade:
(1) de la învăţământul de zi la altă formă de învăţământ sau de la învăţământul seral la cel cu frecvenţă redusă , în perioada intersemestrială sau a vacanţei de vară;
(2) de la învăţământul cu frecvenţă redusă sau la distanţă la cel seral sau de la alte forme de învăţământ la cel de zi, numai în perioada vacanţei de vară;
(3) elevii din clasa a XII-a, învăţământ de zi, se pot transfera în clasa a XIII-a, învăţământ seral, după absolvirea semestrului I al clasei a XII-a şi după susţinerea, dacă este cazul, a examenelor de diferenţă. În această situaţie, pe diploma de absolvire şi în registrul matricol, se menţionează anul şcolar, semestrul I/ zi, clasa a XII-a şi semestrul II/ seral, clasa a XIII-a. Mediile anuale pe discipline se calculează din mediile celor două semestre.
    Art.235. Conform ROFUIP 2005 art.148  transferul elevilor în timpul anului şcolar se poate efectua, în mod excepţional, cu respectarea prevederilor ROFUIP 2005 art. 136-145 în următoarele situaţii:
(1) la schimbarea domiciliului părinţilor într-o altă localitate;
(2) la recomandarea de transfer, eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de Direcţia de Sănătate Publică;
(3) la / de la învăţământul de artă sau sportiv;
(4) de la clasele de învăţămant liceal la clasele de învăţămant profesional;
(5) de la învăţământul intensiv sau bilingv la celelalte profiluri.
(6) în alte situaţii excepţionale cu aprobarea CA al inspectoratului şcolar
    Art.236. Conform ROFUIP 2005 art.149 după aprobarea transferului, şcoala primitoare este obligată să solicite situaţia şcolară a elevului în termen de 5 zile. Şcoala de la care se transferă elevul este obligată să trimită, la şcoala primitoare, situaţia şcolară a celui transferat, în termen de 10 zile. Elevul nu este înscris în catalog până la primirea situaţiei şcolare de către şcoala la care s-a transferat.

V.8.   SANCTIUNI APLICATE ELEVILOR

    Art.237. Sancţiunile  aplicate elevilor Liceului Teoretic” Mihail Săulescu”sunt cele prevăzute de ROFUIP 2005 art.118 – 134 .
    Art.238. Conform ROFUIP 2005 art.118 alin.(1) sancţiunile atrag după sine scăderea corespunzătoare a notei la purtare, conform deciziei Consiliului profesoral, în urma propunerii Consiliului profesorilor clasei/Comisiei de disciplină.
    Art.239. Conform ROFUIP 2005 art.118 alin.(2)  sancţiunile care se pot aplica elevilor care săvârşesc fapte care încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv regulamentul şcolar  sunt următoarele:
 (1) observaţia individuală;
(2) mustrarea în faţa clasei si/sau în faţa consiliului clasei/consiliului profesoral;
(3) mustrare scrisă;
(4) retragere temporară sau definitivă a bursei;
(5) mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi şcoală;
(6) mutarea disciplinară la o altă unitate de învăţământ, cu acceptul conducerii unităţii primitoare;
(7) preavizul de exmatriculare;
(8) exmatricularea
    Art.240. Conform ROFUIP 2005 art.118 alin.(3) toate sancţiunile aplicate elevilor sunt comunicate în scris părinţilor/reprezentantului legal .
    Art.241.  Conform ROFUIP 2005 art.119 alin.(2) sancţiunea se aplică de :
         (1)   diriginte
         (2)   învăţător
         (3)   director
    Art.242.  Observaţia individuală
Conform ROFUIP 2005 art.119 alin.(1,2,3) observația individuală :
(1) constă în dojenirea elevului
(2) sancţiunea se aplică de diriginte/învăţător/director
(3) sancţiunea nu atrage şi alte măsuri disciplinare
    Art.243 .Mustrarea în faţa clasei
Conform ROFUIP 2005 art.120 alin.(1,2,3)  mustrarea în faţa clasei şi/sau în faţa consiliului clasei/consiliului profesoral:
      (1) constă în dojenirea elevului şi sfătuirea acestuia să se poarte în aşa fel încât să dea
dovadă de îndreptare, atragăndu-i-se totodată atenţia că, dacă nu-şi schimbă comportamentul, i se va aplica o sancţiune mai severă.
      (2) sancţiunea se aplică de diriginte/învăţător/director
      (3) sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare

    Art.244. Mustrarea scrisă
 Conform ROFUIP 2005 art.121 alin.(1,2,3)  mustrare scrisă:
(1) constă în dojenirea elevului, în scris, la propunerea consiliului clasei sau a directorului, de catre diriginte/învăţător şi director şi înmânarea documentului părinţilor/tutorilor legali, personal, sub semnătură.
(2) sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizăndu-se numărul documentului.
(3) sancţiunea se consemnează în raportul consiliului clasei prezentat consiliului profesoral la sfârşitul semestrului sau al anului şcolar.
         (4) sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare
    Art.245 .Retragerea temporară a bursei
 Conform ROFUIP 2005 art.122 alin.(1),(2,) retragere temporară sau definitivă a bursei:
(1) se aplică de director, la propunerea consiliului clasei sau a directorului
(2) sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare.
    Art.246. Mutarea disciplinară la o clasă paralelă
Conform ROFUIP 2005 art.124 alin.(1),(2),(3),(4) mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi şcoală:
(1) se aplică prin înmânarea, în scris, a sancţiunii, de către diriginte/învăţator şi director părintelui / tutorelui legal sau elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani , sub semnătură.
(2) sanciunea se consemnează în registrul de evidenţă a elevilor, în catalogul clasei şi în registrul matricol
(3) sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare .
    Art.247. Scăderea notei la purtare pentru absenţe nemotivate
Conform ROFUIP 2005 art.131 scăderea notei la purtare, pe semestru, pentru absenţe nemotivate se va face după cum urmează:
  (1) pentru toţi elevii , la fiecare 10 absenţe nemotivate , pe semestru, din totalul orelor  de studiu sau la 10% absenţe nemotivate din numărul de ore pe semestru la o disciplină/ modul , va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct.
     (2) La mai mult de 40 de absente nemotivate cumulate– exmatriculare din şcoală pentru învăţământul liceal curs superior.
    (3) Profesorul diriginte va trimite prin secretariatul şcolii un preaviz scris dupa primele 20 de absenţe nemotivate.
    Art.248. Preavizul de exmatriculare
Conform ROFUIP  2005 art. 125 alin. (1), (2),(3),(4) preavizul de exmatriculare:
(1) se întocmeşte , în scris , de diriginte pentru elevii care absentează nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sa 15% din totalul orelor la o singură disciplină/ modul, cumulate pe un an şcolar şi se înmânează părintelui/ tutorelui legal sau elevului, dacă a împlinit 18 ani. sub semnătură;
(2) sancţiunea se aplică elevilor din sistemul învăţământului liceal, cu excepţia elevilor din învăţământul obligatoriu;
(3) sancţiunea se consemnează în registrul de evidenţă a elevilor şi în catalogul clasei şi se menţioneză în raportul consiliului clasei la sfârşit de semestru sau an ţcolar;
(4)sancţiunea este însoţită de scaderea notei la purtare.
    Art.249.Exmatricularea
Conform ROFUIP 2005 art. 126 alin.(1) exmatricularea Constă în eliminarea , până la sfârşitul anului şcolar, a elevului din unitatea de învăţământ în care acesta a fost înscris.
Conform ROFUIP 2005 art. 125 alin.(2)  sancţiunea se aplică elevilor din sistemul învăţământului liceal, cu excepţia elevilor din învăţământul obligatoriu..
  Conform ROFUIP  2005 art. 126 alin.(1) lit. a) b) c)  exmatricularea poate fi:
(1) exmatriculare cu drept de reînscriere, in anul următor, în aceeaţi unitate de învăţământ și în acelaţi an de studiu
(2) exmatriculare fără drept de reînscriere în aceeaţi unitate de învăţământ
(3) exmatriculare din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere, pentru o perioadă de timp.
    Art.250 (1)  Conform ROFUIP  2005 art. 127 alin.(1) exmatricularea cu drept de reînscriere în anul următor, în Liceul Teoretic „Mihail Săulescu” şi  în acelaşi an de studiu, se aplică elevilor din învăţământul secundar superior, pentru abateri grave, prevăzute în prezentul regulament sau apreciate ca atare de către consiliul profesoral al Liceului Teoretic” Mihail Săulescu” Predeal.
   (2) Sancţiunea se aplică şi pentru numărul de cel puţin 40 de absenţe nemotivate din totalul orelor de studiu sau cel puţin 30%  din totalul orelor la o singură disciplină de studiu / modul, cumulate pe un an şcolar.
   Conform ROFUIP  2005 art. 127 alin.(2,3,4,5)  sancțiunea:
  (3)  se aprobă, în consiliul profesoral la propunerea dirigintelui, prin consultarea directorului. Dacă motivul sancţionării îl reprezintă absenţele nemotivati, aprobarea este condiţionată de emiterea, în prealabil, a preavizului de exmatriculare.
(4) se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul clasei, în registrul de evidenţă a elevilor şi registrul matricol.
  (5) se comunică părintelui/tutorelui legal şi elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani,  în scris sub semnătură de către dirigintele clasei.
  (6) este însoţită de scăderea notei la purtare sub 6,00.
    Art.251. Conform ROFUIP  2005 art. 128 alin.(1),(2),(3),(4),(5)
            (1)  Exmatricularea fără drept de înscriere în aceeaşi unitate de învăţământ se aplică elevilor din învăţământul secundar superior şi din anul de completare, pentru abateri deosebit de grave, apreciate ca atare de către coniliul profesoral.
             (2) aplicarea sancţiunii se aplică aprobă de către consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei sau a directorului.
             (3) sancţiunea se comnsemnează în registrul de procese- verbale ale consiliului profesoral, in catalogul clasei, în registrul de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol.
            (4) sancţiunea se comunică părintelui/tutorelui legal şi elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani,   în scris sub semnătură de către dirigintele clasei.
           (5) sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare sub 6,00.
    Art.252. Conform ROFUIP  2005 art. 129 alin (1), (2),(3),(4),(5) , exmatricularea din toate unitățile de învățământ fără drept de reînscriere pentru o perioadă timp:
            (1)  se aplică elevilor din învăţământul liceal (clasele XI-XII) pentru abateri deosebit de grave.  
                (2) Aplicarea sancţiunii şi stabilirea duratei se face de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului la propunerea motivată a consiliului profesoral.
                 (3) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul clasei, în registrul de evidenţă al elevilor şi în registrul matricol.
                 (4) Sancţiunea se comunică de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în scris, sub semnătură părintelui/tutorelui legal sau elevului, dacă a împlinit 18 ani.
               (5) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare sub 6,00. matricol.
    Art .253.(1) Contestaţiile împotriva sancţiunilor prevăzute la art. 119-128 ROFUIP
Conform ROFUIP  2005 art. 133 alin (1), (2),(3),(4),(5)  contestaţiile se adresează în scris, consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, în termen de 5 zile de la aplicarea sancţiunii.
            (2) Contestaţia se soluţionează în termen de 30 dezile de la depunerea acesteia la secretariatul unităţii de învăţământ.
           ( 3) Hotărârea consiliului de administraţie este definitivă
    Art.254. Sancţiunea prevăzută la art.129 ROFUIP este definitivă şi poate fi contestată, în conformitate cu dispoziţiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificarile şi completările ulterioare.
    Art.255. Alte sancţiuni
     alin.(1) Conform ROFUIP  2005 art. 112 litera b) deteriorarea bunurilor Liceului Teoretic „Mihail
Săulescu” Predeal se sanctioneaza astfel:
a)  Conform ROFUIP  2005 art. 132 alin.(1) elevii, plătesc toate lucrările necesare reparaţiilor sau suportă toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate.
b) în cazul autorului necunoscut , înlocuirea bunurilor se realizează pe cheltuiala colectivului clasei;
c) în cazul repetării abaterii  autorului cunoscut acestuia i se va scadea nota la purtare .
alin.(2) Conform ROFUIP  2005 art. 114 distrugerea/ deteriorarea manualelor şcolare primite gratuit, se sanctioneaza astfel:
a) Conform ROFUIP  2005 art. 132 alin.(2) elevii vinovaţi înlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător discilpinei, anului de studiu şi tipul de manual deteriotar, iar în cazul de imposibilitate achită, contaravaloarea acestuia.
      alin.(3) Conform ROFUIP  2005 art.112 litera d)  organizarea şi  participarea la acţiuni de protest, care afectează desfăşurarea activităţii de învăţământ sau care afectează frecvenţa la cursuri a elevilor, se sanctioneaza astfel:
  a) mustrare in cadrul comisiei de disciplină;
  b) săderea notei la purtare/ exmatriculare cu drept de reînscriere în anul următor în acelaşi an de studiu;
c) consiliere individuală la psihologul şcolar.
d) sesizarea organelor de poliţie
e) înştiinţarea părinţilor despre abaterea săvârţită
f) invitarea părinţilor la scoală pentru a analiza gravitatea faptelor
alin. (4) Conform ROFUIP  2005 art.112 litera f)  fumatul  în liceu şi perimetrul liceului; introducerea de băuturi alcoolice în şcoală ţi perimetrul şcolii , consumul de băuturi alcoolice. ( inclusiv în cadrul excursiilor, taberelor şcolare, baluri ,etc.) se sanctioneaza astfel:
a) mustrare individuală ;
b) mustrare în faţa clasei;
c) referat;
d) convocarea părinţilor;
e) participarea in cadrul Comisiei de disciplină;
f) scaderea notei la purtare cu 4 puncte.
alin.(5) Conform ROFUIP  2005 art.112 litera f) consumul si introducerea  , în liceu, în perimetrul acestuia şi în afără acestuia, droguri, se sanctioneaza astfel:
 a) anunţarea serviciului antidrog prin apelare urmatorului număr de telefon: 08008700700;     b)mustrare individuală ;
c)mustrare în faţa clasei;
d) mustrare scrisă;
e) sesizarea organelor de poliţie;
f) înştiinţarea părinţilor despre abaterea săvârşită;
g) invitarea părinţilor la şcoală pentru a analiza gravitatea faptei;
 h) participarea în cadrul comisiei de disciplină;
i) hotarârea comisiei de disciplină a sancţiunii conform prevederilor din acest regulament( mutare disciplinară la o altă clasă paralelă, exmatriculare cu drept de înscriere în anul următor în cadul Liceului „Mihail Săulescu”, exmatriculare fără drept de înscriere în cadrul Liceului „Mihail Săulescu”;
j)sancţiunea este urmată de scăderea notei la purtare
alin.(6) pătrunderea cu automobilele, biciclete, role în perimetrul şcolii, se sanctioneaza astfel:
 a) mustrare individuală ;
 b) referat;
c) scaderea notei la purtare in cazul abaterii repetate.
alin. (7) Conform ROFUIP  2005 art.112 litera g) elevii care introduc  , în liceu şi perimetrul liceului, orice tipuri de arme sau alte instrumente, precum munitie, petarde, pocnitori , care prin acţiunea lor , pot afecta integritatea fizică şi psihică a colectivului de elevi şi a personalului liceului , vor fi sanctionati astfel:
a) invitarea părinţilor la şcoală pentru a analiza gravitatea faptei
 b) mustrare scrisă
c) participarea în cadrul comisiei de disciplină
d) hotarârea comisiei de disciplină a sancţiunii conform prevederilor din acest regulament (mutare disciplinară la o altă clasă paralelă, exmatriculare cu drept de înscriere în anul următor în cadul Liceului „Mihail Săulescu”, exmatriculare fără drept de înscriere în cadrul Liceului „Mihail Săulescu”)
e) santiunea este urmată de scăderea notei la purtare.
alin.(8) Conform ROFUIP  2005 art.112 litera g) elevii care posedă si difuzează materiale cu caracter obscen şi pornografic vor fi sancţionaţi astfel:
 a) mustrare individuală;
  b) referat;
c) participarea în cadrul Comisiei de disciplină;
d) scăderea notei la purtare conform deciziei luate în cadrul Comisiei de disciplină;
e) consiliere individuală la psihologul şcolar;
alin.(9) Conform ROFUIP  2005 art.112 litera i), (1) elevii care utilizează telefoanele celulare în timpul orelor de curs, al examenelor, şi al concursurilor, vor fi sancţionaţi astfel:
a) mustrare individuală;
b) la a doua abatere scăderea notei la purtare cu 1 punct;
c) confiscarea telefonului ( acesta va fi dat parintelui);
alin.(10) fotografierea / filmarea colegilor sau profesorilor fără acordul acestora şi publicarea acestor materiale în mass-media, simularea unor conflicte, filmarea lor şi publicarea  în mass-media, vor fi sancţionate astfel:
  a) mustrare individuala;
 b) mustrare scrisă;
c) scăderea notei la purtare cu 6 puncte;
d) mutare disciplinară în altă clasă;
e) exmatriculare cu drept de înscriere în anul următor ( pentru invățământul superior liceal).
alin.(11) Conform ROFUIP  2005 art.112 litera i) lansarea unor anunţuri false legate de amplasarea unor obiecte explozibile în perimetrul liceului , se sanctioneaza astfel:
a) mustrare individuală;
b) mustrare scrisă;
c) participarea în cadrul Comisiei de disciplină;
d) scăderea notei la purtare conform deciziei luate în comisia de disciplină;
e) consiliere individuală la psihologul şcolar;
alin.(12) Conform ROFUIP  2005 art.112 litera  l) elevii care aduc jigniri şi manifesta agresivitate  în limbaj şi agresivitate fizică faţă de colegi, vor fi sancţionaţi astfel :
 a) mustrare în faţa clasei
b) referat
 c) la a doua abatere participarea în  cadrul Comisiei de disciplină
  d) înştiinţarea părinţilor despre abaterea   săvârşită
   e)  invitarea părinţilor la şcoală pentru a analiza gravitatea faptei
 f) sesizarea organelor de poliţie
g) scăderea notei la purtare conform deciziei luate în Comisia de disciplină h)  consiliere individuală cu psihologul şcolar.
alin.(13)   actele de violenţă directe sau  participarea (complicitatea) la acte de violenţă, comise în şcoală sau în imediata apropiere vor fi sanctionate astfel:
   a) mustrare în faţa clasei;
   b) referat;
   c)  la a doua abatere participarea în  cadrul Comisiei de disciplină;
  d) înştiinţarea părinţilor despre abaterea   săvârşită;
   e)  invitarea părinţilor la şcoală pentru a analiza gravitatea faptei;
    f) sesizarea organelor de poliţie;
    g)  scăderea notei la purtare conform deciziei luate în Comisia de disciplină;
    h)  consiliere individuală cu psihologul şcolar.
alin.(14) Conform ROFUIP  2005 art.112 litera  l)  elevii care aduc  jigniri şi  manifesta agresivitate în limbaj şi agresiviate fizică faţă de cadrele didactice, personalul didactic auxiliar si nedidacti, vor fi sanctionati astfel:
  a) mustrare individuală;
  b) mustrare scrisă;
  c) participarea în  cadrul Comisiei de disciplină;
   d) înştiinţarea părinţilor despre abaterea săvârşită;
  e)  invitarea părinţilor la şcoală pentru a analiza gravitatea faptei;
  f) sesizarea organelor de poliţie;
  g)  scăderea notei la purtare cu 6 puncte;
  h) mutare disciplinară în altă clasă ;
   i) exmatriculare fără drept de înscriere in cadrul Liceului „Mihail Săulescu” ;
   j) consiliere individuală cu psihologul şcolar.
alin.(15) elevii care aduc injurii mincinoase la adresa cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar şi nedidactic vor fi sancţionaţi astfel:
a)  mustrare individuală;
b) înştiinţarea părinţilor despre abaterea săvârşită;
 c) invitarea părinţilor la şcoală pentru a analiza gravitatea faptei;
 d) referart;
  e)  scăderea notei la purtare cu 2 puncte.
alin.(16) Conform ROFUIP  2005 art.113 refuzul de a prezenta carnetul de note se sancţioneaza astfel:
a) mustrare individuală;
b) la a doua abatere şi a treia scăderea notei la purtare.
alin.(17) apartenenţa sau racolarea de colegi pentru intrarea în grupuri infracţionale se sancţioneaza astfel:
  a)  referat;
   b)  înţtiinţarea părinţilor despre abaterea săvârşită;
  c) invitarea părinţilor la şcoală pentru a analiza gravitatea faptei;
   d)  participarea în comisia de disciplină;
    f)  scăderea notei la purtare.
alin.(18) furtul unor obiecte din şcoală şi din afara şcolii se va sancţiona astfel:
a) mustrare scrisă
b) sesizarea organelor de poliţie
c) participarea în Comisia de disciplnă
d) scăderea notei la purtare/ exmatriculare cu  drept de înscriere.
     alin.(19) participarea la jocuri de noroc şi racolarea de colegi pentru acest gen de activităţi va fi sanctionata astfel:
a) sesizarea organelor de poliţie;
b) participarea în comisia de disciplnă;
c) scăderea notei la purtare.
alin. (20) ) elevii care  scriu mobilierul şcolii, ferestrele sau  uşile cu pix, marker, creion , vopsea, spray colorant vor fi sancţionaţi astfel:
a) mustrare individuală;
b)  mustrare în faţa clasei;
c)  curătarea obiectelor mâzgălite ;
d)  la a doua  abatere  scăderea notei la purtare.
alin.(21) solicitarea pentru aşa-numitele „răfuieli” sau „intimidări” ale persoanelor  din afara şcolii va fi sancţionată astfel:
a) mustrare individuală;
b) mustrare în faţa clasei;
c)  referat;
d) participarea în cadrul comisiei de disciplină;
e) sesizarea organelor de poliţie;   
g)  scăderea notei la purtare;
h) exmatriculare cu drept sau fără drept de înscriere în cadrul Liceului Teoretic „Mihail Saulescu” în funcţie de decizia luată de Comisia de disciplină.
alin.(22) elevii care servesc masa  sau mestecă gumă în timpul orei, vor fi sancţionaţi astfel:
a) mustrare individuală;
b) mustrare în faţa clasei;
c) scăderea notei la purtare în cazul abaterilor repetate.
alin.(23)  elevii care nu respectă curătenia în sala de clasă, coridor, laboratoare, toalete vor fi sancţionaţi astfel:
a) mustrare individuală;
b) mustrare în faţa clasei;
c) scăderea notei la purtare în cazul abaterilor repetate.
alin.(24)  elevii care vor deranja orelor de curs, vor fi sancţionati astfel:
a) mustrare individuală;
b) mustrare în faţa clasei;
c) referat;
d) dacă abaterea se repetă în mod regulat;
e) scăderea notei la purtare.
alin.(25) nerespectarea atribuţiilor elevului de serviciu pe clasă şi  pe şcoală va fi sancţionat astfel:
a) mustrare individuală;
b) referat;
c) scăderea notei la purtare cu 1 punct.
alin.(26) aruncarea cu bulgări, în timpul pauzelor şi folosirea zăpezii pentru anumite” jocuri” care pot duce la accidente între elevi, vor fi sancţionate astfel:
a) mustrare individuală
c) mustrare în faţa clasei
d) scăderea notei la purtare în funcţie de gravitatea faptei.
alin.(27) staţionarea în zonele predispuse căderii ţurţurilor formaţi în timpul iernii, va fi sancţionată astfel:
a) mustrare individuală;
b) referat
alin.(28) distrugerea/furtul calculatoarelor, a componentelor acestora sau a perifericelor (imprimante, scanner, etc.), distrugerea reţelei de calculatoare sau furtul unor componente (prize, cabluri de legătura între calculatoare, switches,etc);modificarea configuraţiei calculatoarelor fără aprobarea expresă a profesorilor; -virusarea calculatoarelor prin introducerea de dischete sau cd-uri proprii sau prin navigare pe internet fără acordul profesorului; instalarea pe hard-discurile calculatoarelor a unor programe neautorizate (prin copiere de pe CD-uri dau dischete proprii sau de pe internet, descărcare de e-mail, etc.); instalarea de jocuri pe calculatoare;accesarea de pe calculatoarele şcolii a site-urilor porno sau a altor site-uri cu conţinut obscen sau care promovează violenţa, consumul de droguri, alcool, etc vor fi sancţionate astfel:
a) mustrare individuală;
b) mustrare în faţa clasei;
c)  mustrare scrisă în funcţie de gravitatea faptei;
d) participarea în cadrul comisiei de disciplină;         
 e)  hotarârea comisiei de disciplină a sancţiunii conform prevederilor din acest regulament (mutare disciplinară la o altă clasă paralelă, exmatriculare cu drept de înscriere în anul următor în cadul Liceului “Mihail Săulescu”, exmatriculare fără drept de înscriere în cadrul Liceului „Mihail Săulescu”);
f) sancţiunea este urmată de scăderea notei la purtare;
g) anunţarea organelor de poliţie.
     alin.(29) elevii care apelează serviciul 112 fără nici un motiv vor fi sancţionaţi astfel:
a) mustrare scrisă;
b) participarea în comisia de disciplină;
c) scăderea notei la purtare;
alin.(30) elevii navetişti care , nu respectă regulile de comportament în microbuzul şcolar, vor fi sancţionaţi astfel:
  a) mustrare individuală;
  b) referat;
 c) scăderea notei la purtare;
  d) răspund material pentru prejudiciile create;
   e) li se poate interzice deplasarea cu microbuzul pe o perioadă de timp.
    ART.256.  Încetarea calităţii de elev
Conform ROFUIP 2005 alin.(1) litera(a,b,c,d,e), încetarea exercitării calităţii de elev se realizează astfel:
1.la absolvirea studiilor învăţământului obligatoriu, liceal.
2.în cazul exmatriculării;
3.în cazul abandonului şcolar;
4.la cererea scrisă a elevului major sau a părintelui/ tutorelui legal, caz în care elevii se consideră retraşi;
4.în cazul în care elevul înscris / admis la învăţământul secundar superior nu se prezintă la cursuri în termen de 20 de zile de la începutul cursurilor fără să justifice absenţele.
      Art.257 alin.(1)  litera (b,d) ROFUIP  nu se aplică învătământului obligatoriu.

V.9.RECOMPENSE ACORDATE ELEVILOR

Art.258. Potrivit art.115 din ROFUIP/ 2005 elevii de la Liceul Teoretic Mihail Saulescu Predeal care obţin rezultate foarte bune în activitatea şcolară şi extraşcolară şi se disting prin comportare exemplară pot primi următoarele recompense:
    a) evidenţiere în faţa colegilor clasei;
b) evidenţiere, de către director, în faţa colegilor de şcoală sau în faţa consiliului profesoral;
c) comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, cu menţiunea faptelor deosebite pentru care elevul este evidenţiat;
d) burse de merit, de studiu sau alte recompense materiale acordate de stat, de agenţi economici sau de sponsori;
e) premii, diplome, medalii;
f) recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau în tabere de profil din  ţară şi din străinătate;
Art.259. (1) Acordarea premiilor elevilor la sfârşitul anului şcolar se face la nivelul LTMS, la propunerea dirigintelui/ invatatorului, a consiliului clasei, a directorului şcolii astfel:
    a)Premiul I, II si III în ordine descrescătoare a mediilor şi cu condiţia ca elevul să aibă nota 10 la purtare si media generala cel puţin 9,00.
    b)Mentiuni pana la media generala 9,00 la gimnaziu, cu condiţia ca elevul să aibă nota 10 la purtare
    c)Menţiuni până la media 8,50 la liceu, cu condiţia ca elevul să aibă nota 10 la purtare
                Art.260.Se acordă premii pentru locurile I, II, III, menţiune şi premii speciale obţinute la concursurile naţionale şi internaţionale.
    Art.261. Liceul Teoretic Mihail Saulescu şi alţi factori pot stimula activităţile de performanţă ale elevilor la nivel local, naţional şi internaţional prin alocarea unor premii din partea Consiliului reprezentativ al părinţilor, a agentilor economici,  a comunităţii locale, etc.

V.10.TRANSPORTUL ELEVILOR

    Art.262. In Liceul Teoretic Mihail Saulescu , transportul elevilor navetisti se realizeaza cu microbuzul şcolar ( elevii claselor a I- a VIII  a)  si este gratui .( conform ROFUIP 2005 art. 161 ).
    Art.263. Conform ROFUIP 2005 art. 162 alin(1), directorul desemneaza un cadru didactic pentru insotirea elevilor in mijlocul de transport.Acesta are obligatia sa supravegheze elevii in timpul transportului.
    Art.264.Conform ROFUIP 2005 art. 162 alin(2), directorul creeaza conditii pentru instruirea periodica a elevilor in legatura cu securitatea transportului.
    Art.265.Conform ROFUIP 2005 art. 163 alin. (1 ) elevii sunt obligati sa ocupe locurile stabilite in timpul deplasarii si sa nu distruga bunurile din mijlocul de transport. Incaz contrar, raspund disciplinar si material pentru prejudiciile create.
    Art.266.Conform ROFUIP 2005 art. 163 alin.(2) , elevii care distrug sistematic componente ale mijlocului de transport, li se poate interzice deplasarea cu acest mijloc pe o perioada determinata de timp.
    Art.267.In cadrul Liceului „Mihail Saulescu”, se realizeaza urmatoarele curse cu microbuzul şcolar:
           6:20 Predeal- Dambul Morii; 7:10 Predeal- Timisul de Sus; 7: 30 Predeal- Paraul Rece.
        12:00 Predeal- Dambul Morii; 12: 45 Predeal- Paraul Rece; 13:10 Predeal- Dambul Morii; 14: 00 Predeal – Timisul de Jos.
    Art.268. Elevii navetisti din învăţământul  liceal, sunt transportati cu mijloacele de transport ale firmei de transport Codreanu.

V.11.SARCINILE ELEVILOR DE SERVICIU PE SCOALA

      Art.269. Serviciul pe şcoală  în cadrul Liceului Teoretic ” Mihail Săulescu” va fi asigurat de
     4 elevi:    - 2 elevi în intervalul 08: 00- 14: 00                                   
                    - 2 elevi în intervalul: 14:00- 18:00
      Art.270.Serviciul pe şcoală se face conform unei planificări semestriale a claselor stabilite de comisia de organizare a serviciului pe liceu şi avizată de conducerea şcolii.
     Art.271. Atribuţiile elevilor de serviciu în cadrul Liceului Teoretic ” Mihail Săulescu”
(1) se vor prezinta cu 15 minute înainte de începerea cursurilor;
(2) vor suna de intrare si iesire la timp;
(3) vor avea ţinută şi atitudine decentă;
(4) nu au voie sa  părăsească postul în timpul programului;
(5) se subordonează profesorului de serviciu pe şcoală, cu care ia legătura la începutul   programului şi pe care il informează asupra tuturor problemelor apărute pe parcursul intervalului orar;           
(6) vor legitima persoanele străine, le vor nota în foaia de evidenţă cu datele din  buletin/ carte identitate;
(7) vor nota în foaia de evidenţă  scolul vizitei;
 (8)  vor solicita, cu respectul cuvenit (salutând), persoanelor străine să declare pe cine caută   şi le vor conduce la persoana sau serviciul solicitat (direcţiune, secretariat, etc). În cazul refuzului, vor cere ajutorul profesorului de serviciu, direcţiunii, personalului administrativ.
 (9)   vor închuia uşa de la intrarea în şcoală;
 (10) vor interzice  intrarea in şcoală a persoanelor aflate sub influenţa băuturilor                            alcoolice, a celor turbulente şi acelora care au a intenţia vădită de a perturba                           liniştea şi ordinea;
(11) vor permite accesul părinţilor în şcoală doar în situaţia participării la şedinţele la care sunt convocaţii, pentru participarea la orele de consultaţii conform planificării realizate de către diriginţi sau în cazul unor probleme grave care nu necesită amânare, dar cu acordul dirigintelui;                                  
(12) elevii nu au voie sa facă schimbări în planificare decât cu acordul dirigintelui;
(13) este interzis ca în timpul programului să desfăşoare acţiuni care să deranjeze orele de curs ( să asculte muzică, vizionări de filme, practicarea unor jocuri);
(14)  nu schimbă calitatea de elev de serviciu cu nici un coleg, răspunzând de  ceea ce se întâmplă pe parcursul zilei;
(15) în cazul susţinerii tezelor sau în situaţii de urgenţă, anunţă profesorul de serviciu şi caută înlocuitor din altă clasă.                      
       Art.272. Se va consemna în registrul profesorilor de serviciu orice abatere legată de desfăşurarea programului de serviciu al elevilor:
   (1) întârzierea
   (2) părasirea programului mai repede decat intervalul orar stabilit
   (3) încălcarea prevederilor de mai sus
     Art.273. Încălcarea sarcinilor mai sus enumerate atrage sancţiuni conform R.O.I. capitolul sancţiuni.
    Art. 274. Sarcinile elevilor de serviciu pe clasă
(1)Diriginţii vor stabili grupe de câte 2 elevi care în ordine alfabetică vor efectua zilnic serviciul pe clasă.
(2)Graficul serviciului pe clasă se va afişa la avizierul clasei - eventualele schimbări motivate se fac numai cu acceptul dirigintelului clasei.
(3)Elevii de serviciu au următoarele atribuţii:
-se prezintă la cursuri cu 15 minute înainte de începerea acestora şi părăsesc ultimii sala de clasă;
-asigură creta şi ştergerea tablei; este interzis ca elevii să se învoiască în timpul orelor pentru a merge după cretă sau pentru a uda buretele;
-asigură păstrarea curăţeniei în clase în timpul programului atenţionând elevii care produc dezordine;
-golesc coşul la sfârşitul programului şi de câte ori este cazul;
-sting lumina atunci când iluminatul nu e necesar.
-verifică prezenţa la ore a colegilor de clasă şi comunică profesorilor numele elevilor absenţi;
-în timpul activităţii care se desfăşoară în cabinete, laboratoare, etc. şi pe timpul pauzei elevii de serviciu rămân în clasă şi supraveghează bunurile colegilor, sau încuie clasa. Bunurile de valoare nu se lasă în sala de clasă.
-aduce la cunoştinţa colectivului de elevi dispoziţiile conducerii şcolii, ale dirigintelui privind desfăşurarea programului ;
-la cerere, ajută profesorii clasei să aducă la ore materialul didactic necesar;
-răspunde , în numele clasei, la solicitarea fiecărui profesor;
-informează dirigintele cu orice problemă deosebită apărută în clasă: absenţe nemotivate fuga de la ore, observaţii deosebite ale profesorilor, alte abateri de la disciplina şcolară;
-încuie clasa la sfârşitul activităţii didactice.
(4)Neîndeplinirea în totalitate a sarcinilor atrage sancţiune conform prevederilor

CAPITOLUL VI - EXAMENE ORGANIZATE DE LTMS

    Art. 275.  Conform art. 72, R.O.F.U.I.P. 2005,examenele organizate de Liceul Teoretic „Mihail Săulescu”sunt:
a) examen de corigenţă, pentru elevii declaraţi corigenţi la încheierea cursurilor anuale şi pentru elevii declaraţi corigenţi după susţinerea examenelor din sesiunea pentru elevii amânaţi;
b) examen de încheiere a situaţiei şcolare, pentru elevii declaraţi amânaţi pe semestrul al doilea sau anual;
c) examen de diferenţe, pentru elevii a căror înscriere în unitatea de învăţământ este condiţionată de promovarea unor astfel de examene.
    Art. 276 Conform art. 73, R.O.F.U.I. P.2005, Ministerul Educaţiei şi Cercetării stabileşte perioadele de desfăşurare a examenelor de corigenţă.
(2) Directorul unităţii de învăţământ stabileşte perioada de desfăşurare a examenelor, pentru elevii declaraţi amânaţi pe semestrul al doilea sau anual. Aceste examene se desfăşoară înaintea examenelor  de corigenţă.
(3) Desfăşurarea examenelor de diferenţă, în urma transferării de la o unitate de învăţământ la alta are loc în vacanţele şcolare.
    Art. 277. Conform art. 74, R.O.F.U.I.P.2005, la examenele de diferenţă pentru elevii care solicită transferul de la o unitate de învăţământ la alta, nu se acordă reexaminare.
(2) Dupa încheierea sesiunii de corigenţă, elevii care nu au promovat la o singură disciplină de învăţământ, au dreptul să solicite reexaminare. Aceasta se acordă de către director, în cazuri justificate, după consultarea profesorului şi la solicitarea scrisă a elevului sau a părintelui/tutorelui legal. Cererea de reexaminare se depune în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor examenului de corigenţă. Reexaminarea se desfaşoară în termen de 2 zile de la data depunerii cererii, dar nu mai târziu de data deschiderii cursurilor anului şcolar. Comisia de reexaminare se numeşte de către director.
    Art.278.  Conform art. 75, R.O.F.U.I.P.2005, toate examenele se desfăşoară după aceeaşi metodologie.
(2) Pentru elevii declaraţi corigenţi sau amânaţi anual, examinarea se face din toată materia studiată de elevi în anul şcolar, conform programei şcolare a clasei sau grupei respective
(3) Pentru elevii amânaţi pe un semestru examinarea se face numai din materia acelui semestru.
(4) Pentru elevii care susţin examene de diferenţe examinarea se face din toată materia studiată în anul şcolar sau dintr-o parte a acesteia, în funcţie de situaţie.
(5) Disciplinele la care se dau examene de diferenţă sunt cele prevăzute în trunchiul comun al specializării clasei şi nu au fost studiate de candidat. Se dă examen separat pentru fiecare an de studiu.
(6) Nu se susţin examene de diferenţă pentru disciplinele din curriculum la decizia şcolii.
(7) In cazul elevilor transferaţi, aceştia preiau disciplinele opţionale ale clasei în care se transferă. La disciplinele opţionale în curs de desfăşurare, părintele/tutorele legal al elevului sub 18 ani îşi asumă responsabilitatea însuşirii de către elev a conţinutului programei şcolare parcurse până în momentul transferului. În foaia matricolă se trec mediile obţinute la opţionalele studiate la unitatea de învăţământ de la care se transferă.
    Art. 279.Conform art. 76, R.O.F.U.I.P.2005, pentru desfaşurarea examenelor există două tipuri de probe: scris şi oral.
(2) Directorul unităţii de învăţământ stabileşte, prin decizie internă, componenţa
comisiilor şi datele de desfăşurare a examenelor. Fiecare comisie are un preşedinte şi doi
profesori examinatori.
    Art. 280.  Conform art. 77, R.O.F.U.I.P.2005, la toate examenele, evaluarea elevilor se face de către doi profesori de aceeaşi specialitate sau de specialitate înrudită.
(2) Pentru examinarea elevilor corigenţi unul dintre profesori este cel care a predat elevului disciplina de învăţământ în timpul anului şcolar. In absenţa temeinic motivată a acestuia, examinarea se face de către un alt profesor de specialitate din şcoală, numit de directorul unităţii de învăţământ, sau de către un profesor de la o altă unitate de învăţământ, numit de inspectorul şcolar general, la solicitarea directorului unităţii de învăţământ. Dacă directorul unităţii de învăţământ apreciază că între elev şi profesor există un conflict care ar putea vicia rezultatul evaluării, examinarea poate fi făcută de o comisie stabilită de director şi avizată de inspectoratul de specialitate.  
    Art. 281. Conform art. 78, R.O.F.U.I.P., proba scrisă a examenelor are o durată de 45 de minute pentru învăţământul primar şi de 90 de minute pentru învăţământul secundar şi postliceal, din momentul transcrierii subiectelor pe tablă sau al primirii de către elev a foii cu subiecte. Proba scrisă conţine două variante de subiecte, din care elevul tratează o singură variantă, la alegere.
(2) Proba orală a examenelor se desfăşoară prin dialog profesor-elev, pe bază de bilete de examen. Numărul biletelor de examen este de două ori mai mare decât numărul elevilor care susţin examenul la disciplina respectivă. Fiecare bilet conţine două subiecte. Elevul poate schimba de cel mult două ori biletul de examen. Fiecare schimbare atrage scăderea notei acordate de către fiecare examinator, cu câte un punct.
(3) Fiecare profesor examinator acordă elevului câte o notă la fiecare probă susţinută de acesta. Notele de la probele orale sunt întregi. Notele de la probele scrise pot fi fracţionare. Media aritmetică a notelor acordate la cele două probe, rotunjită la nota întreagă cea mai apropiată, reprezintă nota finală la examenul de corigenţă acordată de profesorul examinator; fracţiunile de 50 sutimi se rotunjesc în favoarea elevului.
 (4) Media elevului la examenul de corigenţă este media aritmetică, nerotunjită, a celor două note finale acordate de cei doi examinatori. Între notele finale  acordate de cei doi examinatori nu se acceptă o diferenţă mai mare de un punct. În caz contrar, medierea o face preşedintele comisiei.
(5) La clasele la care evaluarea cunoştinţelor se face prin calificative, se procedează astfel: după corectarea lucrărilor scrise şi după susţinerea examenului oral, fiecare examinator acordă calificativul său, global; calificativul final al elevului la examenul de corigenţă se stabileşte de comun acord între cei doi examinatori. În cazul unei neconcordanţe, preşedintele are drept de decizie, pentru stabilirea calificativului final al elevului la acest examen.
    Art.282. Conform art. 79, R.O.F.U.I.P.2005, elevul corigent este declarat promovat la disciplina de examen, dacă obţine cel puţin media 5,00/calificativul suficient.
(2) Sunt declaraţi promovaţi anual, elevii care obţin la fiecare disciplină la care susţin examenul de corigenţă cel puţin media 5,00/calificativul suficient.
(3) La examenul de corigenţă, la cel de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii amânaţi anual şi la examenul de diferenţă care echivalează o disciplină studiată un an şcolar complet, media obţinută constituie media anuală a disciplinei respective şi intră în calculul mediei generale anuale.
(4) La examenul de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii amânaţi pe semestrul al doilea sau la examenul de diferenţă care echivalează o disciplină numai pe intervalul unui semestru, media obţinută constituie media semestrială a elevului la disciplina respectivă.
    Art. 283. Conform art. 80, R.O.F.U.I.P.2005, elevii corigenţi sau amânaţi, care nu se pot prezenta la examene din motive temeinice, dovedite cu acte, în cel mult cinci zile lucrătoare de la data examenului, sunt examinaţi la o dată ulterioară, stabilită de director, dar nu mai târziu de începutul noului an şcolar. În situaţii excepţionale, respectiv internări în spital, imobilizări la pat etc., dovedite cu acte, inspectoratul şcolar poate aproba susţinerea examenului şi după începerea cursurilor noului an şcolar.
    Art. 284.Conform art. 81, R.O.F.U.I.P.2005, rezultatele obţinute la examenele de încheiere a situaţiei, la examenele pentru elevii amânaţi şi la examenele de corigenţă, inclusiv la cele de reexaminare, se consemnează în catalogul de examen de către profesorii/ învăţătorii examinatori şi se trec în catalogul clasei de către secretariatul şcolii, în termen de maximum cinci zile de la afişarea rezultatelor, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor noului an şcolar.
(2) Rezultatele obţinute de elevi la examenele de diferenţă se consemnează în catalogul de examen, de către examinatori, iar în registrul matricol şi, în catalogul clasei, de către secretarul şcolii.
(3) În catalogul de examen, se consemnează notele/calificativele acordate la fiecare probă, nota finală acordată de fiecare profesor examinator sau calificativul global, precum şi media obţinută de elev la examen, respectiv calificativul final. Catalogul de examen se semnează de către examinatori şi de către preşedintele comisiei, imediat după terminarea examenului.
(4) Preşedintele comisiei predă secretarului unităţii de învăţământ toate documentele specifice acestor examene, cum ar fi: cataloage de examen, lucrările scrise şi însemnările elevilor la proba orală/practică etc. Aceste documente se predau imediat după finalizarea examenelor, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor anului şcolar.
(5) Rezultatul la examenele de corigenţă şi la examenele de încheiere a situaţiei pentru elevii amânaţi, precum şi situaţia şcolară anuală a elevilor se afişează a doua zi după încheierea sesiunii de examen şi se consemnează în procesul-verbal al consiliului profesoral de la începutul anului şcolar.
Art. 285. Conform art. 82, R.O.F.U.I.P.2005, după terminarea sesiunii de examen, de încheiere a situaţiei, de corigenţă sau de reexaminare, învăţătorul/dirigintele consemnează în catalog situaţia şcolară a elevilor care au participat la aceste examene.
(2) Lucrările scrise şi foile cu însemnările elevului la proba orală a examenului se păstrează în arhiva unităţii de învăţământ, timp de un an.

CAPITOLUL VII - PARINTII

Dispoziţii generale
Art.286.Conform ROFUIP 2005, art 45 părinţii/tutorii legali ai elevilor Liceului Teoretic „Mihail Săulescu”  au dreptul şi obligaţia de a colabora cu unitatea de învăţământ, în vederea realizării obiectivelor educaţionale.
(2) Părinţii/tutorii legali au obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia legătura  cu învăţătorul/dirigintele pentru a cunoaşte evoluţia copilului lor.
(3) Părintii/ tutorii legali  sunt obligaţi, conform legii, să asigure frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu.
    Art.287. Comitetul de părinţi al clasei
 (1) Comitetul de părinţi al clasei se alege în fiecare an în adunarea generală a părinţilor elevilor clasei, convocată de învăţător/ diriginte, care prezidează şedinţa.
          (2) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinţi al clasei are loc în primele 30 zile de la începerea cursurilor anului şcolar.
          (3) Comitetul de părinţi al clasei se compune din trei persoane: un preşedinte şi doi membri;
          (4) Dirigintele/învăţătorul clasei convoacă adunarea generală a părinţilor la începutul fiecărui semestru şi la încheierea anului şcolar. De asemenea, dirigintele/ învăţătorul sau preşedintele comitetului de părinţi al clasei pot convoca adunarea generală a părinţilor ori de câte ori este necesar.
          (5) Comitetul de părinţi al clasei reprezintă interesele părinţilor elevilor clasei în adunarea generală a părinţilor la nivelul şcolii, în consiliul reprezentativ al părinţilor, în consiliul profesoral şi în consiliul clasei.
Art.288. Comitetul de părinţi al clasei are următoarele atribuţii:
          a) ajută învăţătorii/diriginţii în activitatea de cuprindere în învăţământul obligatoriu a tuturor copiilor de vârstă şcolară şi de îmbunătăţire a frecvenţei acestora;
          b) sprijină unitatea de învăţământ şi dirigintele în activitatea de consiliere şi de orientare socio-profesională sau de integrare socială a absolvenţilor;
          c) sprijină dirigintele/învăţătorul în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi extraşcolare;
          d) are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea condiţiilor de studiu pentru elevii clasei;
          e) atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii financiare sau materiale, susţin programe de modernizare a activităţii educative şi a bazei materiale din clasă şi din şcoală.
          f) sprijină conducerea unităţii de învăţământ şi dirigintele/învăţătorul în întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei şi a unităţii de învăţământ.
        Art . 289. Conform ROFUIP 2005, art  48 alin 2 Comitetul de părinţi al clasei poate propune, în adunarea generală, dacă se consideră necesar, o sumă minimă prin care părinţii elevilor clasei să contribuie la întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei sau a unităţii de învăţământ.
          (2) Contribuţia prevăzută la alin. (1) nu este obligatorie, iar neachitarea acesteia nu poate limita , în nici un caz, exercitarea de către elevi a drepturilor prevăzute de prezentul regulament şi de prevederile legale în vigoare. Informarea celor implicaţi cu privire la conţinutul acestui articol este obligatorie.
          (3) Contribuţia prevăzută la alin. (2) se colectează şi se administrează numai de către comitetul de părinţi, fără implicarea cadrelor didactice.
          (4) Este interzisă implicarea elevilor de la Liceul Teoretic Mihail Saulescu Predeal în strângerea fondurilor.
          (5) Dirigintilor/învăţătorilor/ profesorilor de la Liceul Teoretic Mihail Saulescu Predeal le este interzis să opereze cu aceste fonduri.
          (6) Fondurile băneşti ale comitetului de părinţi se cheltuiesc la iniţiativa acestuia sau ca urmare a propunerii dirigintelui/ învăţătorului sau a directorului, însuşite de către comitet.
          Art.290. Consiliul reprezentativ al părinţilor / Asociaţia de părinţi
 (1)Potrivit art.49 din ROFUIP/ 2005  la nivelul Liceul Teoretic „Mihail Săulescu” Predeal funcţionează Consiliul reprezentativ al părinţilor/ Asociaţia de părinţi compus din preşedinţii comitetelor de părinţi ai fiecărei clase.
    (2)Adunarea generală prevăzută la alin. (1) este convocată de director, în vederea alegerii consiliului reprezentativ al părinţilor şi a comisiei de cenzori a acestuia.
    (3)Comisia de cenzori, formată din 1-3 membrii verifică activitatea financiară a consiliului reprezentativ al părinţilor.
    (4)Consiliul reprezentativ al părinţilor este organul executiv al adunării generale.
    (5)Consiliul reprezentativ al părinţilor din unitatea de învăţământ desemnează reprezentanţii săi în consiliul de administraţie şi numeşte părinţii care pot participa, în calitate de invitaţi, la şedintele consiliului profesoral .
    Art.291 Consiliul reprezentativ al părinţilor se alege o dată la 2-3 ani şi se completează ori de câte ori este nevoie
           (2) Consiliul reprezentativ al părinţilor/ Asociaţia părinţilor se organizează şi funcţionează în conformitate cu propriul regulament de ordine interioară / statutul  asociaţiei. (Anexa )
Art.292.Conform art.50 din ROFUIP/ 2005 atribuţiile Consiliul reprezentativ al părinţilor /Asociaţia de părinţi din LTMS sunt următoarele:
a)      susţine unitatea de învăţământ în activitatea de consiliere şi orientare socio-profesională sau de integrare socială a absolvenţilor;
b)      propune măsuri pentru şcolarizarea elevilor din învăţământul obligatoriu şi încadrarea în muncă a absolvenţilor;
c)      propune unităţii de învăţământ discipline şi domenii care să se studieze prin curriculumul la decizia şcolii;
d)      identifică surse de finanţare extrabugetară şi propune Consiliului de administraţie  modul de folosire a acestora;
e)      sprijină parteneriatele educaţionale dintre unităţile de învăţământ şi instituţiile cu rol educativ în plan local;
f)       susţine unitatea de învăţământ în derularea programelor de prevenire şi de combatere a abandonului şcolar;
g)      se preocupă de conservarea, promovarea şi cunoaşterea tradiţiilor culturale specifice minorităţilor în plan local, de dezvoltare a multiculturalităţii şi a dialogului cultural;
h)      susţine unitatea de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea festivităţilor anuale;
i)        susţine conducerea unităţii şcolare în  organizarea şi în desfăşurarea consultaţiilor cu părinţii, pe teme educaţionale;
j)        conlucrează cu comisiile de ocrotirea a minorilor, cu organele de autoritate tutelară sau cu organizaţiile nonguvernamentale cu atribuţii în acest sens, în vederea soluţionării situaţiei elevilor care au nevoie de ocrotire;
k)      sprijină conducerea unităţii de învăţământ în întreţinerea şi modernizarea bazei materiale;
l)        are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a activităţii elevilor, în internate şi în cantine.
Art.293. Consiliul reprezentativ al părinţilor/Asociaţia de părinţi pot atrage resurse financiare extrabugetare, constând în contribuţii, donaţii, sponsorizări etc., venite din partea unor persoane fizice sau juridice din ţară şi străinătate, care vor fi utilizate pentru:
         a) modernizarea şi întreţinerea patrimoniului liceului, a bazei materiale şi sportive;
          b) acordarea de premii şi de burse elevilor;
          c) sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare;
          d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situaţie materială precară;
          e) alte activităţi care privesc bunul mers al unităţii de învăţământ sau care sunt aprobate de adunarea generală a părinţilor.
(2) Personalul didactic nu operează cu aceste fonduri.
(3) Fondurile colectate în condiţiile aliniatului (1) se cheltuiesc numai prin decizia organizaţiilor părinţilor, din proprie iniţiativă, sau în urma consultării consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.
Art.294. (1) Colectarea şi administrarea sumelor destinate întreţinerii, dezvoltării şi modernizării bazei materiale a unităţii de învăţământ, reprezentând o cotă-parte din contribuţia prevăzută la art. 48  se face numai de către consiliul reprezentativ al părinţilor.
             (2) Personalul didactic nu operează cu aceste fonduri.
             (3) Fondurile colectate de consiliul reprezentativ al părinţilor se cheltuiesc numai prin decizia acestuia, din propria iniţiativă sau în urma consultării consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ..

CAPITOLUL VIII – REGULI PRIVIND PROTECTIA, IGIENA SI SECURITATEA IN MUNCA

VIII.1. DISPOZIŢII GENERALE

Art.295. Regulamentul Intern stabileşte norme de conduită şi de disciplină, principii în relaţiile de muncă şi reglementări în raporturile de muncă, care se aplică în cadrul  unităţii.
Art.296. Temeiul legal îl constituie Legea nr. 53/2003 - CODUL MUNCII, republicată legislaţia muncii la data întocmirii prezentului Regulament Intern, precum si prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al  Unităţilor din Învăţământul Preuniversitar.
Art.297.Regulamentul Intern se aplică tuturor salariaţilor , indiferent de natura şi durata contractului individual de muncă.
Prezentul regulament  se aplică salariaţilor şi în cazurile  în care îşi desfăşoară activitatea în alte locuri unde îşi  îndeplineşte obiectul său de activitate.
De asemenea, prevederile prezentului regulament se aplică şi personalului din alte societăţi care se află în delegaţie sau sunt detaşaţi în cadrul unităţii, precum şi elevilor ori studenţilor care efectuează practica în cadrul acesteia.
Art.298 Regulamentul Intern este intocmit cu consultarea sindicatului, iar în lipsa acestuia de reprezentanţi ai salariaţilor; în relaţia cu sindicatul reprezentativ, punctele de vedere divergente se negociază pentru soluţii convenite de comun acord.
Art299. In aplicare, Regulamentul Intern se completează cu proceduri interne care documentează şi reglementează activităţi specifice, esenţiale.
Art.300. Procedurile nu afectează conţinutul Regulamentului Intern; ele includ dar nu se limitează la: scop, cerinţe generale şi specifice, responsabilităţi, formulare şi circuit, auditarea implementării şi respectării prevederilor.
Art.301 Nerespectarea prevederilor Regulamentului Intern şi procedurilor conexe acestuia constituie abatere de la normele de conduită, ordine şi disciplină instituite şi se sancţionează ca abatere disciplinară, în raport cu fapta şi prevederile legale.
Art. 302.Prezentul regulament cuprinde ţn principal:
          a.    Reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încălcare a  demnităţii;
           b.   Drepturile şi obligaţiile părţilor;
c.     Norme de conduită profesională şi morală
d.    Reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă
e.    Reguli privind disciplina muncii
            f.      Abaterile şi sancţiunile disciplinare;
            g.     Reguli referitoare la procedurile disciplinare;
          h.    Procedura soluţionării cererilor şi reclamaţiilor individuale ale salariaţilor;
          i.    Modalităţile de aplicare a altor dispozitii legale sau contractuale specifice;  

VIII.2.REGULI PRIVIND RESPECTAREA NEDISCRIMINĂRII ŞI AL ÎNLĂTURĂRII ORICĂREI FORME DE ÎNCĂLCARE A DEMNITĂŢII.

Art.303.  În relaţiile de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament  faţă de  salariaţii din    LIPSEŞTE TEXTUL!!!!!!!!!!                                                                  
Art.304. Relaţiile de muncă se bazează pe principiul consensualităţii şi al bunei credinţe. Pentru buna desfăşurare a relaţiilor de muncă, participanţii la raporturile de muncă se informează şi se consultă reciproc, în condiţiile legii, ale prezentului regulament şi al Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor din Învăţământul Preuniversitar.
Art.305. Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârsta, apartenenţa naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine sociala, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţa ori activitate sindicală, este interzisă.
Art.306 Unitatea va asigura confidenţialitatea datelor privitoare la rasa, naţonalitatea, etnia, apartenenţa sindicală, religia, sexul, orientarea sexuală sau a altor date cu caracter privat ce privesc persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.
Art. 307.În cazul încălcării de către angajaţi a demnităţii personale a altor angajaţi sau în cazul unor manifestari de hărţuire sexuală, se aplică sancţiuni disciplinare.
Art.308. (1)Salariaţii beneficiază, fără discriminare, de condiţii de muncă adecvate activităţii
defăşurate, de protecţie socială, de protecţie a muncii, de igiena şi securitate în
muncă, de respectarea demnităţii şi a conştiinţei personale.
    (2)Tuturor salariaţilor care prestează o muncă li se recunoaşte dreptul la plata  pentrumunca depusă, dreptul la negocieri colective şi individual, dreptul la protecţia datelor cu caracter personal, precum şi dreptul la protecţie împotriva concedierilor nelegale.
Art.309. Salariaţii nu pot renunţa la drepturile prevăzute prin lege sau Contractele Colective de Munca aplicabile; orice tranzacţie prin care se urmăreşte renunţarea la drepturile recunoscute de lege salariaţilor sau limitarea acestor drepturi, este lovită de nulitate.
Art.310. (1)Se asigura egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, luând în considerare capacităţile, nevoile şi aspiraţiile diferite ale persoanelor de sex masculin şi feminin.
    (2)Se asigură tratamentul egal între femei şi barbati în:
a.    relaţiile de muncă;
b.    accesul la formarea profesională, promovare, sănătate, informaţie;
           c.   participarea la luarea deciziilor.
Art.311. Maternitatea nu constituie motiv de discriminare.
Art. 312.Salariaţii şi angajatorul se pot asocia liber pentru apărarea drepturilor şi promovarea intereselor lor profesionale, economice şi sociale.
Art. 313. Salariaţi, fără discriminare, pot adera în mod liber la sindicate, la alegerea lor.
Art.314. Se recunoaşte salariaţilor exerciţiul dreptului sindical, cu respectarea drepturilor şi libertăţilor garantate prin Constitute, Codul Muncii, legile speciale şi Contractul Colectiv de Muncă.
    Art.315. La cererea membrilor lor, sindicatele pot să-i reprezinte pe salariaţi în conflictele de drepturi.
Art.316. Reprezentanţilor aleşi în conducerea sindicatelor li se asigură protecţia contra oricăror forme de condiţionare, constrângere sau limitare a exercitării funcţiilor lor, conform prevederilor legale şi Contractului Colectiv de Muncă .
Art.317. In  Liceul Teoretic „Mihail Săulescu”.sunt interzise:
a.    Încadrarea în muncă a persoanelor cu vârsta sub 16 ani;
b.    Încadrarea în locuri de muncă grele, vătămătoare sau periculoase, stabilite conform legii, a persoanelor cu vârsta sub 18 ani;
c.    Încheierea de Contracte Individuale de Muncă fără respectarea condiţiilor legale şi cele din Contractele Colective de Muncă aplicabile;
d.    Încadrarea în muncă a persoanelor puse sub interdicţie judecătorească ;
e.    Încheierea unui Contract Individual de Muncă în scopul prestării unei munci sau unei activităţi ilicite sau imorale.
Art.318. Drepturile şi obligaţiile privind relaţiile de muncă dintre Liceul Teoretic „Mihail Săulescu” şi salariaţii săi se stabilesc prin negociere între angajator, prin consultarea sindicatului sau a reprezentanţilor salariaţilor, în cadrul Contractului Colectiv de Muncă şi a Contractelor Individuale de Muncă, cu excepţia situaţiilor expres prevăzute de lege.
Art.319. Prin Regulamentul Intern, se stabilesc clauze privind condiţiile de muncă, precum şi alte drepturi şi obligaţii ce decurg din raporturile de muncă, în principal:
a.    Condiţiile de muncă, sănătatea şi securitatea în muncă, normarea şi protecţia muncii
b.    Măsuri de protecţie şi facilităţi acordate salariaţilor;
c.    Formarea profesională;
d.    Alte prevederi în legătură cu drepturile şi obligaţiile părţilor;
e.  Drepturile şi obligaţiile angajatorului;
f.   Drepturile şi obligaţiile generale ale salariaţilor.
    Art.320. Raporturile individuale de muncă se reglementează prin Contractul Individual de Muncă.
    Art.321.(1)Contractul Individual de Muncă se încheie pe durata nedeterminată.
(2)Prin excepţie, Contractul Individual de Muncă se poate încheia şi pe perioadă
determinată, în condiţiile expres prevăzute de lege.
    Art.322. Contractele Individuale de Muncă se încheie în baza consimţământului părţilor, în formă scrisă, în limba română, cu respectarea legislaţiei aplicabile; obligaţia revine angajatorului.
    Art.  323.(1) Contractul Individual de Muncă trebuie, obligatoriu, să cuprindă toate elementele de identificare, clauze generale şi clauze specifice - care se definesc distinct, conform cu  dispoziţiile prevăzute de lege ori negociate,          cu condiţia de a nu contraveni normelor imperative, ordinii publice şi bunelor moravuri.
 Sunt considerate clauze specifice: clauza cu privire la formarea profesionala, clauza de neconcurenţă, clauza de mobilitate, clauza de confidenţialitate.
    Art.324. Clauzele Contractului Individual de Muncă nu pot conţine prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative
    Art.325.Anterior încheierii sau modificării Contractului Individual de Muncă, Liceul Teoretic „Mihail Săulescu”.
(1)    are obligaţia de a informa persoana care a solicitat angajarea ori, după caz, salariatul, cu privire la clauzele esenţiale pe care intenţionează să le înscrie în contract sau să le modifice.
(2)    Elementele de informare trebuie  să se regăsească şi în conţinutul Contractului Individual de Muncă.
(3)    Modificarea unuia dintre elemente în timpul executării Contractului Individual deMuncă, impune încheierea unui act adiţional la contract, în termen de 20 zile lucrătoare de la data apariţiei modificării.
        Art.326. Munca prestată în temeiul unui Contract Individual de Muncă conferă salariatului vechime în muncă.
    Art.327 (1)În vederea participării la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante, informaţiile în legătură cu persoana canditatului se pot solicita de la terţi, numai cu privire la activităţile îndeplinite şi la durata angajării şi numai cu inştiinţarea prealabilă a celui în cauză
(2)La angajare se va solicita candidatului, după caz, şi certificat de cazier, pentru a se
constata că acesta nu este pus sub interdicţie privind exercitarea unei anumite profesii.
        Art.328. Angajarea în muncă se face numai în baza unui certificat medical - cu respectarea competenţei şi procedurii legale - care să constate faptul că cel în cauză este apt pentru prestarea acelei munci; certificatul medical este obligatoriu şi în alte situaţii prevăzute de lege sau prin Contractul Colectiv de Muncă.
        Art.329.Pentru verificarea aptitudinilor salariatului se poate stabili o singură perioadă de probă, cu durata şi modalităţile de verificare definite prin negociere colectivă. Prin excepţie, salariatul poate fi supus la o nouă perioadă de probă numai în condiţiile menţionate de art.32 alin(2) din Legea nr.53/2003-Codul Muncii, republicată.
        Art.330. În cazul în care salariatul urmează să-şi desfăşoare activitatea în străinătate, acesta va fi informat în timp util asupra clauzelor generale, particularităţilor specifice condiţiilor de muncă şi prevederilor legii speciale care reglementează condiţiile specifice de muncă în străinătate.
        Art.331.Contractul Individual de Muncă, în toate etapele derulării lui, se tratează în condiţiile stipulate de lege, de legile speciale.
Art.332. Liceul Teoretic „Mihail Săulescu” ţine evidenţa strictă a tuturor salariaţilor săi, cu respectarea prevederilor Legii nr.53/2003-Codul Muncii, republicată şi HG 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor.
    Art.333. (1)Statele  de plată precum şi  celelalte  documente justificative  care  demonstreazăefectuarea plăţii salariului către salariatul îndreptăţit, se păstrează şi se arhivează de către unitate, în aceleaşi condiţii şi termene ca în cazul actelor contabile, conform legislaţiei în materie.
(2).Plata salariului se dovedeşte prin modalităţi prevăzute de lege.
        Art.334.  La solicitarea salariatului, angajatorul are obligaţia să elibereze  documentele care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, vechimea în muncă, în meserie şi în specialitate.

 VIII.3.        DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

VIII.3.1.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ANGAJATORULUI

Art.  334.     Liceul Teoretic „Mihail Săulescu” are în principal următoarele drepturi:
a.    Să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii şi să ia măsurile necesare pentru eficientizarea activităţii.
b.    Să stabilească  atribuţiile de serviciu corespunzătoare pentru fiecare  salariat, în
condiţiile legii.
c.    Să repartizeze sau să redistribuie salariaţii pe posturi conform pregătirii şi aptitudinilor fiecăruia în vederea îndeplinirii obiectivelor.
d.    Să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariaţi, indiferent de funcţie, sub rezerva legalităţii lor, cu respectarea Contractului Individual de Muncă şi a fişei postului.
e.    Să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu şi să ia măsurile de eliminare a disfuncţionalităţilor şi deficienţelor constatate.
f.    Să constate savârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiuni, în conformitate cu prevederile legale ale Regulamentului Intern şi Codului Muncii.
g.    Să stabilescă obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile de evaluare a realizării acestora.
Art.       Liceul Teoretic „Mihail Săulescu” are, in principal, următoarele obligaţii:
a.    Să informeze salariaţii cu privire la condiţiile de muncă, elementele relaţiilor de muncă, atribuţiile şi răspunderile din Fişa postului  - anexată  la încheierea/ modificarea Contractului Individual de Muncă.
b.    Să asigure evaluarea şi utilizarea corespunzătoare a resurselor de orice natură.
c.    Să asigure accesul salariaţilor la serviciul medical de medicina muncii, conform
prevederilor legale.
        d.  Să asigure condiţii corespunzatoare pentru aplicarea măsurilor de protecţie şi igiena muncii, precum şi paza contra incendiilor, conform normelor în vigoare.
        e.   Să acorde salariaţilor drepturile ce decurg din lege, şi din Contractele Individuale de Muncă.
    f.    Să se consulte cu reprezentanţii salariaţilor sau cu sindicatul din unitate privind deciziile ce implică drepturile şi interesele salariaţilor
        g.   Să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, să reţină şi să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii.
h.   Să infiinţeze Registrul General de Evidenţă a salariaţilor în format electronic, să dispună completarea şi operarea înregistrărilor, conform legii, precum şi să asigure prezentarea acestuia    spre control organelor abilitate
i.  Să întocmească dosarul personal al fiecărui salariat cu respectarea componenţei minime  prevazută în lege şi să elibereze, la cererea persoanelor îndreptăţite, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului - recomandări, caracterizări, adeverinţe, etc
j.   Să asigure confidenţialitatea datelor personale ale salariaţilor.
k.   Să asigure condiţii corespunzătoare de muncă, securitate şi sănătate a salariaţilor, precum  şi să ia măsuri pentru protejarea vieţii şi integrităţii fizice, în toate aspectele legate de muncă.
1.    Să aplice şi să respecte prevederile legale din domeniul muncii şi asigurărilor sociale.
m.  Să stabilească, cu consultarea sindicatelor, pentru toate categoriile de salariaţi, programul de lucru şi să-l respecte.
n.  Să asigure încadrarea salariaţilor pe funcţii, meserii şi locuri de muncă, respectând
     reglementările privind angajarea în funcţie de nivelul de pregătire, profesie, competenţă , experienţa profesională şi starea de sănătate.
o. Să asigure controlul în toate structurile şi la toate nivelurile, inclusiv privind desfăşurarea muncii în siguranţă.
             p. Să asigure salariaţilor acces periodic la formarea profesională şi atestarea acestora, în funcţie de necesităţi.
              q. Să evalueze realizarea obiectivelor de performanţă individuală a salariaţilor, stabilite prin fişa postului, numai pe baza criteriilor de evaluare a realizării acestora.
 r. Să asigure, pentru toţi salariaţii, legitimaţii de serviciu, ecusoane şi alte documente necesare.
s. Să asigure soluţionarea operativă a solicitărilor salariaţilor care se dovedesc
   întemeiate şi legale.
t. Să despăgubească salariarul, în situaţia în care acesta a suferit un prejudiciu material sau moral din culpa angajatorului, în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau în legatură cu serviciul, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractual, în cuantumul şi  modalităţile stabilite de către instanţă de judecata competentă.
u.  Să ia măsuri împotriva oricăror acte de discriminare.
v.   Să respecte dreptul la greva al salariaţilor.


VIII.3.2.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE SALARIAŢILOR Liceului Teoretic „Mihail Săulescu”

Art.  335.     Salaria’ii au în principal următoarele drepturi:
a.    Dreptul la salarizare pentru munca depusă.
b.    Dreptul la asistenţă medicală, pensii şi alte drepturi de asigurări sociale de stat, potrivit legii.
c.    În condiţiile în care nu este afectată activitatea şi nu se încalcă clauzele specifice, inclusiv incompatibilităţi pentru cumulul unor funcţii, salariaţii au dreptul,conform legii, de a cumula mai multe funcţii pe care le deţin în baza unor Contracte Individuale de Muncă, beneficiind de salariu corespunzător pentru fiecare dintre acestea
d.    Dreptul la repaus zilnic şi săptămânal, asigurat în condiţiile stipulate prin
prevederile legale
e. Dreptul la concediu de odihnă anual, plătit conform cu prevederile Contractului Individual de Muncă.
f. Dreptul la concediu de odihnă nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunţări sau limitări.
g. Dreptul la concediu medical, maternitate, pentru creşterea şi îngrijirea copilului care se asigură conform prevederilor legilor specifice de reglementare.
h. Dreptul la alte concedii care se asigură conform Codului Muncii aplicabil.
i. În perioada concediului de incapacitate temporară de muncă, de maternitate, pentru creşterea şi îngrijirea copilului, raporturile de muncă nu pot înceta şi nu pot fi modificate decât din iniţiativa salariatului.
i. Dreptul la egalitate de şanse şi de tratament pe toată perioada de exercitare a activităţii.
h. Dreptul la demnitate în muncă - respectarea demnităţii şi a conştiinţei, fără discriminare.
l.  Dreptul la protecţia datelor personale.
m. Dreptul la protecţia muncii, la igiena muncii, la sănătate şi securitate în muncă precum şi dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de muncă care se asigură conform prevederilor legale,  ale prezentului regulament.
n. Dreptul de acces la formarea profesională - se asigură conform planului anual de formare profesională. Formarea profesională şi modalităţile concrete de realizare se definesc prin prevederile legale şi deciziile emise de Liceul Teoretic „Mihail Săulescu”
o. Promovarea personalului în funcţii, grade, trepte sau dobândirea de nivele superioare de salarizare se realizează în conformitate cu procedurile şi reglementările interne, cu respectarea Codului Muncii şi deciziile emise de Liceul Teoretic „Mihail Săulescu.”
p. Dreptul la protecţie în caz de concediere conform prevederilor legale şi ale Contractului Colectiv de Muncă aplicabil. Salariaţii au dreptul la protecţie împotriva concedierilor nelegale.
r. Dreptul la demisie comunicată prin notificare scrisă cu / fără motivare, cu respectarea prevederilor prezentului regulament şi a Codului Muncii.
s. Dreptul la negociere individuală şi colectivă a clauzelor contractuale în raporturile de muncă.
t. Dreptul de a participa la acţiunile colective organizate sau convenite în parteneriat cu sindicatele.
u. Dreptul de a constitui şi adera la un sindicat şi să exercite orice mandat în cadrul acestuia precum şi dreptul de asociere în organizaţii profesionale.
v.   Dreptul la informare şi consultare.
x.   Alte drepturi prevăzute de lege sau de Contractul Colectiv de Muncă în vigoare.

Art.  336     Salariaţii au în principal următoarele obligaţii:    
a.    Să cunoască şi să respecte sistemul de norme şi reguli instituit în decizii de Liceul Teoretic „Mihail Săulescu” prin  Contract Individual de Muncă, Regulamentul Intern şi procedurile de aplicare, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, decizii şi ordine ale conducerii, reglementări, proceduri şi instrucţiuni specifice, care le-au fost aduse la cunoştinţă.
b.    Să   respecte programul de lucru conform orelor fixate şi să folosească cu eficienţă timpul de lucru- absenţele, zi/zile/fracţiuni zi, inclusiv pentru întârzieri la program, daca nu reprezintă practica curentă, se pot justifica prin documente: bilet de voie, cerere învoire interes personal/ recuperare, concediu odihnă şi alte concedii etc.
Documentele aprobate se transmit de regulă anticipat; situaţiile în care programul de lucru este afectat din motive obiective ( ex. trafic, meteo etc.) se tratează punctual
c.    Să respecte şi să îndeplinească sarcinile stabilite prin fişa postului.
d.    Să respecte normele de disciplina muncii.
e.    Să prevină orice faptă care ar putea să aducă prejudicii societăţii.
f.    Să înştiinţeze ierarhic, de îndată ce au luat cunoţtinţă de existenţa oricăror nereguli în legătură cu activitatea sau a unor greutăţi ce periclitează realizarea sarcinilor de serviciu
g. Să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă situaţiile cu risc de accident de muncă sau îmbolnăvire profesională, să nu se expună şi să nu expună alţi salariaţi la pericole de accidentare sau îmbolnăvire profesională.
h. Să deconecteze de la sursa de energie electrică toate aparatele şi utilajele, cu excepţia aparatelor şi utilajelor ce necesită alimentarea continuă cu energie electrică, să închidă instalaţiile şi să verifice respectarea normelor PSI, ori de câte ori părăseşte locul de muncă.
i. Să-si aducă contribuţia, atunci când este cazul, la aplicarea normelor de protecţie civilă.
j. Să se supună auditului şi controalelor de sistem privind activitatea desfăşurată şi comportamentul la locul de munca.
k. Să dea dovadă de fidelitate faţă de angajator în executarea sarcinilor de serviciu; să refuze executarea oricăror lucrări străine de interesele societăţii sau care nu fac parte din programele de lucru.
1.    Să nu desfăşoare activităţi cu caracter politic în unitate.
m. Să păstreze secretul de serviciu şi să folosească informaţiile pe care le deţin strict în domeniul profesional.
n.   Să respecte confidenţialitatea nivelului salarial.
o. Să participe la acţiuni organizate de conducerea Liceul Teoretic „Mihail Săulescu”pentru promovarea imaginii  ( Expoziţii, Târguri de joburi, etc.)
p. La încetarea raporturilor de muncă, salariaţii au obligaţia să restituie ecusoanele, legitimaţiile de serviciu, să predea lucrările şi bunurile care le-au fost încredinţate în vederea exercitării atribuţiilor de serviciu şi să-şi facă obligatoriu Nota de Lichidare.
q. La schimbarea titularilor — executanţi şi conducători — se predau/preiau obligatoriu documentele, activităţile şi stadiul acestora, corespondenţa, etc., pe suport scris şi/ sau IT sub confirmare ierarhică prin Proces Verbal de predare- primire.
r. Să nu părăsească locul de muncă, în timpul programului, fără aprobarea şefului ierarhic. Părăsirea locului de muncă, în alte condiţii, constituie abatere disciplinară.
s. Salariaţii care au primit în folosinţă, de la instituţie, telefoane mobile au obligaţia să le poarte deschise, în permanenţă asupra lor, pentru a fi apelaţi în situaţiile de urgenţă, legate de soluţionarea problemelor profesionale.
t. Să se prezinte la lucru în ţinută vestimentară decentă şi în deplină capacitate de muncă, pentru a putea executa în bune condiţii sarcinile şi obligaţiile de muncă.
u. Să comunice conducerii instituţiei- în termen de 5 zile - orice modificare a datelor de stare civilă, domiciliu, telefon, nivel studii, alte date personale.
v. Să despăgubească instituţia pentru toate pagubele materiale produse din vină şi în legătură cu munca lor, în condiţiile legii.


VIII.4.    REGULI   PRIVIND  PROTECŢIA, IGIENA ŞI  SECURITATEA ÎN MUNCĂ

Art.337.    Conducerea Liceul Teoretic „Mihail Săulescu” are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru   asigurarea securităţii şi protecţiei sănătăţii lucrătorilor, prevenirea riscurilor profesionale, informarea şi instruirea lucrătorilor, precum şi asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare derulării acestor activităţi.
Art.338. La nivelul Liceul Teoretic „Mihail Săulescu” organizarea activităţilor de prevenire şi protecţie este realizată de către angajator, în condiţiile prevăzute de Legea nr.319 / 2006.
Instituţia are contract cu un Serviciu Extern de prevenire şi protecţie,  cu atribuţii stabilite prin    norme legale şi decizii interne.
    Art.339. (1)Comitetele  de  securitate  şi  sănătate  în muncă  sunt  formate  din reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, pe de o parte, şi reprezentanţi ai angajatorului, în număr egal cu cel al reprezentanţilor lucrătorilor, precum şi medicul de medicina muncii, pe de altă parte.
(2)Rolul comitetelor de securitate şi sănătate în muncă este, pe de o parte, cel de a stabili
sistemul de factori tehnici şi de mediu nocivi care acţionează asupra salariaţilor în
procesul muncii, precum şi de a propune măsurile ce se impun pentru prevenirea
riscurilor de accidente de muncă şi îmbolnăvire profesională a personalului, iar pe de
altă parte,  cel de a urmări şi analiza modul în care se aplică şi se respectă
reglementările legale privind securitatea şi sănătatea în muncă.
(3)Componenţa  fiecarui  comitet se stabileşte în conformitate cu prevederile  HG
nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, iar atribuţiile vor fi stabilite în
conformitate cu prevederile normelor metodologice amintite şi Regulamentul propriu
de funcţionare, membrii se nominalizeză prin decizia conducerii instituţiei.

    Art.340. (1)Liceul Teoretic „Mihail Săulescu” organizează şi asigură instruirea salariaţilor săi în domeniul protecţiei muncii, igienei şi sănătăţii în muncă prin instructaj introductiv general, instructaj la locul de muncă, instructaj periodic şi suplimentar, alte forme de pregătire şi instruire.
Instruirea va fi efectuată înainte de începerea efectivăa activităţii.
(2)Instructajul introductiv general - se face la angajare pentru toţi salariaţii, inclusiv pentru cei cu perioada de probă, la  reluarea activităţii după o întrerupere de peste 3 luni, detaşaţi, elevi, studenţi si alte persoane aflate temporar în unitate, cu scopul de a informa despre activităţile specifice şi principalele măsuri de protecţia muncii care trebuie respectate.
(3)    Instructajul la locul de muncă - se face de conducătorul direct, la prezentarea salariatului ca nou angajat sau la  schimbarea locului de muncă,  în funcţie de natura muncii / aparatura/ instalaţii/utilaje deservite.
(4)    Instructajul are la bază Norme Specifice de Securitate în Muncă şi instrucţiuni proprii
pentru locul de muncă respectiv, în scopul prezentării riscurilor şi măsurilor de
prevenire specifice.
(5)    Admiterea la lucru a personalului instruit se face numai după ce şeful ierarhic superior
celui care a făcut instructajul a verificat că salariatul şi-a insuşit cunoştinţele de
securitate şi sănătate a muncii.
Art. 341.      Toate instructajele de securitate şi sănătate în muncă se consemnează obligatoriu în  Fişa    Individuală de Instructaj cu indicarea materialului predat, a duratei şi datei instruirii şi se semnează de salariatul instruit şi salariaţii care au efectuat / verificat instructajul.
Art.342.        Fişa de instructaj se întocmeşte pentru toţi salariaţii, este menţinută în sistemul de instructaj la zi şi este păstrată de conducătorul locului de muncă.
Art. 343.        Tematica instruirii se stabileşte în raport cu faza instruirii, prevederile legale, normele specifice de protecţia muncii, instrucţiunile proprii specifice activităţii.
Art.344.      Pentru protecţia împotriva factorilor de risc, de accidentare şi de îmbolnăviri profesionale, se asigură salariaţilor echipament individual de protecţie în sortiment, număr, cerinţe de acordare stabilite prin lege, normative cadru de acordare şi utilizare şi normativul intern, astfel încât să satisfacă cerinţele de securitate.
Art.345.       Pentru prevenirea îmbolnăvirilor profesionale, se acordă salariaţilor în drept materiale igienico-sanitare şi alimentaţie de protecţie.
Art.346.     Drepturile salariaţilor din locurile de activitate care, conform prevederilor legale şi buletinelor de expertizare, se încadrează la condiţii deosebite de solicitare fizică sau neuro-psihică, factori nocivi de natură fizică, chimică, biologică, etc. şi alte activităţi care sunt tratate ca expuneri în aceleaşi condiţii, se negociază punctual.
Art.347.Protecţia maternităţii la Liceul Teoretic „Mihail Săulescu” se va respecta în conformitate cu prevederile  O.U.G. nr. 96 / 2003  
      (1.1) Prezentul regulament se completează cu dispoziţiile Ord. 96/2003, Art. 2 privind protecţia maternităţii la locul de muncă.
a) protecţia maternităţii este protecţia sănătăţii şi/sau securităţii salariatelor gravide şi/sau mame la locurile lor de muncă;
b) locul de muncă este zona delimiată în spaţiu, în funcţie de specificul muncii, înzestrată cu mijloacele şi cu materialele necesare muncii, în vederea realizării unei operaţii, lucrări sau pentru îndeplinirea unei activităţi de către unul ori mai mulţi executanti, cu pregătirea şi îndemânarea lor, în condiţii tehnice, organizatorice şi de protecţie a muncii corespunzătoare, din care se obţine un venit în baza unui raport de muncă ori de serviciu cu un angajator;
c) salariata gravidă este femeia care anunţă în scris angajatorul asupra stării sale fiziologice de graviditate şi anexează un document medical eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist care să îi ateste această stare;
d) salariata care a născut recent este femeia care şi-a reluat activitatea după efectuarea concediului de lăuzie şi solicită angajatorului în scris măsurile de protecţie prevăzute de lege, anexând un document medical eliberat de medicul de familie, dar nu mai târziu de 6 luni de la data la care a născut;
e) salariata care alăptează este femeia care, la reluarea activităţii după efectuarea concediului de lăuzie, îşi alăptează copilul şi anunţă angajatorul în scris cu privire la începutul şi sfârşitul prezumat al perioadei de alăptare, anexând documente medicale eliberate de medicul de familie în acest sens;
f) dispensa pentru consultaţii prenatale reprezintă un număr de ore libere plătite salariatei de către angajator, pe durata programului normal de lucru, pentru efectuarea consultaţiilor şi examenelor prenatale pe baza recomandării medicului de familie sau a medicului specialist;
g) concediul postnatal obligatoriu este concediul de 42 de zile pe care salariata mamă are obligaţia să îl efectueze după naştere, în cadrul concediului pentru sarcină şi lauzie cu durata totală de 126 de zile, de care beneficiază salariatele în condiţiile legii;
h) concediul de risc maternal este concediul de care beneficiază salariatele prevăzute la lit. c)-e) pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lor şi/sau a fătului ori a copilului lor.
(1.2)    Angajatorii au obligaţia să adopte măsurile necesare, astfel încât:
a) să prevină expunerea salariatelor prevăzute la art. 32 (art. 2 Ord 96/2003) lit. c)-e) la riscuri ce le pot afecta sănătatea şi securitatea;
b) salariatele prevăzute la art. art. 32 (art. 2 Ord 96/2003) lit. c)-e) să nu fie constrânse să efectueze o muncă dăunătoare sănătăţii sau stării lor de graviditate ori copilului nou-născut, după caz.
(1.3) Pentru toate activităţile susceptibile să prezinte un risc specific de expunere la agenţi, procedee şi condiţii de muncă, a căror listă este prevăzută în anexa nr. 1, angajatorul este obligat să evalueze anual, precum şi la orice modificare a condiţiilor de muncă natura, gradul şi durata expunerii salariatelor prevăzute la art. 32 (art. 2 Ord 96/2003) lit. c)-e), în scopul determinării oricărui risc pentru securitatea sau sănătatea lor şi oricărei repercusiuni asupra sarcinii ori alaptării.
(2) Evaluările prevăzute la alin. (1) se efectuează de către angajator, cu participarea obligatorie a medicului de medicina muncii, iar rezultatele lor se consemnează în rapoarte scrise.
(1.4)    Angajatorul are obligaţia sa păstreze confidenţialitatea asupra stării de graviditate a salariatei şi nu va anunţa alţi angajaţi decât cu acordul scris al acesteia şi doar în interesul bunei desfăşurari a procesului de muncă, când starea de graviditate nu este vizibilă.
(1.5)    În cazul în care o salariată se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 32 (art. 2 Ord 96/2003) lit. c)-e) şi desfăşoară la locul de munca o activitate care prezintă riscuri pentru sănătatea sau securitatea sa ori cu repercusiuni asupra sarcinii şi alăptării, în sensul celor prevăzute la art. 36 (art. 5 Ord 96/2003) alin. (1), angajatorul este obligat să îi modifice în mod corespunzător condiţiile şi/sau orarul de muncă ori, dacă nu este posibil, să o repartizeze la alt loc de muncă fără riscuri pentru sănătatea sau securitatea sa, conform recomandării medicului de medicina muncii sau a medicului de familie, cu menţinerea veniturilor salariale.

Art.348.     Prevederile privind microclimatul de la locul de muncă se tratează conform prevederilor legale şi prin negociere cu reprezentanţii salariaţilor.
Art.349.      Controalele medicale periodice vor fi asigurate gratuit de către angajator, potrivit prevederilor legale şi prezentului regulament.
Art.350.
(1)    În scopul prevenirii accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale Liceul Teoretic „Mihail Săulescu” se obligă:
a.    Să asigure evaluarea riscurilor privind sănătatea şi securitatea în muncă, precum şi reevaluarea acestora în cazul modificării condiţiilor de muncă, cu propunerea de măsuri corespunzatoare la toate locurile de muncă
b.    Să asigure autorizarea funcţionării din punctul de vedere al protecţiei muncii şi să ceară revizuirea autorizaţiei în cazul modificării condiţiilor de muncă autorizate;
(2)    În scopul prevenirii accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale, salariaţilor
 li se interzice:
a.    Să păstreze materialele toxice, inflamabile sau explozive în  alte locuri decât cele special amenajate;
b.    Să introduca rechizite de fumat sau să fumeze în alte locuri decat cele special
amenajate pentru fumat;
c.    Să îndepărteze neautorizat dispozitivele de protecţie ale utilajelor sau să lucreze fără ele;
d.    Să intervină la partea electrică sau mecanică a aparaturii din dotare ori a utilajelor, dacă nu au calificarea necesară;
e.    Să lucreze şi să folosească surse de foc fără permis de lucru special;
f.    Să lase fără supraveghere aparatura, maşinile şi instalaţiile în funcţiune;
g.   Să blocheze căile de acces, de evacuare şi de intervenţie în caz de incendiu în unitate.


VIII.5.   DISCIPLINA MUNCII   ŞI   RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ
VIII.5.1.REGULI DE BAZĂ PRIVIND DISCIPLINA MUNCII
Art.351.    Se tratează ca norme aplicabile privind disciplina, pe fondul responsabilităţilor ce revin structurilor şi salariaţilor:
a.    Decizii şi dispoziţii ale conducerii instituţiei;
b.    Programe, sarcini, dispoziţii ierarhice;
c.    Planuri de măsuri şi programe de activităţi interne;
d.    Proceduri şi Instrucţiuni;
e.    Regulamentul Intern;
f.    Regulament de Organizare şi Functionare şi Fisa postului.
Art. 352.    Implementarea legislaţiei şi dispoziţiilor ierarhice constituie obligaţie necondiţionată pentru cadrele de conducere, pe domeniul de activitate pentru care sunt abilitaţi.
Art.353.      Disciplina muncii poate fi definită ca ordinea necesară în cadrul executării raportului social de muncă prin respectarea, de către salariaţi, a unor reguli de disciplină sau norme de conduită care asigură eficient desfăşurarea muncii.
Art.354.     Răspunderea disciplinară constă într-un ansamblu de norme legale privind sancţionarea faptelor de încalcare, cu vinovaţie, a obligaţiilor de muncă, a ordinii interne, disciplinei la locul de muncă sau a normelor de comportare. Aceste fapte sunt denumite de lege abateri disciplinare.
Art.355.     Abaterea disciplinară este fapta în legatura cu munca, constând într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, Regulamentul Intern - inclusiv obligaţiile de muncă, normele de conduită, de disciplină, de protecţia muncii, de protecţia mediului, PSI, norme de igienă, Contractul Individual de Muncă, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici sau orice alte reglementări specifice.
Art. 356.     Condiţia necesară şi suficientă a declanşării răspunderii disciplinare este abaterea disciplinară săvârşită de către orice salariat, indiferent de funcţia sau postul pe care îl ocupă.
Art.357.      Răspunderea disciplinară este independentă de răspunderea patrimonială, contravenţională sau penală, dacă prin fapta săvârşită s-au încălcat şi obligaţii de muncă.
Răspunderea patrimonială, contravenţională sau penală  nu  exclude  răspunderea
disciplinară pentru fapta săvârşită, dacă prin aceasta s-au încălcat şi obligaţii de muncă.

   VIII.5.2.  SANCŢIUNI DISCIPLINARE

Art.358.   Angajatorul dispune de prerogativa disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor săi ori de câte ori constată sau ia la cunoştinţă că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară.
Art.359.    Sancţiunile disciplinare constituie mijloace de corecţie prevăzute de lege, cu un pronunţat caracter educativ, având ca scop apărarea ordinii interne, responsabilizarea pentru îndeplinirea conştiincioasă a îndatoririlor de serviciu şi respectarea normelor de comportare, precum şi prevenirea producerii unor acte de indisciplină.
Art.360.    Sancţiunile disciplinare pe care angajatorul le poate aplica, în cazul în care salariatul săvârşeşte o abatere disciplinară sunt stabilite - conform art.248 alin.(l) - Codul Muncii.
Art.361.     Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancţiune. Sancţiunea va fi consemnată în scris.
Art.362.   Constituie abateri disciplinare următoarele fapte:
a.    Încălcarea dispoziţiilor Regulamentului Intern, a prevederilor Contractului Colectiv de Muncă şi a clauzelor Contractului Individual de Muncă;
b.    Absenţele de la lucru fără învoire prealabilă, în cazul în care acestea nu sunt justificate ulterior de salariat, cu motive care să ateste imposibilitatea de a-şi anunţa absenţa;
c.    Întârzieri repetate la program;
d.    Întârziere sau neglijenţă în efectuarea lucrărilor;
e.    Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu, precizate în fişa postului, din vina salariatului;
f.    Exercitarea în afara cadrului legal sau omisiunea de a îndeplini atribuţiile prevăzute de lege;
g.    Refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile şi atribuţiile de serviciu, stabilite prin fişa postului sau dispoziţii ierarhice;
h.  Nerespectarea normelor interne de conduită în relaţiile  ierarhice sau directe  şi reciproce dintre salariaţi în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu;
i.    Părăsirea locului de muncă, înaintea terminării programului, fără aprobarea şefului ierarhic;
j.   Distrugerea cu intenţie / neautorizată  a documentelor de serviciu;
 k.  Nepurtarea echipamentului de protecţie şi de lucru;
1.   Nepurtarea ecusonului de către salariaţii care au această obligaţie;
m. Prestarea de servicii sau executarea de lucrări, altele decât sarcinile de serviciu, în timpul normal de lucru, în scopul obţinerii unor avantaje;
n. Facilitarea unor acte de indisciplină sau tăinuirea acestora, precum şi favorizarea unor subalterni în obţinerea de avantaje materiale în schimbul unor avantaje personale;
o. Nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor care au acest caracter;
p.  Împiedicarea colegilor de a-şi realiza obligaţiile de serviciu;
q.  Manifestări care aduc atingere prestigiului instituţiei;
r. Discriminarea directă sau indirectă faţă de un salariat bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârsta, apartenenţa naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă sau activitate sindicală;
s. Manifestări care aduc atingere onoarei sau probităţii profesionale, încălcarea demnităţii personale a salariaţilor indiferent de funcţie;
t.   Hărţuire indiferent de natura acesteia;
u.  Distrugerea cu intenţie/neautorizată de bunuri şi valori aparţinănd instituţieii;
v. Refuzul nejustificat de a presta munca suplimentară în caz de forţă majoră sau pentru lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlăturării producerii unor accidente;
w. Neparticiparea, fără justă cauză, la instructaje, cursuri de pregătire profesională, analiza activităţii periodice sau alte activităţi destinate ridicării nivelului profesional, organizate de instituţie.

Art.363.
(1)    Se consideră abatere disciplinară şi situaţia în care conducătorii nu dispun măsuri pentru aplicarea Regulamentului Intern şi măsuri de respectare a normelor de conduită şi de menţinere a unui climat de disciplină în cadrul colectivelor pe care le conduc.
(2)    Menţinerea acestei stări de lucru şi după sancţionare poate conduce la schimbarea din funcţie a conducătorului respectiv.
Art.364.      Abaterile disciplinare săvârşite de salariaţi, în perioada detaşării în altă unitate se sancţionează de conducerea unităţii la care aceaştia sunt detaşaţi cu respectarea prevederilor legale privind acordul conducerii.
Art.365.     Desfacerea Contractului Individual de Muncă - ca sancţiune disciplinară - nu se poate aplica în cazul celor detaşaţi la altă unitate decât de către conducerea care i-a detaşat.
Art.366. (1)Salariaţii din vina cărora nu au fost aplicate sancţiuni, răspund disciplinar, făcându-se vinovaţi de încălcarea îndatoririlor lor de serviciu.
(2)Răspund disciplinar cei care au competenţa de a aplica sancţiuni şi nu le aplică în timpul cel mai scurt de la constatarea abaterilor.
Art.367.     Sancţiunile disciplinare sunt prevăzute expres şi limitativ în lege: aplicarea, sub aspectul duratei şi cuantumului lor, trebuie să se facă cu respectarea riguroasă a dispoziţiilor legate, pe principiul legalităţii sancţiunii.
Art.368.       Procedura aplicării sancţiunii disciplinare se face cu respectarea reglementărilor legale pentru a asigura eficienţa combaterii unor acte şi comportări dăunatoare, pentru a garanta stabilirea exactă a faptelor, a asigura dreptul de apărare al salariaţilor, a prezenta informaţii complete, de a preveni sancţiuni nejuste.
    Art.369. (1)Angajatorul dispune cercetarea disciplinară prealabilă în cazul săvârşirii unei abateridisciplinare, din oficiu sau în baza unei propuneri, de regulă din partea şefului în subordinea căruia lucrează salariatul sau a altor persoane abilitate care au luat cunoştinţă de săvârşirea abaterii disciplinare.
(2)Propunerile se formulează în scris, motivate cu elemente în susţinere - faptele
consemnate ca abateri disciplinare, împrejurări, prevederi încălcate, consecinţe etc.,propuneri de sancţionare, avize şi rezoluţii ierarhice.

 VIII.6.  SOLUŢIONAREA PETIŢIILOR INDIVIDUALE ALE  SALARIAŢILOR

    Art.370. (1)Salariaţii au dreptul de a adresa, în scris, conducerii societăţii petiţii individuale, dar numai în legătură cu problemele proprii apărute la locul de muncă şi în activitatea desfăşurată.
(2)Prin petiţii se inteleg cererile sau reclamaţiile individuale pe care un salariat le adresează conducerii instituţiei, în condiţiile legii şi ale Regulamentului Intern.
(3)Petiţiilor anonime nu li se va da curs, acestea fiind clasate.
         
     Art.371. (1)Cererile sau reclamaţiile individuale vor fi adresate conducătorului unităţii şi vor fi înregistrate la registratură/secretariat.
(2)Conducatorul unităţii are obligaţia să comunice salariatului răspunsul său în termen de 30 de zile de la data primirii cererii sau a reclamaţiei, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă.
(3)În situaţia în care aspectele sesizate prin petiţia salariatului necesită o cercetare mai amănunţită, angajatorul poate prelungi termenul cu cel mult 15 zile.
Art.372
(1)    Salariaţii nu pot formula doua petiţii privitoare la aceeaşi problemă.
(2)    În situaţia în care un salariat adresează în aceeaşi perioadă de timp mai multe petiţii, cu acelaşi obiect, acestea se vor conexa, salariatul urmând să primească un singur răspuns.
(3)    Dacă, după trimiterea răspunsului, se primeşte o noua petiţie cu acelaşi conţinut sau care priveşte aceeaşi problemă, aceasta se clasează la numărul iniţial, făcându-se menţiune că s-a răspuns.
Art. 373        Cererile/reclamaţiile individuale ale salariaţilor care au ca obiect soluţionarea conflictelor de muncă referitoare la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă sau cererile privind raporturile juridice dintre partenerii sociali, se soluţionează potrivit procedurii prevăzute in titlul XII din Codul Muncii privind jurisdicţia muncii.


     
CAPITOLUL IX -   CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR

    Art.374.Clubul sportiv şcolar/Sectia de club sportiv şcolar în cadrul altei unităţi de învăţământ este de nivel liceal, iar personalitatea juridică aparţine unităţii de învăţământ în care funcţionează.(conform Legii Educaţiei naţionale1/2011 art.42. alin(7).
 Art.375. Clubul sportiv şcolar/Secţia de club sportiv şcolar în cadrul altei unităţi de învăţământ are denumirea unităţii de învăţământ unde funcţionează şi foloseşte ştampila, sigiliul şi alte însemne proprii acesteia.
Art.376 Cluburile sportive şcolare au rolul de a selecţiona, pregăti şi promova elevii în activitatea sportivă de performanţă.
Art.377.Cluburile sportive şcolare îsi organizează şi desfăşoară activitatea pe baza planului-cadru specific, a programelor şcolare pe discipline sportive, a planului de şcolarizare şi a prezentului regulament.
Art.378. Toţi elevii cuprinşi în grupele de performanţă sunt înscrişi într-un Registru national al performaţelor sportive, în baza reglementărilor aprobate prin ordin al Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. (conform Legii Educaţiei naţionale1/2011 art.42. alin(12).
Art.379. Consiliul profesoral al clubului sportiv şcolar  este alcătuit din totalitatea personalului didactic de predare, cu norma de bază în unitatea de învăţământ respectivă, titular şi suplinitor şi are rol de decizie în domeniul instructiv-educativ. Personalul didactic auxiliar al unităţii de învăţământ este obligat să participe la şedinţele consiliului profesoral, atunci când se discută probleme referitoare la activitatea acestuia şi atunci când este invitat, absenţele nemotivate constituindu-se în abateri disciplinare. (2) Consiliul profesoral al unităţii de învăţământ în cadrul căreia funcţionează clubul sportiv şcolar/secţia de club sportiv şcolar este alcătuit din totalitatea personalului didactic de predare şi de instruire practică, cu norma de bază în unitatea de învăţământ respectivă, titular şi suplinitor şi are rol de decizie în domeniul instructiv-educativ.
 Art.380(1) Consiliul de administraţie funcţionează conform prevederilor Legii nr.1/2011, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi ale prezentului regulament. (2) Consiliul de administraţie are rol de decizie în domeniul organizatoric şi administrativ.Conducerea clubului sportiv şcolar/secţiilor de club sportiv şcolar în cadrul altei unităţi de învăţământ Art.18 Conducerea clubului sportiv şcolar/secţiilor de club sportiv şcolar în cadrul altei unităţi de învăţământ este asigurată de către directorul unităţii de învăţământ în cadrul căreia funcţionează clubul sportiv şcolar/secţia de club sportiv şcolar, ajutat, după caz, de un director adjunct sau de cadrul didactic coordonator al clubului sportiv şcolar/secţiilor de club sportiv şcolar.
Art.381. Coordonarea activitatii clubului sportiv şcolar/secţiilor de club sportiv şcolar în cadrul altei unităţi de învăţământ se asigură de către directorul adjunct/profesorul coordonator/cadre didactice de specialitate normate/încadrate la club. (2) În cazul în care coordonarea activitatii este asigurată de către un cadru didactic coordonator, numit prin decizia internă a directorului, acesta este şi membru de drept în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ. (3) Atribuţiile profesorului coordonator se stabilesc de către directorul unităţii de învăţământ, respectându-se specificul activităţii.
Art.382. Cluburile sportive şcolare participă la competiţiile oficiale şi amicale, naţionale şi internaţionale, cuprinse în calendarul sportiv al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, al federaţiilor sportive naţionale, precum şi în calendarul sportiv propriu şi al altor structuri sportive. (2) Pentru participarea la competiţiile federaţiilor sportive naţionale, cluburile sportive şcolare se înscriu la Registrul sportiv şi se afiliază la federaţiile sportive naţonale.  (1) Cluburile sportive şcolare au în structurş secţii pe discipline sportive, organizate pe grupe de nivel valoric (începători, avansaţi, performanţă), în conformitate cu prevederile anexei nr.1 „Cerinţe şi norme pentru activitatea sportivă de performanţă organizată în unitaţile de învăţământ cu program sportiv suplimentar”. (2) Cluburile sportive şcolare independente îşi pot organiza secţii/grupe pe discipline sportive şi în alte localităţi ale judeţului.
Art.383. În cluburile sportive şcolare activitatea didactică se realizează de către profesori şi antrenori cu specializare în disciplina sportivă respectivă, conform legislaţiei în vigoare, care răspund de calitatea muncii prestate şi de realizarea obiectivelor stabilite de conducerea unităţii de învăţământ. (2) În cluburile sportive şcolare se încadrează şi se normează posturi specifice pe discipline sportive, conform legii. (3) Cluburile sportive şcolare se încadrează cu personal didactic auxiliar şi nedidactic, conform reglementărilor elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.(1) Conducerea unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar este asigurată în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr.1/2011. (2) La nivelul fiecarei unităţi de învăţământ cu program sportiv suplimentar din România, funcţionează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii. Perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului didactic din cluburile sportive şcolare se realizează conform normelor metodologice elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. (2) Personalul didactic din cluburile sportive şcolare poate participa la cursurile de formare în specialitate, organizate de federaţiile naţionale pe ramura de sport, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Art.23Activitatea din cadrul cluburilor sportive şcolare se desfăşoară pe baza documentelor de identificare, a documentelor manageriale şi a documentelor de analiză şi sinteză. (2) Documentele de identificare sunt: a) actul de înfiinţare a clubului sportiv şcolar; b) autorizaţia sanitară de funcţionare; c) organigrama clubului; d) planul de învăţământ; e) planul de şcolarizare; f) certificatul de identitate sportivă; g) Registrul performanţelor sportive. (3) Documentele manageriale sunt: a) documentele elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului care reglementează activitatea cluburilor sportive şcolare; b) regulamentul intern; proiectul de dezvoltare instituţională (3 - 5 ani); d) planul managerial pe an şcolar, cu principalele obiective şi activităţi; e) calendarul competiţional al clubului şi bugetul aferent; f) proiectele de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din ţară şi din străinatate; g) protocoalele de colaborare cu diferite instituţii; h) componenţa consiliului de administraţie; i) tematicile şedinţelor consiliului profesoral şi ale şedinţelor consiliului de administraţie şi graficele de desfăşurare; j) componenţa comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii; k) componenţa comisiilor metodice şi a catedrelor; l) componenţa şi atribuţiile comisiilor pe probleme specifice activităţii; m) încadrarea personalului didactic pe grupe şi niveluri valorice; n) evidenţa activităţii de perfecţionare şi formare continuă; o) criterii specifice pentru acordarea gradaţiei de merit; p) fişa postului pentru fiecare angajat; q) contractele individuale de muncă pentru întregul personal; r) fişa anuală de evaluare a activităţii personalului; s) registrul electronic de evidenţă a salariaţilor. (4) Documentele de analiză şi sinteză sunt: a) registrul matricol cu evidenţa elevilor şi dosarele de grupe cu anexele prezentului regulament; b) dosarele cu cererile de înscriere ale elevilor sportivi; c) raportul semestrial şi anual al activităţii; d) dosarul cu documentele de transfer sportiv, contracte şi protocoale încheiate; e) orarul activităţilor didactice; f) condica de prezenţă; g) registrele de procese-verbale; h) registrul de inspecţie şcolară; i) registrul unic de control; j) baza electronică de date a unităţii de învăţământ; k) Registrul şcolar al performanţelor sportive. Art.26 Activitatea la nivelul catedrei se desfăşoară pe baza documentelor comisiei metodice/catedrei: a) planul managerial al catedrei;b) evidenţa membrilor catedrei; c) încadrarea personalului didactic pe grupe şi niveluri valorice; d) planificarea şi evidenta activităţilor metodice; e) evidenţa activităţii de perfecţionare şi formare continuă; f) programa de pregătire sportivă practică, elaborată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului; g) criteriile specifice de selecţie şi de promovare a elevilor sportivi; h) orientarea metodică, calendarul competiţional şi regulamentele federaţiei naţionale de specialitate, referitoare la activitatea sportivă a copiilor şi juniorilor; i) calendarul competiţional intern şi internaţional al catedrei; j) evidenţa participării elevilor la competiţii şi rezultatele obţinute; k) evidenţa nominală a elevilor transferaţi sau cu dublă legitimare la alte cluburi; l) evidenţa elevilor convocaţi la loturile naţionale; m) evidenţa elevilor convocaţi la centrele olimpice; n) evidenţa elevilor convocaţi la centrele de excelenţă. Art.27 (1) Profesorul sau antrenorul îsi desfăşoară activitatea pe baza documentelor de proiectare practică şi a documentelor de evidenţă. (2) Documentele de proiectare didactică sunt: a) planul de pregătire pe ciclu de 4 ani/planul anual de pregătire sportivă/planificările calendaristice; b) planul de pregătire pe etapă/pe mezocicluri; c) proiectarea unităţilor de învăţare; d) proiectele didactice/schiţele de lecţii; e) calendarul competiţional. (3) Documentele de evidenţă sunt: a) catalogul grupei/caietul profesorului sau antrenorului; b) evidenţa participării la competiţii şi rezultatele obţinute; c) măsuratorile antropometrice ale elevilor sportivi; d) evidenţa controlului medical; e) evidenşa normelor şi probelor de control periodice ale elevilor şi a rezultatelor obţinute; f) evidenţa transferărilor elevilor sportivi; g) evidenţa elevilor convocaţi la loturi naţionale; h) evidenţa elevilor convocaţi la centrele olimpice; i) evidenţa elevilor convocaţi la centrele de excelenţă;
j) evidenţa distribuirii echipamentului şi a materialelor sportive.
 Art.384. Evaluarea personalului didactic din cluburile sportive şcolare se face în conformitate cu prevederile legale specifice în vigoare. (2) Evaluarea activităţii elevilor constă în analiza rezultatelor obţinute la probele de control şi a celor obţinute în competiţiile sportive oficiale.Anual, pâna la data de 31 decembrie, cluburile sportive şcolare înaintează inspectoratelor şcolare bilanţul activităţii unităţii de învăţământ din anul calendaristic respectiv, conform anexei nr. 2.tii în educatie, conform prevederilor LIPSESTE TEXT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

CAPITOLUL X – DISPOZITII FINALE

    Art..385.  Prezentul Regulament Intern este întocmit cu respectarea reglementărilor procedurale din Legea 53/2003-Codul Muncii, republicată, „Constituţiei României”/2003, Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, „Legii nr.87/2006 privind asigurarea calităţii educaţiei”, a ”Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat” OMEdC 4925/2005 şi alte acte normative elaborate de M.E.C.T.S.
    Art.386  Respectarea prevederilor prezentului regulament este obligatorie pentru toţi angajaţii instituţiei.
 Art.387. Regulamentul Intern se poate consulta la sediul Liceul Teoretic „Mihail Săulescu”. (conform Legii nr. 53/2003 Codul muncii art.259 alin(4) )
(1)    în termen de 2 zile calendaristice de la aprobare,  şi îşi produce efectele faţă de salariaţi de la data informării acestora.
(2)    Regulamentul Intern va fi prelucrat cu toti angajaţii,  din structura organizatorică a instituţiei, încheindu-se proces - verbal sub semnătura de luare la cunoştinţă.
(3)    Pentru personalul încadrat după intrarea în vigoare a regulamentului, prelucrarea se face de către şeful compartimentului în care acesta se angajează, confirmarea anexându-se la contractul individual de muncă.
                                      
    Art.388.  Prezentul regulament intră în vigoare de la data aprobării lui în Consiliul profesoral.
    Art.389. Toate dispoziţiile din regulamentele anterioare ce contravin prezentului regulament se anulează.
    Art.390. Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru tot personalul didactic sau nedidactic al liceului, pentru elevi şi părinţii acestora.
    Art.391. Modificările prezentului R.O.I. se fac cu aprobarea Consiliului profesoral şi intră în vigoare în termen de o săptămână de la aprobare, interval în care este adus la cunoştinţă tuturor celor interesaţi
    Art.392. Modificările ce intervin în conţinut sunt supuse procedurilor de informare şi, după caz, de înregistrare.( conform Legii nr. 53/2003 Codul muncii art.260   )
(1) Regulamentul intern se aduce la cunoştinţă salariaţilor prin grija angajatorului şi îşi produce efectele faţă de salariaţi din momentul încunoştinţării acestora.(conform Legii nr. 53/2003 Codul muncii art.259 alin (1)  )
(2) Obligaţia de informare a salariaţilor cu privire la conţinutul regulamentului intern
trebuie îndeplinită de angajator.
(3) Modul concret de informare a fiecărui salariat cu privire la conţinutul
regulamentului intern se stabileşte prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau, după caz, prin conţinutul regulamentului intern. .(conform Legii nr. 53/2003 Codul muncii art.259 alin (3)  
    Art.393.Prevederile prezentului Regulament se pot modifica şi / sau completa ulterior ori de câte ori este cazul, atunci cand apar schimbari majore în legislatie sau în sistemul de organizare şi conducere, care afectează conţinutul, la iniţiativa a 2/3 din numărul membrilor Consiliului de Administraţie şi cu consultarea organizaţiei sindicale din cadrul liceului Modificările şi / sau completările ulterioare vor fi aduse la cunoştinţa întregului personal şi a elevilor în termen de 3 zile de la efectuare.
    Art.394. Toate modificările respectă sistemului de vize, avize şi aprobări, difuzarea acestora către posesorii de copii se face sub confirmarea primirii.
Prezentul regulament a fost aprobat în Consiliul de administraţie din data de ______________, are     pagini şi    articole.
                                                                                                              

ANEXE

Anexa 1

REPARTIŢIE ÎNVĂŢĂTORI/DIRIGINŢI - CLASE/SĂLI

AN ŞCOLAR 2012-2013

Ciclul de învăţământ    
Clasa    
Învăţător/Diriginte    
Sala

PRIMAR    0 A    AVRAM SIMONA    14
    I A    CHIRIŢESCU MARIA    15
    I B    MÎNDROVICIANU ALIONA    13
    II A    ISTRĂTESCU SIMONA    Lab. Biologie
    II B    VOINA RALUCA    Lab. Informatică 2
    III A    DĂNILĂ STĂNILĂ ADRIANA    27
    III B    CORCIU BIANCA    1
    IV A    CSERE ARPAD    16
    IV B    PĂCURAR PAULINA    21

GIMNAZIU    V A    NATEA GEORGIANA    20
    VI A    VIERIU RAMONA    17
    VI B    PREDELEANU HAJNALKA    4
    VII A    DUDU CORNELIA    19
    VIII A    MĂERUŢ ADRIAN    18
    VIII B    NOŞLĂCAN CRINA    22

LICEU
ZI    IX A    CÂMPAN IOAN VASILE    23
    X A    DUBIŢ ADRIANA     24
    XI A    ŞENDRUC ANA-MARIA    7
    XII A    TOMA MARIA    8

LICEU
SERAL    X FR    CÂMPAN CORINA    17
    XI FR    ENE GABRIEL    18
    XII A    IVAN VALENTINA    19
    XIII A     ANA ION    20
    XIV A    LUPU LIANA    22

Anexa 4
Componenţă Consiliului de Administraţie
Reprezentanţi ai cadrelor didactice:
-    Prof. Istratescu Simona
-    Prof. Campan Ioan – Vasile
-    Prof. Toma Maria
-    
Reprezentanţi ai unităţii şcolare:
-    Prof. Bucurenciu Daniel – Horatiu – director
-    Prof. Popescu Radu –Aurelian – director adjunct
-    Prof. Stroe Elisabeta – coordonator CSS
-    
Reprezentanţi ai Consiliului local:
-    Hogea Mihaela
-    Bordea Alina
-    Bucur Nicolae
-    
Reprezentant Primărie:
-    Pop Voica

Reprezentanţi părinţi:
-    Debu Florin
-    Pop Violeta
-    Fratila Liliana
-    
Reprezentant elevi:
-    Goidescu Adrian Nicolae

Anexa 5
Comisia pentru coordonarea şi evaluarea calităţii
Coord. Istrătescu Simona
m. Ivan Valentina
m. Toma Maria
m. Hogea Mihaela
m. Noșlăcan Crina
m. Goidescu Adrian

Anexa 6
Consiliul pentru curriculum
•    prof. Bucurenciu Daniel - Horatiu, director – preşedinte
•    prof. Popescu Radu - Aurelian, director adjunct - membru
•    prof.Noslacan Crina - Dorotheea , şef catedră Limbă şi comunicare – membru
•    prof. Dubit Adriana, şef catedră Matematică-Informatică – membru
•    prof. Ene Gabriel, şef catedră Om şi societate - Arte – membru
•    prof. Toma Maria, şef catedră Tehnologii – membru
•    prof.Dudu Cornelia şef catedră Ştiinţe şi Educaţie fizică – membru
•    prof. Voina Raluca, şef catedră Învăţători– coordonator proiecte si programe – membru
•    prof.Stroe Elisabeta, coordonator CSS – membru

Componenţă catedrelor/comisiilor metodice

LIMBA SI COMUNICARE
1.    prof.Noslacan Crina - Dorotheea , şef catedră Limbă şi comunicare
2.    prof.Lupu Liana – Iulia – lb.si literature romana
3.    prof.Nicolae Mihaela – lb.romana , lb.franceza
4.    prof.Ivan Valentina – prof.lb.franceza
5.    prof.Sendruc Ana – Maria – prof.lb.engleza

MATEMATICA - INFORMATICA
1.    prof. Dubit Adriana, şef catedră Matematică-Informatică
2.    prof.Bucurenciu Daniel – Horatiu  - matematica
3.    prof.Popescu Radu – Aurelian – matematcia
4.    prof.Copiu Teodor – matematica
5.    prof.Natea Georgeta – matematica

OM SOCIETATE -  ARTE
1.    prof. Ene Gabriel, şef catedră Om şi societate, Arte
2.    prof. Ana Ion – socio umane
3.    prof.Maerut Adrian – Narcis – geografie
4.    prof.Leahu Alina - psiholog
5.    prof.Sebesan Nicolae – muzica
6.    prof.Pintilie Ciprian – religie

TEHNOLOGII
1.    prof. Toma Maria, şef catedră Tehnologii
2.    prof.Bastea Ana – DSP
3.    prof.Dumitru Maria – Mirela – ed.tehnologica
4.    maistru instructor Tutuianu Camelia

STIINTE SI EDUCATIE FIZICA
1.    prof.Dudu Cornelia şef catedră Ştiinţe şi Educaţie fizică
2.    prof.Campan Ioan – Vasile – fizica
3.    prof.Vieriu Ramona – biologie
4.    prof.Predeleanu Hajnalka – ed.fizica
5.    prof.Hodoleanu Daniela – chimie

INVATATORI
1.    prof. Voina Raluca, şef catedră Învăţători– coordonator proiecte si programe
2.    inv.Avram Simona
3.    prof.Chiritescu Maria
4.    inv.Mindroviceanu Aliona
5.    prof.Istratescu Simona
6.    prof.Danila – Stanila Adriana
7.    inv.Csere Arpad
8.    inv.Pacurar Paulina
9.    prof. Corciu Pompilia Bianca

CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR
1.    prof.Stroe Elisabeta, coordonator CSS
2.    prof.Olaru Mihail
3.    prof.Cismasu Constantin
4.    prof.Bogdan Liliana
5.    prof.Bogdan Danut Ioan
6.    prof.Garbacea Nicolae


Anexa 7
Comisia tehnică de prevenire şi stingere a incendiilor
•    prof.Bucurenciu Daniel - Horatiu- preşedinte
•    prof.Ene Gabriel – responsabil comisie
•    prof.Campan Ioan Vasile – membru
•    prof.Bogdan Danut – membru
•    prof.Ana Ion – membru
•    Carbunaru Petre – membru
•    Carbunaru Angelica – membru
•    Istrate Stafan – membru
Anexa  ()  Componenţă pentru alte comisii de lucru din LTMS
Comisia de verificare a bazei sportive
•    pres. dir.adj. Popescu Radu – Aurelian
•    resp. Carbunaru Angelica
•    m. Dudu Cornelia
•    m. Predeleanu Hajnalka
•    m. Stroe Elisabeta
Comisia pentru coordonarea activităţii de pregătire a apărării civile
•    pres.  dir.adj. Popescu Radu – Aurelian
•    m. Copoiu Teodor
•    m. Csere Arpad
•    m. Pintilie Ciprian
•    m. Garbacea Florentin
•    m. Bogdan Danut
Comisia de disciplină pentru elevi
•    coord. dir.adj. Popescu Radu – Aurelian
•    m. Predeleanu Hajnalka
•    m. Leahu Alina
•    m. Maerut Adrian
•    m. Noslacan Crina - Dorotheea
•    m. Lupu Liana – Iulia
•    m. Pintilie Ciprian
Comisia pentru activităţi educative extraşcolare
•    pres. Bucurenciu Daniel Horatiu
•    coord. dir.adj. Popescu Radu – Aurelian
•    resp. Voina Raluca
•    m. Vieriu Ramona
•    m. Sendruc  Ana-Maria
•    m. Natea Georgiana Raluca
•    m. Lupu Liana - Iulia
•    m. Corciu V.Pompilia Bianca
Comisia pentru înfrumuseţare a spaţiilor şcolare
•    coord. Danila Adriana
•    m. Mindroviceanu Aliona
•    m. Bastea Ana
•    m. Pacurar Paulina
•    m. Pavel Florentina
•    m. Carbunaru Anglica
•    m. Carbunaru Petre
Comisia pentru evidenţa şi gestionarea manualelor şcolare
•    pres. Bucurenciu Daniel
•    m. Bolog Izabela
•    m. Pavel Florentina
•    m. Avram Simona
•    m. Maerut Adrian
Comisia pentru elaborarea orarului şi organizarea serviciului pe scoală
•    pres. Bucurenciu Daniel
•    m. Popescu Radu – Aurelian
•    m. Dubit Adriana – Marina
Comisia pentru dezvoltarea metodico-stiintifica şi dezvoltare profesională a cadrelor didactice
•    pres. Bucurenciu Daniel
•    resp. Senduc Ana-Maria
•    m. Dudu Cornelia
•    m. Voina Raluca
•    m. Hodoleanu Daniela
Comisia pentru organizarea concursurilor şcolare
•    pres. Bucurenciu Daniel
•    m. Noslacan Crina – Dorotheea
•    m. Nicolae  Mihaela
•    m. Vieriu Ramona
•    m. Toma Maria
Comisia pentru verificarea cataloagelor şi a notării ritmice a elevilor
•    pres.  dir.adj. Popescu Radu – Aurelian
•    m. Dudu Cornelia
•    m. Chiritescu Maria
•    m. Nicolae  Mihaela
•    m. Pacurar Paulina
•    m. Hodoleanu Daniela
Comisia pentru integrarea elevilor cu cerinţe educative speciale
•    resp. Leahu Alina
•    m. Pintilie Ciprian
•    m. Sebesan Nicolae
•    m. Lupu Liana – Iulia
•    m. Copoiu Teodor
•    m. Noslacan Crina
Comisia pentru educaţie rutieră
•    resp. dir.adj. Popescu Radu – Aurelian
•    m. Chiritescu Maria
•    m. Olaru Mihail
•    m. Bastea Ana
•    m. Ana Ion
•    m. Copoiu Teodor
•    m . Csere Arpad
Comisia de elaborare şi implementare a planului de acţiune al şcolii
•    pres. dir. Bucurenciu Daniel
•    m. dir.adj. Popescu Radu – Aurelian
•    m. Ivan Valentina
•    m. Istratescu Simona
•    m. Bastea Ana
Comisia de monitorizare a absenţelor
•    pres. dir. Bucurenciu Daniel
•    m. Teodorescu Silviu
•    m. Corciu V.Pompilia Bianca
•    m. Lupu Liana – Iulia
•    m. Natea Georgiana Raluca
•    m. Voina Raluca
Comisia pentru consilierea şi orientarea profesională a elevilor
•    pres. dir.adj. Popescu Radu – Aurelian
•    m. Toma Maria
•    m. Leahu Alina
•    m. Nicolae  Mihaela
•    m. Hodoleanu Daniela
Comisia pentru organizarea Competiţiilor sportive
•    coord. Stroe Elisabeta
•    m. Dudu Cornelia
•    m. Predeleanu Hajnalka
•    m. Bogdan Liliana
•    m. Cismasu Constantin

Comisia pentru promovarea ofertei educaţionale şi a imaginii şcolii
•    pres. Bucurenciu Daniel
•    m. Popescu Radu
•    m. Bolog Izabela
•    m. Pavel Florentina
•    m. Campan Corina
•    m. Dubit Adrina
•    m. Teodorescu Silviu

Comisia de  rezolvare a contestaţiilor privind evaluarea anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar
•    Predeleanu Hajnalka
•    Campan Corina
•    Maerut Adrian – Narcis
•    Ene Gabriel
•    Leahu Alina

Comisia de organizare şi desfăşurare a concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în anul şcolar 2012-2013
•    Preşedinte:    Campan Ioan-Vasile – profesor
•    Membri:           
-    Tion Cozeta – inspector de zona
-    Stroe Elisabeta – coordonator Club Sportiv Şcolar Predeal
-    Chiritescu Maria – profesor in învăţământ primar
-    Leahu Maria – psiholog
•    Secretar:    Ivan Valentina-Elena – profesor
Comisia ariei curriculare consiliere şi orientare
•    prof. Voina Raluca - învăţător clasa a II-a B – coord.
Consilier educativ / Coordonator pentru programe şi proiecte educative şcolare şi extraşcolare
•    inv.Avram Simona – invatator clasa pregatitoare – membru
•    prof. Chiriţescu Maria - învăţător clasa a I-a A – membru
•    inv.Mindroviceanu Aliona – invatator clasa  I – a B – membru
•    prof. Istrătescu Simona - învăţător clasa a II-a A - membru
•    prof.  Dănilă – Stănilă Adriana – învăţător clasa III A – membru
•    inv.Corciu V.Pompilia Bianca – invatator clasa a III – a B - membru
•    înv. Csere Arpad - învăţător clasa a IV-a A - membru
•    inv. Pacurar Paulina- învăţător clasa a IV-a B – membru
•    prof.Natea Georgiana Raluca – diriginte clasa a V – a A
•    prof. Vieriu Ramona – diriginte clasa a VI –a A
•    prof. Predeleanu Hajnalka  - diriginte clasa a VI-a B - membru
•    prof. Dudu Cornelia  - diriginte clasa a VII-a A - membru
•    prof. Măeruţ Adrian - diriginte clasa a VIII-a A - membru
•    prof. Noşlăcan Crina - diriginte clasa a VIII-a B - membru
•    prof. Câmpan Ioan – Vasile  - diriginte clasa a IX-a A - membru
•    prof. Dubiţ Adriana  - diriginte clasa a X-a A - membru
•    prof. Şendruc Ana-Maria  - diriginte clasa a XI-a A - membru
•    prof. Toma Maria  - diriginte clasa a XII-a A - membru
•    prof. Ivan Valentina – Elena – diriginte clasa a XII S - membru
•    prof. Ana Ion - diriginte clasa a XIII-a seral - membru
•    prof. Lupu Liana – Iulia  - diriginte clasa a XIV-a  seral - membru
•    prof.Campan Corina – diriginte clasa a XFF - membru
•    prof. Ene Gabriel  - diriginte clasa a XI-a  FF- membru
Comisie de inventariere anuală a patrimoniului
•    Preşedinte  Bucurenciu Daniel - Horatiu    
•    Membru  Popescu Radu Aurelian        
•    Membru Campan Corina    
Comisiei pentru acordarea burselor şi ajutoarelor de orice alt fel pentru elevi
•    Prof. Popescu Radu - Aurelian, director adjunct- preşedinte;
•    Prof. Istrătescu Simona - secretar;
•    Prof. Şendruc Ana-Maria – membru
•    Prof.Tutuianu Camelia - membru
•    Suman Liana, contabil – membru
● Suciu Elena, secretar – membru
Comitetul de securitate şi sănătate în munca
•    prof. Popescu Radu - Aurelian – preşedinte, reprezentant angajator
•    ec.Suman Liana – membru, reprezentant angajator
•    Campan Corina – membru, reprezentant angajati
•    Carbunaru Angelica – membru, reprezentant angajati
•    Matyas  V– colaborator extern

Anexa 8

 

Link-uri Utile

edu.ro
Siteul oficial al Ministerului Educatiei
isjbrasov.ro
Inspectoratul Scolar al Judetului Brasov
primaria-predeal.ro
Site-ul Primariei Orasului Predeal
BannerCopyright 2012 "Liceul Mihail Saulescu Predeal". Toate drepturile rezervate.